OFERTA CENOWA Do Specjalnego Ośrodka Szkolno

Komentarze

Transkrypt

OFERTA CENOWA Do Specjalnego Ośrodka Szkolno
pieczątka oferenta
…………………………………………………… dnia..............................
miejscowość
OFERTA CENOWA
Do
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
w Kołozębiu 10
Odpowiadając na ogłoszenie o sprzedaży mienia ruchomego dotyczącego:
1. Przedmiot sprzedaży:
..................................................................................................................................................................
(wpisać przedmiot)
Składam ofertę następującej treści:
1. Deklaruję zakup środka trwałego za cenę brutto ............................................................. zł.
obowiązujący podatek VAT 23 %
słownie: .....................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
REGON .................................................................................... Nr NIP……………………………………………………………..
Nr konta bankowego..........................................................................................................................................
nr telefonu .......................................................................... nr fax-u ………………………………………………………………
e-mail .......................................................................................................
2. Oświadczam, że zapoznałem się ze stanem przedmiotu przetargu i odpowiadam za skutki
wynikające z rezygnacji z oględzin.
3.Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem przetargu i nie wnoszę zastrzeżeń do jego
warunków.
4.Oświadczam, że w przypadku wygrania przetargu zobowiązuje się do zapłacenia ceny
nabycia nie później niż w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy.
5.Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu
terminu składania ofert.
6. Oświadczam, że w razie wybrania mojej oferty zobowiązuję się do podpisania
Umowy sporządzonej przez zamawiającego, w miejscu i terminie określonym przez
zamawiającego.
7. Imię i nazwisko i adres lub nazwa firmy oferenta:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
data i czytelny podpis oferenta