Pobierz - Biblioteka Caecilianum

Komentarze

Transkrypt

Pobierz - Biblioteka Caecilianum
numer katalogowy: 123/XVI/A/0607/SATB
Dziatki niewinne, panienki uczciwe
psalm CXIII
(data pierwszego wydania: 1580)
muzyka: Mikołaj GOMÓŁKA
(1535? - 1609?)
słowa: Jan KOCHANOWSKI
(1530 - 1584)
Sopran
&b c ˙
œ œ
&b c ˙
œ.
Vb c ˙
œ œ
?b c ˙
œ œ
˙
Dziat - ki nie - win
Alt
j
œ ˙
Dziat - ki
Tenor
Bas
&b œ
5
S
waj -
A
&b
B
˙
œ œ
˙
œ œ
ne, pa - nien
-
ki
œ
ki
œ
u
-
ki
œ
u
œ
-
ki
u - czci
ne, pa - nien
œ.
-
Dziat - ki nie - win
-
ne, pa - nien
-
Dziat - ki nie - win
-
ne, pa - nien
-
œ.
-
œ œ
J
- cie
-
-
-
œ
˙
˙
œ œ
œ œ œ œ œ
i
œ
-
mię
œ
œ
œ
u - czci
œœœœ
J
˙
śpie-
œ
czci - we,
śpie-
czci - we,
śpie-
œ
œ
œ
œ
œ
-
we,
śpie-
n
œ
świę - to -
œ
we,
œ œ
œ œ ˙
œ
-
œ
œ
-
œ.
- bli -
j
œ
i
-
mię
Pań - skie
świę - to
-
bli -
-
i
mię
œ
Pań - skie
świę - to
œ
-
bli -
-
-
mię
Pań - skie
świę - to
-
bli -
-
-
-
cie
˙
œ
-
waj
-
cie
i
-
2007 © Związek Chórów Kościelnych Caecilianum
Zarząd Główny: ul. Dewajtis 3 , 01-815 Warszawa
tel./fax: (22) 561 01 38 , e-mail: [email protected]
http://www.caecilianum.webd.pl
œ
Pań - skie
j
œ
œ œ œ œ œ
- cie
œ.
œ . œJ œ œ
waj
?b ˙
œ
-
œ œ œ œ œ œ
Vb ˙
œ œ œ
nie - win
waj -
T
-
œ œ
œ
œ
œ
œ œ œ œ œ œœœ
œ
˙
-
Do uŜytku publicznego.
http://www.biblioteka.caecilianum.webd.pl
psalm CXIII - Mikołaj GOMÓŁKA
S
&b œ œ œ
œ
&b œ œ œ
œ
Vb œ œ œ
œ
œ œ
we. To nie - chaj
A
za - wŜdy w u - ściech
za - wŜdy
? b œ œ.
we. To
S
A
T
&b œ
&b
nie-chaj
œ
wiek
swym
œ œ œ
œ
œ
œ.
Vb œ
mię - tny
B
œ
mię - tny
? b œ.
mię
-
wiek
œ
J
œ
œ œ ˙
J J
œ
œ
œ
œ
to - rem
ludz - kich
˙
pły
˙
-
nie.
w
-
nie.
wiek swym
to - rem
pły
-
nie.
to - rem pły
-
nie.
tny wiek
œ
swym
œ
œ.
˙
j
œ œ.
-
nie, Pó - ki pa -
œ
œ œ œ œ
sły - nie, Pó - ki pa -
U
pły
œ
nie, Pó - ki pa -
w
to - rem
œ
-
U
swym
œ
J
nie, Pó - ki pa -
œ œ œ œ œœœ œ œ
ludz - kich sły
œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ
za - wŜdy w u - ściech
œ
mię - tny
œ
œ
œ œ œ œ
œ
J
-
ludz - kich sły
za - wŜdy w u - ściech
we. To nie - chaj
B
œ
œ ˙
œ
w u-ściech
œ œ
œ
ludz - kich sły
j
œ œ
œ œ.
we. To nie - chaj
T
œ
œ
10
U
w
j U
œ w
PSALM CXIII
Laudate, pueri, Dominum
1.
Dziatki niewinne, panienki uczciwe,
Śpiewajcie imię Pańskie świętobliwe;
To niechaj zawŜdy w uściech ludzkich słynie,
Póki pamiętny wiek swym torem płynie.
3.
Kto kiedy z Panem tym porówna, który
Dziwnie wysoko siedząc przecie z góry
I co na niebie, i co jest na ziemi
Oczyma widzi nieuchronionemi?
2.
Gdzie Ŝarze wschodzą i gdzie zapadają,
Wszędy niech imię Pańskie wyznawają!
Ten ma narody wszytki pod nogami,
A Jego sława buja nad gwiazdami.
4.
Ten ubogiego wziąwszy z gnoju prawie
Umie posadzić na ksiąŜęcej ławie;
Ten mać niepłodną i zjętą troskami
Lubymi cieszy za czasem dziatkami.
-2-
http://www.biblioteka.caecilianum.webd.pl