ZAGADNIENIA I ZADANIA – POPRAWA – KLASA I, SEMESTR I

Komentarze

Transkrypt

ZAGADNIENIA I ZADANIA – POPRAWA – KLASA I, SEMESTR I
ZAGADNIENIA I ZADANIA – POPRAWA – KLASA I, SEMESTR I
ZAGADNIENIA
1. Podaj przykłady liczb: naturalnych, całkowitych, wymiernych.
2. Czym są liczby wymierne?
3. Wymień kolejność wykonywania działań.
4. Czym jest procent, a czym promil?
5. Co to jest odcinek, półprosta?
6. Wymień rodzaje kątów oraz podaj, jaką mogą mieć miarę.
7. Napisz warunek na istnienie trójkąta.
8. Ile wynosi suma miar katów wewnętrznych trójkąta?
9. Podaj podział trójkątów oraz ich przykłady.
10. Podaj jedną z cech przystawania trójkątów.
ZADANIA
Liczby i działania na nich
Zad. 1. Wstaw liczby do tabelki w odpowiadające im miejsce.
(
)
Liczby całkowite
Liczby naturalne
Liczby wymierne
Zad. 2. Ile jest liczb naturalnych dwucyfrowych?
Zad. 3. Zapisz liczby w postaci dziesiętnej.
Zad. 4. Dane są liczby:
. Która z podanych liczb jest różna od 1,6?
Zad. 5. Dane są liczby: 1,(2); 1,2;
; 1,(202). Ustaw te liczby w kolejności rosnącej.
Zad. 6. Oblicz:
a) sumę liczb
b) różnicę liczb
i
,
i
,
c)
d)
e)
f)
g)
h)
Zad. 7. Oblicz:
a) iloczyn liczb i
b) iloraz liczby
,
przez liczbę
,
c)
d)
e)
f)
1
g)
h)
i)
j)
Zad. 8. Oblicz, pamiętając o kolejności wykonywania działań.
a)
b)
c)
(
)
(
d)
)
e)
Zad. 9. Porównaj liczby, wstawiając znak
a)
b)
e)
lub
.
……
……
……
c)
d)
,
……
……
……
f)
Zad. 10. Oblicz wartość wyrażenia
(
)
(
(
)
)
(
)
.
Zad. 11. Zamień na podane jednostki.
a) [ ]
b) [ ]
c) [ ]
d) [
]
e) [ ]
f) [ ]
g) [
]
h) [ ]
i) [ ]
Zad. 12. Zaokrąglij liczbę
wpisując odpowiednie zaokrąglenia do tabeli.
ZAOKRĄGLENIE
do tysięcy
do setek
do dziesiątek
Zad. 13. Jaka jest odległość na osi liczbowej między liczbami
a)
,
,
b)
,
,
c)
,
,
d)
,
.
Zad. 14. Zbyszek oszczędza na rower, który kosztuje
do jedności
do części
dziesiątych
do części
setnych
i , gdy:
. Zebrał już tej kwoty. Ile pieniędzy jeszcze mu
brakuje?
Zad.15. Zaokrąglenie do części setnych rozwinięcia dziesiętnego ułamka .
2
Procenty
Zad. 16. Zamień procenty na ułamki (lub liczby mieszane) oraz odwrotnie.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
Zad. 17. Ile to procent?
a) połowa
b) całość
c) ćwierć
d) trzy czwarte
Zad. 18. Zapisz przy pomocy procentów.
a)
Białe pola szachownicy stanowią ………… jej powierzchni.
Ciemne pola zajmują pozostałe ………… szachownicy.
b)
……… pizzy zjedzono.
Pozostało ……… pizzy.
Zad. 19. Jakim procentem liczby
a)
,
b)
,
jest liczba , gdy:
Zad. 20. Oblicz:
a)
z
cukru,
b)
z
mleka,
c) odległość o
większą od
d) wysokość o
mniejszą od
e) masę, której
jest równe
f) kwotę, której
wynosi
,
,
,
Zad. 21. Do żółtego i zielonego wazonu o pojemności 1 litr każdy wlano wodę. W zielonym wazonie woda stanowi
40% jego objętości, a w żółtym . Do którego wazonu można dolać więcej wody?
Zad. 22. Ewa, Ania, Jola i Kasia miały przeczytać pewną książkę. Ewa przeczytała
tej książki, Ania - 25%, Jola -
0,55, a Kasia połowę. Która z dziewcząt przeczytała najmniejszą, a która największą część książki?
Zad. 23. W klasie Ia liczącej
uczniów jest
dziewcząt. Jaki procent całej klasy stanowią dziewczęta.
Zad. 24. W głosowaniu na przewodniczącego klasy brało udział
głosowało na niego?
Zad. 25. Telewizor „MAT” kosztował
tego telewizora.
uczniów.
głosów otrzymał Jarek. Ile osób
. W trakcie promocji jego cenę obniżono o
. Podaj aktualną cenę
3
Zad. 26. Beata kupiła 7 płyt, zwiększając swoją kolekcję o 14%. Ile obecnie ma płyt?
Zad. 27. W akwarium było 30 litrów wody. Następnie dolano jeszcze 6 litrów wody. O ile procent wzrosła objętość
wody w tym akwarium?
Figury geometryczne
Zad. 28. Proste i (zob. rysunek) są prostopadłe do prostej .
Które zdanie jest nieprawdziwe?
a) Długość |DE| nie jest równa odległości punktu F od prostej .
b) Długość |DE| jest odległością pomiędzy prostymi i .
c) Długość |FD| jest odległością punktu F od prostej .
d) proste i są równoległe
Zad. 29. Jaki kąt tworzą wskazówki zegara o godzinie 15:00? Uzasadnij.
Zad. 30. Z których odcinków można zbudować trójkąt? Uzasadnij.
a) 3 cm, 1 cm, 1 cm,
b) 5 cm, 4 cm, 3 cm,
c) 1 dm, 1 cm, 1 m.
Zad. 31. Które z następujących
trójkątów są przystające?
a) I i II
b) I i IV
c) III i II
d) I i III
Zad. 32. Skonstruuj prostą:
a) prostopadłą do danej prostej , przechodzącą przez punkt
.
.
b) równoległą do danej prostej , przechodzącą przez punkt
Zad. 33. Z podanych trzech odcinków skonstruuj trójkąt.
a
c
b
Zad. 34. Z podanych odcinków i kąta skonstruuj trójkąt.
a
b
Zad. 35. Oblicz miary kątów wewnętrznych w poniższych trójkątach.
4