Wzór formularza ofertowego 1 Nazwa i adres zamawiającego: 2

Komentarze

Transkrypt

Wzór formularza ofertowego 1 Nazwa i adres zamawiającego: 2
Załącznik nr 1
Wzór formularza ofertowego
1
Nazwa i adres
zamawiającego:
2
Nazwa i adres dostawcy:
3
Forma prawna działalności
dostawcy:
4
Data sporządzenia oferty:
5
Opis przedmiotu zamówienia:
6
Termin ważności oferty:
7
Termin realizacji
zamówienia:
8
Wartość netto oferty:
9
Wartość brutto oferty:
10 Kwota podatku Vat:
11 Okres gwarancji w
miesiącach:
Oświadczam, że z należytą starannością zapoznałem się ze specyfikacją przedmiotu zamówienia i nie
wnoszę do niej żadnych pytań oraz zastrzeżeń.
Oświadczam, że posiadamy wszelkie kwalifikacje i możliwości potrzebne dla zrealizowania
przedmiotu zapytania.
Oświadczam, że oferta nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
…....................................................................
Data, pieczęć i podpis oferenta

Podobne dokumenty