Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka Rodzinnym

Komentarze

Transkrypt

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka Rodzinnym
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka
Rodzinnym Rajdzie Rowerowym – 10lecie OSiR Police
Police 26.04.2014 r.
……………………………………………………………
(Imię i nazwisko dziecka)
Jednocześnie oświadczamy, że zapoznałam/em się z regulaminem
rajdu i w pełni go akceptuję oraz oświadczam, że córka/syn nie ma
przeciwskazań zdrowotnych do udziału w imprezie sportowo – rekreacyjnej.
Telefon kontaktowy do rodzica/opiekuna ………………………………..
………………………………………
(Data i czytelny podpis rodzica/opiekuna)

Podobne dokumenty