WNIOSEK O OGRANICZENIE POSTĘPOWANIA EGZEKUCYJNEGO

Komentarze

Transkrypt

WNIOSEK O OGRANICZENIE POSTĘPOWANIA EGZEKUCYJNEGO
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
.......................................................
..........................................................
(miejscowość, data)
(Imię, Nazwisko i adres)
Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym
sygnatura akt KM………/……..
(wskazać sygnaturę sprawy)
WNIOSEK O OGRANICZENIE POSTĘPOWANIA EGZEKUCYJNEGO
W ww. sprawie egzekucyjnej, prowadzonej z wniosku wierzyciela:
............................................................................................................................................................
........................................................................................................................
przeciwko dłużnikowi:
............................................................................................................................................................
........................................................................................................................
WNOSZĘ O OGRANICZENIE POSTĘPOWANIA EGZEKUCYJNEGO TJ. O UMORZENIE
GO W ZAKRESIE KWOTY......................................................ZŁ, KTÓRĄ ZALICZAM NA
POCZET SPŁATY NASTĘPUJĄCYCH NALEŻNOŚCI:
kosztów - w pierwszej kolejności/następnie/na końcu*
odsetek - w pierwszej kolejności/następnie/na końcu*
należności glównej - w pierwszej kolejności/następnie/na końcu*
Jednocześnie informuję, iż dłużnik dokonał bezpośredniej spłaty dochodzonego przeze mnie
roszczenia, w następujących kwotach:
dnia......................................................kwotę................................................................zł
dnia......................................................kwotę................................................................zł
dnia......................................................kwotę................................................................zł
dnia......................................................kwotę................................................................zł
dnia......................................................kwotę................................................................zł
łącznie:..............................................................zł
........................................................................
(czytelny podpis)
* niewłaściwe skreślić
UWAGA! Do każdego rodzaju należności należy zaznaczyć inną kolejność spłaty, np:
kosztów - w pierwszej kolejności/następnie/na końcu*
odsetek - w pierwszej kolejności/następnie/na końcu*
należności glównej - w pierwszej kolejności/następnie/na końcu*

Podobne dokumenty