WIEDZA K_W01 Zna i rozumie ogólne zmiany w metabolizmie

Komentarze

Transkrypt

WIEDZA K_W01 Zna i rozumie ogólne zmiany w metabolizmie
EFEKTY
KSZTAŁCENIA
DLA KIERUNKU
(K)
DIETETYKA
K_W01
K_W02
K_W03
K_W04
K_W05
K_W06
K_W07
K_W08
K_W09
K_W10
K_W11
K_W12
K_W13
ZBIÓR EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU DIETETYKA
STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA
Po ukończeniu studiów I stopnia na kierunku Dietetyka Absolwent:
WIEDZA
Zna i rozumie ogólne zmiany w metabolizmie kobiety
ciężarnej i karmiącej
Zna rolę i zapotrzebowanie na główne składniki pokarmowe
w okresie ciąży i laktacji, rozumie ich wpływ na przebieg
ciąży i wyniki położnicze
Zna zasady żywienia noworodków donoszonych i
urodzonych przedwcześnie, rozumie odmienności funkcji
przewodu pokarmowego zależne od stopnia dojrzałości
dziecka
Zna zalety karmienia naturalnego oraz schemat żywienia
dziecka nie karmionego piersią
Zna zasady rozpoznawania niedożywienia oraz jego wpływ
na funkcje życiowe u dzieci
Rozumie procesy rozwoju osobniczego u dzieci oraz rolę
prawidłowego żywienia dostosowanego do naturalnych
potrzeb wynikających z rozwoju dziecka i zmiennej
aktywności fizycznej
Zna psychologiczne uwarunkowania kontaktu z pacjentem i
jego rodzicami/opiekunami, zasady komunikowania oraz
bariery w komunikowaniu i wiedzę tę wykorzystuje w
edukacji żywieniowej
Zna zasady odżywiania kobiety ciężarnej przewlekle chorej
oraz kobiety z ciążą powikłaną a także profil bezpieczeństwa
dla matki i płodu doustnych leków hipoglikemizujących
Zna etiopatogenezę i zasady żywienia dzieci z chorobami
uwarunkowanymi
genetycznie,
o
podłożu
immunologicznym, chorobami przewodu pokarmowego,
układu
krążenia,
nerek
oraz
w
chorobach
endokrynologicznych i neurologicznych
Wykazuje znajomość zapotrzebowania na energię i składniki
odżywcze niemowląt, dzieci i młodzieży w stanie zdrowia i
choroby. Zna przyczyny i skutki zaburzeń odżywiania oraz
zasady i metody wdrażania zdrowego żywienia i stylu życia
u dzieci i młodzieży.
Zna substraty stosowane w leczeniu żywieniowym,
wskazania i przeciwwskazania do żywienia dojelitowego
oraz metody podania żywienia do układu naczyniowego.
Zna i rozumie niebezpieczeństwa związane ze stosowaniem
u dzieci i młodzieży diet niekonwencjonalnych, ,,modnych,,
Zna zasady i znaczenie promocji zdrowia, właściwego
odżywiania dzieci i zdrowego stylu życia w profilaktyce
chorób społecznych i dietozależnych.
UMIEJĘTNOŚCI
ODNIESIENIE DO
EFEKTÓW
KSZTAŁCENIA
DLA OBSZARU
STUDIÓW
MEDYCZNYCH
OM1_W01
OM1_W01
OM1_W01
OM1_W01
OM1_W01
OM1_W02
OM1_W02
OM1_W03
OM1_W03
OM1_W03
OM1_W03
OM1_W03
OM1_W04
K_U01
K_U02
K_U03
K_U04
K_U05
K_U06
K_U07
K_U08
K_U09
K_K01
K_K02
Planuje i ocenia jadłospis dla kobiety ciężarnej i karmiącej
w sytuacji zdrowia i choroby
Opracowywuje indywidualny plan żywienia dla zdrowych i
chorych dzieci w sytuacji typowej i we współistnieniu
chorób w oparciu o obowiązujące normy żywienia
Potrafi dokonać oceny stanu odżywienia u dzieci i
młodzieży, rozpoznać niedożywienie, zaproponować terapię
żywieniową wykorzystując możliwości podaży diety do
przewodu pokarmowego.
Oblicza średnioważoną normę żywienia dla dzieci zdrowych
i chorych w żywieniu zbiorowym
Edukuje dzieci i ich rodziców w zakresie zleconej diety,
przygotowuje materiały edukacyjne dla pacjenta/opiekuna
dziecka
Potrafi przewidzieć skutki długotrwałego głodzenia lub
niedoborów u zdrowych i w okresie choroby dzieci i
młodzieży, zna rolę dietetyka w monitorowaniu i planowaniu
właściwego
postępowania
żywieniowego
w
celu
zapobiegania następstwom głodzenia.
Zna wartości referencyjne i potrafi wykorzystać wyniki
badań laboratoryjnych w planowaniu indywidualnego
jadłospisu dla pacjenta
Potrafi przeprowadzić wywiad żywieniowy i dokonać zmian
w sposobie żywienia dziecka zdrowego i chorego
Potrafi dokonać odpowiedniego doboru surowców do
produkcji potraw dla dzieci w różnym wieku stosowanych w
dietoterapii oraz zastosować odpowiednie techniki ich
sporządzania
Posiada umiejętność stałego dokształcania się oraz
świadomość własnych ograniczeń i wie kiedy zwrócić się do
innych o pomoc
Przestrzega zasad etyki zawodowej w pracy z dzieckiem i
jego rodziną, stawia dobro pacjenta na pierwszym miejscu
OM1_U01
OM1_U01
OM1_U01
OM1_U01
OM1_U01
OM1_U01
OM1_U01
OM1_U01
OM1_U01
OM1_K01
OM1_K01
Objaśnienie symboli:
K- kierunkowe efekty kształcenia
W- kategoria wiedzy
U- kategoria umiejętności
K- kategoria kompetencji społecznych
OM1- efekty kształcenia w obszarze nauk medycznych dla studiów pierwszego stopnia
EFEKTY
KSZTAŁCENIA
DLA KIERUNKU
(K)
DIETETYKA
K_W01
K_W02
K_W03
K_W04
K_W05
K_W06
K_W07
K_W08
K_W09
K_W10
K_W11
K_W12
K_W13
K_W14
K_W15
K_W16
K_W17
ZBIÓR EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU DIETETYKA
STUDIA DRUGIEGO STOPNIA
Po ukończeniu studiów II stopnia na kierunku Dietetyka Absolwent:
WIEDZA
Zna i różnicuje diety hipoantygenowe i hipoalergenowe oraz
wskazania do ich stosowania w żywieniu dzieci
Zna zasady planowania posiłków i normy żywienia dla
dzieci i młodzieży oraz możliwości ich modyfikacji w
zależności od stanu zdrowia
Zna zasady wykorzystania technik informatycznych w
optymalizacji żywienia dzieci i młodzieży
Zna i rozumie mechanizmy regulujące łaknienie u dzieci
oraz metabolizm podstawowych składników odżywczych
Zna podstawy psychologii klinicznej i wykorzystuje je
w pracy z dziećmi oraz ich opiekunami w rozwiązywaniu
problemów zdrowotnych, socjalnych i rodzinnych.
Zna zagadnienia dotyczące epidemiologii żywieniowej,
związki pomiędzy żywieniem we wczesnym okresie życia
a wskaźnikami stanu zdrowia, czynnikami ryzyka rozwoju i
występowaniem chorób.
Zna sposoby prowadzenia badań dotyczących sposobu
żywienia dzieci i młodzieży oraz potrafi je wykorzystać w
planowaniu i modyfikacji żywienia
Zna wpływ szczepień w przebiegu ciąży i żywienia kobiet w
ciąży wysokiego ryzyka na rozwój płodu i dziecka
Zna postępowanie dietetyczne u dzieci po zabiegach
chirurgicznych oraz problemy żywienia dzieci w onkologii
Zna diety, kryteria, podziału i metody ich podaży w
żywieniu dojelitowym u dzieci i młodzieży
Zna powikłania żywienia pozajelitowego oraz zasady
konstruowania roztworów dla dzieci z uwzględnieniem
niedojrzałości i niewydolności przewodu pokarmowego
Zna zasady monitorowania i dokumentacji leczenia
żywieniowego.
Zna zasady indywidualizacji żywienia dzieci i młodzieży w
zdrowiu i chorobie, rozumie związek pomiędzy żywieniem
we wczesnym okresie dzieciństwa a ryzykiem chorób w
wieku późniejszym (programowanie metaboliczne)
Zna podstawowe zadania zdrowia publicznego, programy
profilaktyki żywieniowej w Polsce.
Zna podstawy marketingu i zarządzania oraz kierowania
zasobami ludzkimi
Zna polskie i europejskie prawo żywieniowe oraz przepisy
dotyczące urzędowej kontroli żywności
Zna System Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli oraz
ich znaczenie w podnoszeniu jakości produkcji żywności
dla dzieci
UMIEJĘTNOŚCI
ODNIESIENIE DO
EFEKTÓW
KSZTAŁCENIA DLA
OBSZARU STUDIÓW
MEDYCZNYCH
OM2_W01MP
OM2_W01MP
OM2_W01MP
OM2_W01MK
OM2_W02 MK
OM1_W02MP
OM1_W02MP
OM2_W03MP
OM2_W03MP
OM2_W03MK
OM2_W03MK
OM2_W03MK
OM2_W03MP
OM2_W04MP
OM2_W04MP
OM2_W04MP
OM2_W04MP
K_U01
K_U02
K_U03
K_U04
K_U05
K_U06
K_U07
K_U08
K_U09
Planuje, opracowuje materiały informacyjne i prowadzi
szkolenia w zakresie edukacji żywieniowej dla dzieci
zdrowych i ich rodziców oraz w chorobach metabolicznych
Potrafi dokonać oceny rozwoju psycho - motorycznego u
dzieci, stanu nawodnienia i odżywienia.
Właściwie dobiera preparaty stosowane w żywieniu
dojelitowym i pozajelitowym u dzieci i młodzieży,
modyfikuje plan opieki żywieniowej w zależności od
potrzeb
Stosuje diety eliminacyjne w zaburzeniach trawienia i
wchłaniania u dzieci, dobiera rodzaj terapii żywieniowej u
pacjentów po zabiegach chirurgicznych, w urazach i
oparzeniach oraz w przewlekłej niewydolności nerek.
Zna i stosuje zasady leczenia żywieniowego u dzieci z
przetoką przewodu pokarmowego i z zespołem krótkiego
jelita
Potrafi właściwie zinterpretować wyniki podstawowych
badań laboratoryjnych i wykorzystać je w optymalizacji
i monitorowaniu postępowania żywieniowego
Omawia zmiany zachodzące w produktach i potrawach
podczas przechowywania i przetwarzania, potrafi
zaplanować, przygotować i nadzorować wytwarzanie
potraw dla niemowląt, dzieci i młodzieży w zdrowiu i
chorobie
Zna i stosuje zasady nadzoru i kontroli domowego leczenia
żywieniowego
Stosuje żywność specjalnego żywieniowego przeznaczenia
w żywieniu dzieci zdrowych i chorych
OM2_U01MP
OM2_U01MP
OM2_U01MK
OM2_U01MK
OM2_U02MK
OM2_U02MP
OM2_U02MP
OM2_U02MK
OM2_U02MP
KOMPETENCJE PERSONALNE I SPOŁECZNE
K_K01
Przestrzega tajemnicy zawodowej i praw pacjenta, jest
świadomy swoich ograniczeń, wie kiedy skorzystać z OM2_K01MP
porady innego specjalisty
K_K02
Uaktualniania wiedzę i umiejętności zawodowe poprzez
systematyczne samokształcenie i uczestnictwo w kursach OM2_K01MP
doskonalących
K_K03
Potrafi prowadzić poradnię dietetyczną i badania naukowe
dotyczące żywienia i stanu odżywienia dzieci i młodzieży OM2_K02MP
we współpracy z innymi specjalistami
Objaśnienie symboli:
K- kierunkowe efekty kształcenia
W- kategoria wiedzy
U- kategoria umiejętności
K- kategoria kompetencji społecznych
OM2- efekty kształcenia w obszarze nauk medycznych dla studiów drugiego stopnia
MP- moduł populacyjny nauczania MK- moduł kliniczny nauczania