informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Komentarze

Transkrypt

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Znak sprawy: RA-SZ.271.10.2016
Wymiarki, 5 grudnia 2016 r.
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na zadanie pod nazwą:
„Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych
na terenie Gminy Wymiarki”
Uprzejmie informuję, że w dniu 29 listopada 2016 r. nastąpiło otwarcie ofert na zadanie, o którym
mowa powyżej. W związku z powyższym oraz zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych
(j. t. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.)podaje się informację o wyborze oferty.
1.
Zamawiający:
1) pełna nazwa Zamawiającego:
Gmina Wymiarki
2) kod, miejscowość, województwo: 68-131 Wymiarki, lubuskie
3) ulica, nr budynku:
Księcia Witolda 5
4) nr tel., faks:
68 360 40 45, 68 360 40 62
2.
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:
„Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych
położonych na terenie Gminy Wymiarki”
1. Rodzaj zamówienia – usługa
2. Tryb udzielania zamówienia - postępowanie prowadzono w trybie: przetarg nieograniczony
na podstawie art. 39-46 ustawy Prawo zamówień publicznych
3. Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych Numer
ogłoszenia: 3472207-2016 oraz na bip Zamawiającego www.bip.wymiarki.pl i tablicy
ogłoszeń Urzędu Gminy Wymiarki ul. Księcia Witolda 5, 68-131 Wymiarki
Dane o wykonawcach i ofertach:
1) liczba złożonych ofert: 1
2) liczba wykluczonych wykonawców: 0
3) liczba odrzuconych wykonawców : 0
Cena oferty:
cena oferty: 227 934,00 zł. /słownie: dwieście dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset
trzydzieści cztery złote 00/100
Oferta złożona przez
Przedsiębiorstwo Komunalne „PEKOM” S A., ul. Św. Brata Alberta 8, 68-200 Żary
UZASADNIENIE:
- wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu,
- zaoferował wykonanie przedmiotu zamówienia cenę, zapewnił składowanie odpadów
w RIPOK w Marszowie oraz przedstawił doświadczenie powyżej 3 lat
Wobec powyższego uzyskał największą liczbę punktów w kryterium oceny ofert – 100
3.
4.
5.
6.
Nr
oferty
Informacje o Wykonawcach, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu:
Nazwa i siedziba wykonawcy
Przedsiębiorstwo Komunalne
1
Cena oferty
w zł.
227 934,00
składowanie
odpadów
w RIPOK
w Marszowie
Doświadczenie
w latach
Uzyskane
punkty
TAK
25
X
30
10
100
„PEKOM” S A.
ul. Św. Brata Alberta 8, 68-200 Żary
60
Termin zgodnie z art. 94 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych, po którego upływie umowa
w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta bez zachowania terminu, o którym mowa
w art.94 ust.1.
Wójt
/-/ Wojciech Olszewski

Podobne dokumenty