Oświadczenie o autorstwie pracy końcowej

Komentarze

Transkrypt

Oświadczenie o autorstwie pracy końcowej
Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy, ul. Bankowa 8, 40-007 Katowice
………………………………………
(imię i nazwisko słuchacza)
………………………………………
(kierunek studiów podyplomowych)
OŚWIADCZENIE
Oświadczam, iż przedłożona praca końcowa pod tytułem:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
została wykonana przeze mnie samodzielnie, nie narusza praw autorskich, interesów
prawnych i materialnych osób.
…………………………………
(data i podpis)

Podobne dokumenty