D - Sąd Rejonowy w Olsztynie

Komentarze

Transkrypt

D - Sąd Rejonowy w Olsztynie
Sygn. akt IV U 616/14
WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Dnia 17 lipca 2015 r.
Sąd Rejonowy w Olsztynie IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
w składzie:
Przewodniczący:
SSR Barbara Kokoryn
Protokolant:
st. sekr. sądowy Joanna Racis
po rozpoznaniu w dniu 17 lipca 2015 r. w Olsztynie
sprawy P. B.
przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych, Oddział w O.
o odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy
na skutek odwołania P. B.
od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Oddział w O.
z dnia 02 lipca 2014r. odwołującej nr (...)(...)
I. zmienia zaskarżoną decyzję i przyznaje odwołującemu w wysokości 5 (pięć)% długotrwałego uszczerbku na zdrowiu,
powstałego na skutek wypadku przy pracy z dnia 05 września 2013r.
II. zasądza od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Oddział w O. na rzecz odwołującego koszty postępowania, w tym
koszty zastępstwa udzielonego przez r.pr. M. W. z Kancelarii Radcy Prawnego w O. w kwocie 60 (sześćdziesiąt)złotych.
Sygn. akt IV U 616/14
UZASADNIENIE
W dniu 15.04.2014r. lekarz orzecznik ZUS stwierdził, że nie doszło do naruszenia sprawności organizmu P. B.,
powodującego trwały uszczerbek na zdrowiu.
Wobec powyższego, ubezpieczony w dniu 30 kwietnia 2014 r. wniósł sprzeciw od orzeczenia lekarza orzecznika
ZUS, zarzucając błąd w ustaleniach faktycznych, wnosząc o ponowne zbadanie przez Komisję Lekarską Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych.
Decyzją dnia 02.07.2014r. Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Oddział w O. nr (...)(...) odmówił P. B. prawa do
jednorazowego odszkodowania ustalając, że odwołujący doznał uszczerbku na zdrowiu w wysokości 0% z tytułu
wypadku przy pracy z dnia 05 września 2013r. Podstawą wydania decyzji w powyższym zakresie stanowiło orzeczenie
Komisji Lekarskiej ZUS Nr (...), która ustaliła 0% uszczerbek na zdrowiu, nie stwierdzając tym samym, aby
ubezpieczony doznał naruszenia sprawności organizmu powodującego uszczerbek na zdrowiu.
P. B. wniósł odwołanie, w którym domagał się zmiany zaskarżonej decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Oddział
w O. i przyznania odwołującemu odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy na skutek co najmniej długotrwałego
uszczerbku na zdrowiu w wysokości zbliżonej do wysokości 10 % przyznanej przez ubezpieczyciela z ubezpieczenia
prywatnego.
W obszernym uzasadnieniu odwołujący stwierdził m.in., że stanowisko wyrażone w decyzji Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych, Oddział w O. z dnia 02 lipca 2014r. jest błędne, gdyż nie uwzględnia stanu zdrowia odwołującego i
zebranego materiału dowodowego. Podkreślił, że już w drugim badaniu przeprowadzonym przez lekarza orzecznika
w dniu 17 marca 2014r. wskazano, że u ubezpieczonego zaobserwowano zanik mięśni obręczy barkowej i ramienia
prawego, jak również osłabienie siły chwytu ręki prawej, a zatem pomimo upływu ponad sześciu miesięcy od
chwili zdarzenia, ubezpieczony w dalszym ciągu nie powrócił do pełnej sprawności, co świadczy z całą pewnością o
długotrwałym, jeśli nie o trwałym uszczerbku na zdrowiu.
Sąd ustalił, następujący stan faktyczny:
P. B. ma lat 43 i jest rzeczoznawcą samochodowym. Zamieszkuje w O.. W marcu 2012r., w O., samochód, w
którym jechał jako pasażer został uderzony przez samochód jadący prawym pasem. Odwołujący zgłosił się wtedy do
lekarza, gdyż odczuwał bóle. Zrobiono prześwietlenie. Lekarz stwierdził skręcenie kręgosłupa szyjnego i przepisał
leki przeciwbólowe. Po 3 tygodniach, gdy bóle ustąpiły, lekarz stwierdził, że leczenie jest zakończone. Nie była
przeprowadzana żadna rehabilitacja.
W dniu 5 września 2013r. w drodze do miejsca wykonywania czynności służbowych doszło do kolizji drogowej,
w następstwie której P. B. doznał wykręcenia kręgosłupa szyjnego. W związku z powyższym w trakcie trwającego
jednodniowego pobytu w Izbie Przyjęć był leczony ambulatoryjnie. Po wykonaniu badania TK kręgosłupa szyjnego i
zaopatrzeniu w kołnierz ortopedyczny na okres 6 tygodni, z zaleceniami dalszego leczenia w Poradni Chirurgicznej i
zażywaniem leków przeciwbólowych, został wypisany do domu.
P. B. pozostawał na długotrwałym zwolnieniu lekarskim, trwającym ponad 3 miesiące, tj. od dnia 5 września 2013r. do
dnia 20 grudnia 2013r. Z uwagi na utrzymujące się dolegliwości bólowe P. B. zasięgnął konsultacji neurologicznej, w
wyniku której lekarz specjalista stwierdził ostry zespół bólowy pourazowy, wskazując na konieczność dalszego leczenia
w Poradni Neurologicznej.
P. B. pozostawał pod kontrolą Poradni Rehabilitacyjnej w SP ZOZ Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w O., gdzie od dnia 7 października 2013r. do dnia 18 października 2013r. korzystał z zabiegów mających na celu
usprawnienie kręgosłupa szyjnego. Dalsze leczenie z uwagi na długi okres oczekiwania na przyjęcie na Oddział
Rehabilitacyjny sprawiło, że odwołujący wykupił prywatne zabiegi, w związku z tym od dnia 4 listopada 2013r. do
dnia 18 listopada 2013r. w dalszym ciągu kontynuował proces rehabilitacji mający na celu poprawę sprawności
kręgosłupa szyjnego. Po przeprowadzonych zabiegach, ubezpieczony w dniu 19 listopada 2013r. zgłosił się ponownie
do lekarza z zaostrzeniem objawów, wskazując na drętwienie kończyn górnych, zwłaszcza prawej, jak również
drętwienie obu kończyn górnych. Z uwagi na występujące dolegliwości bólowe P. B. zmuszony był okresowo zażywać
leki przeciwbólowe. W wykonanym badaniu lekarz stwierdził ograniczenie ruchomości odcinka kręgosłupa szyjnego,
jak również ruchomość stawów barkowych. W związku z powyższym lekarz zalecił dalsze leczenie w Poradni
Rehabilitacyjnej, zlecając przy tym dodatkowe zabiegi i ćwiczenia od dnia 2 grudnia 2013 r. do dnia 6 grudnia 2013r.
Pomimo zakończonego w dniu 6 grudnia 2013r. leczenia usprawniającego, P. B. w dalszym ciągu odczuwa bóle
kręgosłupa szyjnego z promieniowaniem do potylicy i kończyny górnej prawej, posiada ograniczoną ruchomość
odcinka szyjnego, utrzymujące się drętwienie kończyny górnej prawej, osłabienie siły mięśni, dodatkowo stwierdzono
u niego wystąpienie nieznacznie wzmożonego napięcia mięśni przykręgowych.
(dowód: przesłuchanie odwołującego – k. 114v-115, dokumenty na k. 5-49, w tym: wypis z Centralnej Izby Przyjęć
Szpitala (...) w (...) z dnia 5 września 2013 r. wraz z wynikiem badania TK kręgosłupa szyjnego; zwolnienia lekarskie
ZUS na łączny okres od dnia 5 września 2013 r. do dnia 20 grudnia 2013 r.; skierowanie do Poradni Chirurgicznej z dnia
5 września 2013 r.; historia zdrowia i choroby z Poradni Rehabilitacyjnej SP ZOZ Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
w O.; zaświadczenie lekarskie z dnia 29 października 2013 r., zaświadczenie lekarskie z dnia 19 listopada 2013 r. oraz
zaświadczenie lekarskie z dnia 6 grudnia 2013 r.; skierowania na zabiegi fizjoterapeutyczne; harmonogram zabiegów;
historia choroby z (...); zaświadczenie o stanie zdrowia z dnia 4 lutego 2014 r.)
Sąd powołał w niniejszej sprawie biegłego lekarza, celem ustalenia czy doszło do powstania i w jakim rozmiarze
uszczerbku na zdrowiu odwołującego.
Biegły B. Z. (1) w lakonicznej opinii, stwierdził u odwołującego przebyte wykręcenie kręgosłupa szyjnego, dyskopatię
C6-C7, podejrzenie cieśni nadgarstka prawego. Biegły nie stwierdził występowania długotrwałego uszczerbku na
zdrowiu w związku z wypadkiem przy pracy we wrześniu 2013r., gdyż powód już w 2012r. leczył się z powodu
dolegliwości bólowych kręgosłupa szyjnego w poradni neurologicznej i okresowo przebywał na zwolnieniu lekarskim,
cierpi na zmiany zwyrodnieniowo- dyskopatyczne kręgosłupa. (opinia –k. 71)
Na skutek zarzutów odwołującego oraz lakoniczności przedstawionej opinii, Sąd zwrócił się o opinię do innego
biegłego.
Biegły H. G. w opinii na k.94-95, stwierdził, że u badanego występuje długotrwały uszczerbek na zdrowiu w wysokości
5% (pkt 94 a tabeli uszczerbków w związku z wypadkiem przy pracy, któremu uległ w dniu 05.09.2013r. Określenie
choroby będącej następstwem wypadku przy pracy to przebyte wykręcenie kręgosłupa szyjnego z utrzymującym się
zespołem bólowym i wielopoziomowa dyskopatia szyjna. Biegły opisał MRI kręgosłupa szyjnego z dnia 14.03.2014r.
(brak opisu radiologa)- niewielkie wielopoziomowe wypukliny jąder miażdżystych od C3 do C7 i szyjnej potwierdzonej
w badaniu MRI w dn. 14.03.2014r. Biegły stwierdziła, że biorąc pod uwagę całość dokumentacji medycznej i badanie
MRI kręgosłupa szyjnego, które wykazało wielopoziomową dyskopatię uważa, że przebyty we wrześniu 2013r. uraz
spowodował nasilenie istniejących wcześniej dolegliwości.
Na skutek zarzutów ZUS, Sąd dopuścił dowód z uzupełniającej opinii biegłego.
W opinii Uzupełniającej, na podstawie akt, biegły H. G. podtrzymał swoją opinię z dn.20.04.2015 i uznał 5%
długotrwałego uszczerbku na zdrowiu z pkt 94a tabeli, gdyż dn.05.09.2013r.,w wyniku wypadku komunikacyjnego,
ubezpieczony doznał urazu kręgosłupa szyjnego (wykręcenie kręgosłupa szyjnego). Biegły ponownie uzasadnił swoje
stanowisko, że bezpośrednio po wypadku ubezpieczony był obserwowany w IP Szpitala (...) w (...) i wykonano CT
kręgosłupa szyjnego- w badaniu „bez ewidentnych szczelin złamania, wysokość trzonów zachowana, spłycenie lordozy
szyjnej". Po obserwacji w IP zlecono noszenie kołnierza oraz dalsze leczenie. Biegły podkreślił, że lekarz neurolog
wystawił w dn.09.09.2013r. zaświadczenie lekarskie, w którym rozpoznał przebyte w dn.05.09.2013r. wykręcenie
kręgosłupa szyjnego i ostry zespół bólowy pourazowy. Podobne rozpoznanie znajduje się w zaświadczeniu o stanie
zdrowia (druk N9) wystawionym przez neurologa w dn.04.02.2014r. Biegły zatem konstatował, że z dostarczonej
dokumentacji wynika, że uraz z dnia 05.09.2013r. był 2-gim urazem kręgosłupa szyjnego. Wcześniejszy uraz miał
miejsce w marcu 2012r., ale leczenie z powodu tego urazu zakończyło się w Poradni Neurologicznej w dn. 25.09.2012r.
Biegły wprost odpowiedział na pytania Sądu i zarzuty organu rentowego wyjaśniając, że brak zmian pourazowych
w badaniu CT kręgosłupa szyjnego wykonanym w dniu wypadku nie świadczy o braku następstw urazu i braku
uszczerbku na zdrowiu a jedynie przemawia za tym, że uszczerbek nie ma charakteru stałego. Biegły wskazał, że ww.
badanie ograniczyło się jedynie do wykluczenia złamań (nie opisano wówczas dyskopatii szyjnej potwierdzonej w
badaniu MRI w dn. 14.03.2014). Biorąc pod uwagę udokumentowane długotrwałe utrzymywanie się zespołu bólowego
po przebytym urazie kręgosłupa szyjnego biegły podtrzymał swoją opinię z dnia 20.04.2015r.
Skoro za długotrwały uszczerbek na zdrowiu uważa się naruszenie sprawności organizmu, które powoduje
upośledzenie czynności organizmu na okres przekraczający 6 miesięcy, mogące ulec poprawie, biegły wskazał, że to
uraz z dnia 05.09.2013r. spowodował długotrwały uszczerbek na zdrowiu, a nie wcześniejsze zdarzenie z udziałem
odwołującego.
Biegły podkreślił, że w swojej opinii z 20.04.2015r. odniósł się już do zarzutu, że ograniczenie ruchomości
kręgosłupa szyjnego było stwierdzane już po 1-szym urazie tzn. w 2012r. Biegły podkreślił, że nie jest możliwe
obecnie porównanie stwierdzanego obecnie bólowego ograniczenia ruchomości kręgosłupa szyjnego z ograniczeniem
ruchomości stwierdzanym w 2012r. ponieważ w dokumentacji z 2012r. nie podano zakresu ruchomości kręgosłupa
szyjnego. Ponadto nie ma żadnej dokumentacji z okresu od września 2012r. – do września 2013r., a więc nie ma
żadnej informacji czy w tym okresie występowało ograniczenie ruchomości kręgosłupa szyjnego czy też po leczeniu
ruchomość kręgosłupa szyjnego była prawidłowa(jest to możliwe ponieważ ograniczenie ruchomości kręgosłupa
szyjnego było spowodowane zespołem bólowym).
(dowód: opinia biegłego k 94-95, 104-105. dokumentacja medyczna k.5-63, dokumenty w aktach ZUS O/O.)
Sąd zważył, co następuje:
Odwołanie P. B. zasługuje na uwzględnienie.
Bezsporny był fakt, że do przedmiotowego wypadku drogowego doszło w związku z wykonywaniem przez
ubezpieczonego obowiązków służbowych, a zdarzenie to zakwalifikowane zostało jako wypadek przy pracy.
Kwestią sporną w niniejszym procesie było ustalenie czy powstał i w jakiej wysokości procentowy uszczerbek na
zdrowiu związany z zaistniałym wypadkiem przy pracy z dnia 05 września 2013r.
W tym celu Sąd powołał w niniejszej sprawie biegłego lekarza.
Biegły H. G. stwierdził, że u P. B. nerwy czaszkowe pozostają bez zmian. W kończynach górnych siła i napięcie
mięśniowe są prawidłowe, a odruchy z kończyn górnych oznaczone symbolami (+),(=), bez zaburzeń czucia, pozostaje
chwyt szczypcowy i walcowaty zachowany, brak zaników mięśniowych, gdyż obwody ramion mają po 33 cm. W
kończynach dolnych- siła i napięcie mięśniowe są prawidłowe, objawy naciągowe OK i OA (+),(=), bez zaburzeń czucia.
Chód odwołującego jest sprawny (także na palcach i piętach), a próby zbornościowe i próba Romberga prawidłowe.
Biegły ustalił, że ruchomość kręgosłupa szyjnego P. B. jest ograniczona z powodu bólowego ograniczenia rotacji
w lewo (do 40 stopni tym ruchomość kręgosłupa szyjnego jest prawidłowa i napięcie mięśni przykręgosłupowych
jest prawidłowe. Ruchomość kręgosłupa L-S także jest prawidłowa. Biegły podał, że po przeprowadzeniu bardzo
szczegółowego badania i zapoznaniu się z dokumentacją medyczną, uznaje, że wypadek przy pracy w dniu 05.09.2013
spowodował długotrwały uszczerbek na zdrowiu.
Biegły szczegółowo uzasadnił swoje stanowisko. Wskazał, że badany w czasie w/w wypadku doznał wykręcenia
kręgosłupa szyjnego. Po przebytym urazie wystąpiły bóle kręgosłupa szyjnego i drętwienie prawej kończyny górnej. Z
powodu w/w dolegliwości badany jest leczony w Poradni Neurologicznej, ponadto przez kilka miesięcy prowadzono
rehabilitację nie uzyskując pełnej remisji dolegliwości (opinia specjalisty rehabilitacji z 06.12.2013- k. 18 akt). Sam
biegły, badaniem przedmiotowym stwierdził bólowe ograniczenie rotacji kręgosłupa szyjnego - w lewo. Badanie
neurologiczne jest prawidłowe. Biegły kontynuował uzasadnienie, stwierdzając, że utrzymujący się zespół bólowy
kręgosłupa szyjnego powoduje uszczerbek na zdrowiu w wysokości 5%. Podkreślił, że przy wydawaniu opinii wziął
pod uwagę fakt , że uraz przebyty w dn.05.09.2013 jest kolejnym urazem kręgosłupa szyjnego (poprzedni w marcu
2012). Leczenie po wcześniejszym urazie zakończyło się we wrześniu 2012 i przez rok tzn. do września 2013 badany nie
zgłaszał się do Poradni Neurologicznej. Analiza dokumentacji medycznej z Poradni Neurologicznej nie pozwalała na
ocenę czy stwierdzane obecnie ograniczenie ruchomości kręgosłupa szyjnego występowało już w 2012 (na co powołuje
się KL i konsultant ZUS- specjalista neurolog) ponieważ w dokumentacji znajduje się jedynie wpis o „ograniczeniu
ruchomości kręgosłupa szyjnego" - bez podania zakresu ruchów.
W opinii uzupełniającej biegły powołał się na ustawę o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i
chorób zawodowych z dn.30.10.2002r., w której ustalono, że uszczerbki na zdrowiu mogą być stałe lub długotrwałe
oraz definicję długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, następnie wskazała, że uraz z dn.05.09.2013r. był kolejnym
urazem kręgosłupa szyjnego, ale leczenie z powodu 1- go urazu zostało zakończone we wrześniu 2012r. (odnotowano
poprawę).Przez rok (od września 2012r. do września 2013r.) ubezpieczony nie zgłaszał się do Poradni Neurologicznej,
a zgłosił się do w/w poradni dopiero we wrześniu 2013r., co miało ewidentny związek z urazem w dn.05.09.2013.
Sąd poparł stanowisko biegłego H. G., gdyż znajduje ono potwierdzenie zarówno w dokumentacji z Poradni
Neurologicznej, jak też z Poradni Rehabilitacyjnej i Chirurgicznej. Z dokumentacji wynika bowiem, że dopiero po
urazie z dnia 05.09.2013r. rozpoczęto intensywne leczenie i rehabilitacje utrzymującego się ostrego zespołu bólowego
kręgosłupa szyjnego.
Słusznie biegły H. G. stwierdził, że dokumentacja pozwala na przyjęcie , że doszło do powstania długotrwałego
uszczerbku na zdrowiu z pkt.9 tabeli uszczerbków. W/w punkt odnosi się do urazowych zespołów korzonkowych
( bólowych ,czuciowych, ruchowych lub mieszanych). Z brzmienia w/w punktu nie wynika, aby ograniczenie
ruchomości kręgosłupa było warunkiem niezbędnym do orzeczenia uszczerbku (ten warunek musi być spełniony przy
orzekaniu uszczerbku z p.89 TU) .
Przesłuchanie odwołującego i analiza dokumentacji medycznej oraz badań biegłego H. G. potwierdzają długotrwałe
utrzymywanie się zespołu bólowego kręgosłupa szyjnego.
Sąd nie dysponuje wiadomościami specjalnymi, które posiadają biegli. Zgodnie zaś z utrwalonym w tej mierze
poglądem Sądu Najwyższego - opinie biegłych lekarzy mogą być oceniane przez Sąd wyłącznie przez pryzmat ich
zgodności z zasadami logicznego myślenia, doświadczenia życiowego oraz wiedzy powszechnej, wystarczające dla
uznania bądź nie uznania opinii biegłego za przekonywającą (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 kwietnia 2005
r., II CK 572/04, Lex nr 151656).
Opinie biegłego H. G. są pełne, przekonywujące i jasne. Opinie główna i uzupełniająca są logiczne oraz precyzyjne i
wyczerpująco analizują przedstawione zagadnienie.
Biorąc pod uwagę uzasadnienie biegłego H. G. i udokumentowane długotrwałe utrzymywanie się zespołu bólowego
po przebytym urazie kręgosłupa szyjnego Sąd poparł opinie biegłego, w tym opinię uzupełniającą, w której biegły
podtrzymał swoją opinię z 20.04.2015r.
Sąd nie poparł opinii biegłego B. Z., gdyż była zbyt lakoniczna i nie odpowiadała precyzyjnie na pytania sądu.
Zgodnie z brzmieniem art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu
wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tj. Dz. U. z 2009 Nr 167, poz. 1322) jednorazowe odszkodowanie z tytułu
wypadku przy pracy przysługuje ubezpieczonemu, który doznał nie tylko trwałego, ale i długotrwałego uszczerbku na
zdrowiu. Biorąc pod uwagę opinię brak jest podstaw do przyznania wyższego niż 5% uszczerbek na zdrowiu ani do
przyznania trwałego uszczerbku na zdrowiu.
Mając na uwadze powyższe Sąd zmienił decyzję w oparciu o powołanej przepisy oraz art. 47714 § 2 k.p.c i przyznał
odwołującemu odszkodowanie w wysokości 5 % długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, powstałego na skutek wypadku
przy pracy z dnia 05 września 2013r.
Z uwagi na uwzględnienie odwołania i przegranie postępowania przez organ rentowy, na podstawie art. 98 w zw. z
art. 13 § 2 kpc i § 11 ust.2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.09.2002r. w sprawie opłat za czynności
radców prawnych(…) (Dz.U.nr 163, poz.1349, z późn. zm.) zasądził od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Oddział w
O. na rzecz odwołującego koszty postępowania, w tym koszty zastępstwa udzielonego przez r.pr. M. W. z Kancelarii
Radcy Prawnego w O. w kwocie 60 złotych.
SSR Barbara Kokoryn

Podobne dokumenty