Przedmiar PUW przedm Wymiana okien w pom 3 i 10 Gdynia

Komentarze

Transkrypt

Przedmiar PUW przedm Wymiana okien w pom 3 i 10 Gdynia
POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W GDAŃSKU
GDAŃSK UL. OKOPOWA 21/27
PRZEDMIAR ROBÓT
45421000-4
Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
Roboty w zakresie stolarki budowlanej
NAZWA INWESTYCJI
ADRES INWESTYCJI
INWESTOR
ADRES INWESTORA
:
:
:
:
Wymiana okien w pomieszczeniach biurowych nr 3 i 10
Gdynia ul. Legionów 130
Pomorski Urząd Wojewódzki
Gdańsk ul. Okopowa 21/27
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE
Stawka roboczogodziny
Poziom cen
: (ogólnobudowlana)
:
:
NARZUTY
Koszty pośrednie [Kp] ................
Zysk [Z] ......................................
VAT [V] .......................................
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogółem wartość kosztorysowa robót
% R+S
% R+S+Kp(R+S)
% Σ(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))
:
:
:
zł
zł
zł
Słownie:
Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Podane podstawy wyceny,nr kol tablice katalogów służa do opisu wykonania robót i ustale
nia jednostek miar
Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
PUW przedm Wymiana okien w pom nr 3 i 10 Gdynia ul Legionów 130
PRZEDMIAR
Lp. PodstaOpis i wyliczenia
j.m.
wa
Wymiana stolarki okiennej Legionów 130
1 KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-roz- m2
0929-05 wierane jednodzielne z PCV o pow. do 1.0 m2
Wyszczególnienie robót:
1. Demontaż ościeżnicy.
2. Obsadzenie ościeżnicy wraz z uszczelnieniem pianką poliuretanową i silikonem.
3. Zawieszenie skrzydeł wraz z regulacją.
4. Wykonanie i uzupełnienie tynku do lica ściany.
5. Oczyszczenie powierzchni stolarki po jej montażu.
<pom nr 3>1.2*0.8*8
m2
2 KNR-W 4- Rozebranie obróbek parapetów zewn. z blachy nie nadającej
01 0545- się do użytku
08
1.2*8*0.3
m2
3 NNRNKB (z.VI) Obróbki blacharskie(parapety zewnętrzne) z blachy po202 0541- wlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm
02
1.2*8*0.3
m2
4 KNR-W 4- Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów
01 1212- prostych
05
1.3*0.9*8
m2
5 KNR-W 4- Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki
01 1204- gładkie-ościeża zewn i wewn okien
03
(1.2+0.8)*2*0.3*2*8
m2
6 KNR-W 4- Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyła01 0109- dowczymi na odległość 10 km
11 010912
1.0
m3
2
Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 16633
m2
m2
m2
m2
m3
Poszcz
Razem
7.68
RAZEM
7.68
2.88
RAZEM
2.88
2.88
RAZEM
2.88
9.36
RAZEM
9.36
19.20
RAZEM
19.20
1.00
RAZEM
1.00

Podobne dokumenty