Plan szkolenia – turystyka dla JST

Komentarze

Transkrypt

Plan szkolenia – turystyka dla JST
Szkolenie
Turystyka w jednostkach
samorządu terytorialnego
Narzędzia i metody skutecznej promocji gmin i powiatów
Zapraszamy na szkolenie realizowane w ramach projektu p.n. „Wsparcie Organizacji Klastra
Turystycznego w Subregionie Południowym”.
Termin: 29 kwietnia 2014 r., godz. 8:00 – 16:00
Miejsce: Centrum Edukacyjno-Wdrożeniowe w Chojnicach, ul. Piłsudskiego 30a
PLAN SZKOLENIA
Prowadzący – dr Jacek Borzyszkowski
Część druga
Część pierwsza

Część teoretyczna,
wprowadzenie do
problematyki zarządzania
turystyką w JST
warsztaty














Turystyka w samorządzie – podstawowe kompetencje JST w sferze
turystyki
Organizacja turystyki w JST
Marketing terytorialny – wybrane zagadnienia (w tym tworzenie
produktów turystycznych JST, promocja funkcji turystycznej)
Współpraca z sektorem prywatnym. Istota partnerstwa lokalnego
Lokalne (LOT) i regionalne organizacje turystyczne (ROT) –
wytyczne dla JST
Planowanie i rozwój turystyki w JST – podstawowe założenia
Nowoczesne trendy w zarządzaniu destynacją. Destination
management organizations a JST.
Podstawy określania kierunków rozwoju turystyki w JST
Badanie rynku turystycznego (strona podażowa i popytowa)
Analiza SWOT
Analiza konkurencji
Określanie celów
Określanie produktów priorytetowych
Monitoring
Zgodność założeń z dokumentami nadrzędnymi
Projekt pn. „Wsparcie organizacji Klastra Turystycznego w Subregionie Południowym” jest finansowany w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej 1. Rozwój i innowacje w MŚP, Działania 1.5 Regionalna
sieć transferu rozwiązań innowacyjnych, Poddziałania 1.5.2 Wsparcie regionalnych procesów proinnowacyjnych.
Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

Podobne dokumenty