Wynik postępowania - Przychodnia Rejonowa w Nowym Wiśniczu

Komentarze

Transkrypt

Wynik postępowania - Przychodnia Rejonowa w Nowym Wiśniczu
Nowy Wiśnicz, 3 grudnia 2013 r.
WYNIK POSTĘPOWANIA
NA DOSTAWĘ OPROGRAMOWANIA
W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU INFORMATYZACJA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO GMINNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W NOWYM WIŚNICZU WRAZ Z WDROŻENIEM NOWYCH USŁUG
W RAMACH MAŁOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2007-2013,
OŚ PRIORYTETOWA 1. WARUNKI DLA ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OPARTEGO NA WIEDZY,
DZIAŁANIE 1.2 ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO,
Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO
Szanowni Państwo
Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 907, z późn. zm.) informuję, iż w przedmiotowym
postępowaniu za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę
ZETO S.A., UL. URSZULAŃSKA 25, 33 – 100 TARNÓW.
Oferta otrzymała łącznie 100 pkt. w kryterium: cena, w tym:
Cena oprogramowania: 90 pkt.
Cena aktualizacji: 10 pkt.
Oferta została złożona przez wykonawcę nie podlegającego wykluczeniu z postępowania, spełnia
wymogi siwz w zakresie przedmiotu zamówienia a jej cena nie przekracza kwoty, którą
Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia.
Pozostałe oferty:
SIMPLE S.A. , UL. BRONISŁAWA CZECHA 49/51, 04 – 555 WARSZAWA
Cena oprogramowania: 3,34 pkt.
Cena aktualizacji: 2,43 pkt
Łącznie: 5,77 pkt.
Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 3 lit. a ustawy Prawo zamówień publicznych umowa zostanie
zawarta dnia 4 grudnia 2013.

Podobne dokumenty