Szansa dla pracodawców i pracowników Telepraca

Komentarze

Transkrypt

Szansa dla pracodawców i pracowników Telepraca
Szansa dla pracodawców i pracowników Telepraca
Wpisany przez dr Aneta Sokół
Obecnie w USA jest ok. 29 mln telepracowników, natomiast w Europie - ok. 10 milionów.
Początki telepracy sięgają lat 70. XIX w. Jednak prawdziwy rozwój tej formy zatrudnienia
miał miejsce pod koniec XX w. wraz z rozwojem technologii informatycznych. Obecnie w
Stanach Zjednoczonych jest ok. 29 mln telepracowników, natomiast w Europie ok. 10
milionów.
W literaturze przedmiotu wyodrębniono warunki globalne sprzyjające rozwojowi telepracy, do
których zalicza się zanieczyszczenie powietrza spalinami samochodowymi, wzrastającą liczbę
ludności, wzrost środków transportu oraz pogorszenie codziennych warunków dojazdu do
pracy, wzrost kosztów mieszkań w miastach (co powoduje konieczność szukania przez rodziny
coraz bardziej odległych i tańszych miejsc zamieszkania), brak stabilizacji politycznej na
Środkowym Wschodzie (wymuszający konieczność oszczędności energii), upowszechnienie
internetu oraz zastosowanie nowych rozwiązań techniki, zwłaszcza komputerowej i
telekomunikacyjnej.
Rodzaje telepracy
Telepraca to metoda organizowani,a i/albo wykonywania pracy, w której poważna część pracy
ma miejsce poza siedzibą firmy albo tam gdzie dostarcza się produkty. Praca wykonywana jest
poprzez wykorzystywanie technologii informatycznej i transmisji danych - w szczególności
internetu. Telepraca może przybierać różne formy. Ich rozróżnienia dokonuje się przede
wszystkim ze względu na potencjalne miejsca wykonywania pracy wspomaganej przez sieci
informatyczne.
Wśród rodzajów telepracy wyodrębnia się:
1/5
Szansa dla pracodawców i pracowników Telepraca
Wpisany przez dr Aneta Sokół
- telepracę domową - pracownik lub zleceniobiorca pracuje w miejscu zamieszkania,
- telepracę nomadyczną (mobilną), którą wykonuje personel zarządzający, specjaliści lub
serwisanci; dzięki technikom informatycznym pracownicy większość czasu spędzają u klienta,
- telecentra - zapewniają dostęp do wirtualnego biura osobom, które nie chcą pracować w
domu, ale nie mogą tracić czasu na dojazdy do siedziby firmy i pragną uniknąć związanych z
nimi wydatków oraz niewygód; zespołowość pracy uzyskuje się za pomocą sieci
elektronicznych,
- telechatki - specjalny rodzaj telecentrów zlokalizowanych na terenach wiejskich,
- telewioski - rozwinięta koncepcja telechatki,
- telepracę „zamorską" - praca wyprowadzona poprzez łącza poza terenem własnego
miasta, regionu lub kraju.
Istotą telepracy jest to, że menedżer koncentruje się na rezultatach pracy, a nie na
nadzorowaniu konkretnych czynności lub obecności telepracowników.
Plusy i minusy
Telepraca należy do niestandardowych form zatrudnienia, które w Polsce nie cieszą się jeszcze
dużą popularnością. Obecnie telepraca wykonywana jest w ramach umów cywilnoprawnych,
zatrudnienia w charakterze podwykonawcy lub samodzielnie prowadzonej działalności
gospodarczej. W Polsce telepraca może być wykonywana na podstawie umowy o pracę
nakładczą, co daje wykonawcy wiele uprawnień pracowniczych. Nie jest to jednak umowa o
pracę, ale umowa zbliżona do umowy o dzieło.
Do wad telepracy zaliczamy:
2/5
Szansa dla pracodawców i pracowników Telepraca
Wpisany przez dr Aneta Sokół
- izolację - telepracobiorcy mają poczucie pozostawienia ich samych sobie i braku
wsparcia, np. wówczas, gdy zawiedzie sprzęt,
stagnację - która wynika z braku poczucia przynależności do firmy; prawdopodobieństwo
załamania autorytetów w organizacji,
trudności w zarządzaniu - dotyczą zarządzania liniowego, monitorowania postępów i
motywowania pracowników, których rzadko się widuje,
stres w rodzinie - praca w domu wzmaga stres i zakłóca życie rodzinne,
dezorganizację pracy - brak rutyny i zaleceń może prowadzić do złej organizacji; od
telepracobiorców wymaga się doskonałych umiejętności organizacyjnych,
dłuższy dzień pracy - telepraca może prowadzić do wydłużenia dnia pracy bez wynagrodzenia;
telepracobiorcy mogą mieć kłopoty z wzięciem wolnego dnia z obawy, że plan pracy może się
załamać,
ograniczone zaufanie pracodawcy - który może niechętnie rozszerzać telepracę, gdyż nie ma
pewności, że pracownicy właściwie wykonają swoje zadania,
ryzyko utraty tożsamości firmy.
3/5
Szansa dla pracodawców i pracowników Telepraca
Wpisany przez dr Aneta Sokół
Trzeba się wiele nauczyć...
Niezwykle trudną kwestią jest motywowanie i monitorowanie pracy osób zatrudnionych na
warunkach telepracy. Jednak aby nie dopuścić do negatywnych czynników telepracy należy:
- organizować spotkania integracyjne lub konferencje w siedzibie firmy dla pracowników
zdalnych,
organizować wyjazdy motywacyjne dla pracowników,
nie dopuścić do odosobnienia pracownika,
przeprowadzać nieformalne wizyty kontrolne w domu pracownika,
oferować szkolenia online, które umożliwiają telepracownikowi podnoszenie kwalifikacji,
stworzyć dobry system ocen i płac oraz nagród i awansów, tak aby inspirować oraz wzbudzać
automotywację, a nie tworzyć nakazy i wzmagać kontrole,
rozwiązywać kwestie zapłaty za dni udokumentowanej choroby uniemożliwiającej lub znacznie
utrudniającej pracę telepracownikowi,
zapewnić wsparcie techniczne i merytoryczne zdalnej pracy,
4/5
Szansa dla pracodawców i pracowników Telepraca
Wpisany przez dr Aneta Sokół
umożliwić pracownikowi kontrolowanie wyników pracy lub wgląd w ich ocenę, aby nie popełniał
błędów,
nie traktować telepracowników jako pracowników drugiej kategorii - zapewnić im odpowiedni
dostęp do wiedzy, rozwoju umiejętności, adekwatne wynagrodzenie oraz poczucie
przynależności do firmy.
Nie każdy rodzaj pracy może być wykonywany w systemie telepracy, dlatego też jest ona
kierowana tylko do niektórych grup społecznych. Prace, które można wykonywać w omawianym
systemie są zróżnicowane. Należą do nich m.in. usługi konsultingowe, tworzenie
oprogramowania, wprowadzenie danych i ich przetwarzanie, projektowanie czy usługi
finansowe.
5/5