I Rok Biotechnologia i Elektroradiologia Chemia ogólna z

Komentarze

Transkrypt

I Rok Biotechnologia i Elektroradiologia Chemia ogólna z
I Rok
Biotechnologia i Elektroradiologia
Chemia ogólna z elementami chemii fizycznej
Rok akademicki 2015/2016
Uprzejmie informuję, że zajęcia z chemii ogólnej dla studentów I roku Wydziału
Biotechnologii rozpoczynają się 5 października (ćwiczenia) zgodnie z planem
przygotowanym przez Dziekanat.
W ramach pierwszych ćwiczeń odbędzie się sprawdzian wiadomości obejmujący niżej
podane zagadnienia (w zakresie szkoły średniej - profil biologiczno-chemiczny):
1. budowa atomów i cząsteczek
2. właściwości roztworów wodnych kwasów, zasad i soli
3. bilansowanie reakcji redoks
4. Stężenia molowe i procentowe
Na pierwsze ćwiczenia studenci zobowiązani są przygotować następujące zagadnienia
teoretyczne: Budowa atomu. Rozmieszczenie elektronów w atomie (pierwszych 18
pierwiastków układu okresowego), Orbitale atomowe s i p, Orbitale cząsteczkowe wiążące i
antywiążące na przykładzie cząsteczki H2 i O2. Hybrydyzacja orbitali. Pojęcie
elektroujemności. Wiązania chemiczne: kowalencyjne apolarne i spolaryzowane, jonowe,
koordynacyjne. Wiązania pojedyncze (sigma) i wielokrotne (pi). Wpływ rodzaju wiązań w
cząsteczce na właściwości związków. Polarność cząsteczek, moment dipolowy. Utlenianie i
redukcja: stopień utlenienia – definicja i obliczanie dla związków węgla. Reaktywne formy
tlenu (budowa i potencjały red-oks): anionorodnik ponadtlenkowy, H2O2, rodnik
hydroksylowy. Informacje na temat reaktywnych form tlenu znajdują się w skrypcie pt.
„Chemia ogólna”, autorzy: Leszek Szmigiero, K. Studzian, E.Ciesielska. Skrypt ten był
dotychczas udostępniany studentom bezpłatnie. Jeżeli jego nakład został wyczerpany,
dostarczę Państwu jego forme elektroniczną (pdf).
Tematy zaznaczone czerwoną czcionka będą omawiane na ćwiczeniu nr 1, lecz ich znajomość
będzie wymagana dopiero na sprawdzianie, który będzie przeprowadzony na ćwiczeniu nr 2.
Na pierwszych zajęciach laboratoryjnych studenci zapoznają się też z jakościową analizą
kationów i zobowiązani są do przygotowania wiadomości teoretycznych dotyczących tego
materiału, zawartych w powyższym skrypcie (Rozdział I, strony 7 – 21).
Na zajęcia należy obowiązkowo przynieść laboratoryjny fartuch ochronny.
Zaleca się również przyniesienie rękawiczek ochronnych lateksowych lub winylowych.
Prof. dr hab. Leszek Szmigiero