oława SerwiS Społeczno–Samorządowy

Komentarze

Transkrypt

oława SerwiS Społeczno–Samorządowy
oława
Nr 4 [94]
Kwiecień 2012
Egzemplarz bezpłatny
Serwis Społeczno–Samorządowy
Różewicz
znany
i nieznany
[s. 8]
Jubileusz
170-lecia
kolei
[s. 6-7]
Serwis Społeczno–Samorządowy | Nr 4 [94] | Kwiecień 2012
Serwis
Społeczno-Samorządowy
Wydawca:
Urząd Miejski w Oławie
55-200 Oława
Plac Zamkowy 15
tel. 71 303 55 01
fax. 71 303 55 00
e-mail: [email protected]
www.um.olawa.pl
Zespół redakcyjny:
Ewa Szczepanik
Renata Romanowska
Andrzej Łabowski
Adres redakcji
Oława, Rynek 25
tel. 71 303 35 46
e-mail: [email protected]
Druk:
Drukarnia Euro-Druk
ul. Zawadzkiego 22
57-100 Strzelin
Maj to święto uchwalenia Konstytucji, to „Oławska
Majówka”, a w tym roku również święto kolei. Chyba
większość mieszkańców naszego miasta wie, że pierwsze połączenie kolejowe w Polsce to linia Wrocław
– Oława. 170 lat temu, w maju wjechał na oławską
stację pierwszy pociąg tej relacji. Organizatorzy jubileuszu zapraszają oławian 19 maja do uczestnictwa w
obchodach; więcej na str. 6 – 7.
Ośrodek Kultury zaprasza na majowe imprezy, szczegóły na str. 11 – 13. Warto przyjść i uczestniczyć w
proponowanych koncertach i konkursach.
Uczniowie chętnie biorą udział w różnych przedsięwzięciach, które
pozwalają im sprawdzić swoje umiejętności. O laureatach miejskiego
konkursu interpretacji poezji niemieckiej i an-gielskiej oraz laureatach
powiatowych eliminacji dolnośląskiego konkursu recytatorskiego można
przeczytać na str. 9.
Pozostając w tematyce poezji, zachęcam do zapoznania się z relacją z konferencji naukowej poświęconej Tadeuszowi Różewiczowi – str. 8.
Do niedawna nie umiałabym odpowiedzieć na pytanie co oznacza słowo
„kurash”. Dzięki gościom z Uzbekistanu, zaproszonym przez Pawła Malowańca, którzy w marcu odwiedzili Oławę, wiem, że to dyscyplina sportu
walki. Zainteresowanych tematem odsyłam na str. 10.
W biuletynie zamieszczamy na str. 4 – 5 informację o wykonaniu budżetu
za rok ubiegły oraz o sytuacji na oławskim rynku pracy. Relacja z sesji Rady
Miejskiej, poświęconej w marcu pomocy społecznej i realizacji przez ZWiK
projektu budowy kanalizacji sanitarnej na str. 3.
Życząc Państwu samych miłych i pogodnych majowych dni, zapraszam do
lektury.
ISSN 1733 - 6449
W numerze
POMOC SPOŁECZNA I PROJEKT ZWIK [ES] – 3
Pytajcie o nasz serwis
• w sklepach PSS: „Jakub”
na Os. Sobieskiego, „Kwadraciak”
przy ul. B. Chrobrego, „Stodoła”
na pl. Gimnazjalnym, „Sezam”
przy ul. Dąbrowskiego i DH
„Na Brzeskiej” oraz w „Intermarche”, kiosk w supermarkecie „Kaufland”, „Eco” przy ul. Kasprowicza;
• w następujących instytucjach:
Urząd Miejski (punkt informacyjny
na parterze), Starostwo Powiatowe, Urząd Gminy, jednostki
podległe Urzędowi Miejskiemu,
wszystkie szkoły w mieście, biblioteki, większe zakłady pracy oraz
kilka kiosków gazetowych.
2
WYKONANIE BUDŻETU ZA 2011 R. [F. PAŹDZIERNIK] – 4-5
RYNEK PRACY [ŁMW] – 5
JUBILEUSZ 170-LECIA KOLEI [RR] – 6-7
TADEUSZ RÓŻEWICZ ZNANY I NIEZNANY [B. NIEMIROWSKA] – 8
VII MIEJSKI KONKURS INTERPRETACJI POEZJI ANGIELSKIEJ I NIEMIECKIEJ
[E. ZBOROWSKA] – 9
ELIMINACJE POWIATOWE 57. DOLNOŚLĄSKIEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO
[E. MARCZYŃSKA] – 9
OŁAWA CENTRUM KURASH [RR] – 10
UWAGA ROLNICY! – 10
MOBILNY INKUBATOR NGO [GCI] – 11
OŚRODEK KULTURY ZAPRASZA – 11-13
Z ARCHIWUM PRASOWEGO – 14
POZNAJ OŁAWĘ I FOTOKTOTO – 15
PRZEDWOJENNA I WSPÓŁCZESNA OŁAWA – 16
Kwiecień 2012 | Nr 4 [94] | Serwis Społeczno–Samorządowy
Pomoc społeczna i projekt ZWiK
Po przedstawieniu przez przewodniczącego Rady Miejskiej Piotra Regieca porządku obrad marcowej sesji, radny Andrzej
Grzeszczak złożył wniosek o wprowadzenie
dodatkowego projektu uchwały w sprawie
nadania nazwy „Ofiar katastrofy smoleńskiej” skwerowi w rejonie ulic 1 Maja i św.
Rocha. Projekt uchwały był rozpatrywany
przez radnych w marcu ubiegłego roku.
Wniosek radnego Grzeszczaka nie uzyskał
akceptacji radnych i nie został wprowadzony
do porządku.
Pierwszą informacją przekazaną radnym
było sprawozdanie z działalności burmistrza
w okresie między sesjami. W dyskusji radny
Paweł Gwiazdowicz zapytał o ściągalność opłat
adiacenckich, radna Lidia Markowska poruszyła sprawę aktualizacji wykazu organizacji pozarządowych, a radny Mieczysław Koprowski
dziękując za wykonanie remontu schodów
przy pl. Piłsudskiego, skrytykował oznakowanie podjazdów dla niepełnosprawnych.
Kolejną informację, dotyczącą sprawozdania
z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w roku 2011, przedstawił wiceburmistrz Witold Niemirowski. W dyskusji
omawiano m.in. wysokość środków finansowych przeznaczanych na świadczenia, sprawę przygotowania zainteresowanych grup
zawodowych do realizacji zadań związanych
z „niebieską kartą”, częstotliwość przeprowadzania wywiadów środowiskowych i realizację projektu „Zainwestuj w lepsze jutro”.
Prezes Zarządu spółki ZWiK przedstawił
w formie prezentacji realizację projektu
„Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz
budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
w Oławie”, dofinansowanego z Funduszu
Spójności Unii Europejskiej. Prezes omówił
stopień zaawansowania prac w poszczególnych
kontraktach i problemy występujące w trakcie
realizacji. W dyskusji pojawił się m.in. temat
złego stanu dróg w Nowym Otoku i możliwości
poprawy tego stanu.
Prezentowane na sesji informacje znajdują się
w BIP Urzędu Miejskiego www.bip.um.olawa.pl
Rada Miejska podjęła jedną uchwałę – w
sprawie utworzenia spółki z o.o. Baseny
Miejskie „Termy Jakuba”.
Na pytania radnych zgłoszone w ostatniej
części sesji odpowiedzi udzielił burmistrz
Franciszek Październik.
[ES]
3
Serwis Społeczno–Samorządowy | Nr 4 [94] | Kwiecień 2012
Wykonanie budżetu za 2011 r.
Dochody budżetu miasta w roku ubiegłym wyniosły 81.917.838,40 zł, co stanowi
98,96% planu. Biorąc pod uwagę sytuację
gospodarczą w Europie, jest to bardzo dobre
wykonanie. Podmioty gospodarcze działające w Oławie wywiązywały się ze swoich zobowiązań wobec miasta. Nie było większych
wahań, ani zahamowań w zakresie uiszczania podatków i opłat.
Przyczyną niepełnego wykonania planu
dochodów był spadek zainteresowania potencjalnych nabywców zabudowanymi i niezabudowanymi nieruchomościami, przeznaczonymi do sprzedaży. Realizacja dochodów
w tym dziale wyniosła 90,35%.
Pozostałe dochody własne osiągnięto powyżej 97%. Wpływy z podatków od nieruchomości oraz udziały w podatku dochodowym,
zarówno od osób prawnych, jak i fizycznych,
wykonano powyżej planu.
Wydatki miasta w roku 2011 zrealizowano
4
w 96%. Wszystkie planowe inwestycje są zakończone bądź kontynuowane.
Największą pozycją w wydatkach miasta
jest dział oświata i wychowanie. Na szkoły,
przedszkola, żłobek, świetlice szkolne i stołówki wydatkowano 24.540.170 zł, co stanowi 98,66% planu.
Wskaźniki zadłużenia miasta są zachowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zadłużenie ogólne na koniec roku
2011 wyniosło 36,9% w odniesieniu do
zrealizowanych dochodów. Wydatki majątkowe, czyli inwestycyjne, wykonano w wysokości 20.229.265 zł, co stanowi 23,32%
ogółu wydatków - jest to bardzo wysoki
wskaźnik.
Szczegółowa realizacja ubiegłorocznego
budżetu będzie omawiana na majowej sesji
Rady Miejskiej.
Franciszek Październik
burmistrz Oławy
Kwiecień 2012 | Nr 4 [94] | Serwis Społeczno–Samorządowy
Rynek pracy
W roku 2011 liczba bezrobotnych w mieście zmniejszała się systematycznie, nawet
przy uwzględnieniu tradycyjnego wzrostu w
sierpniu (rejestracja absolwentów) i pod koniec roku. Liczba bezrobotnych oławian na
koniec stycznia 2011 wynosiła 1.589 (w tym
785 kobiet), a na koniec grudnia – 1.426
(w tym 697 kobiet), czyli spadek o 163.
Najniższą liczbę osób bezrobotnych odnotowano w czerwcu – 1.337.
W roku ubiegłym 993 mieszkańców Oławy
podjęło pracę, w tym 544 kobiety; znacznie więcej niż w poprzednich latach. Do
Powiatowego Urzędu Pracy z całego powiatu
wpłynęły 1.373 oferty pracy, z czego 629
dotyczyło stażu; to znacznie mniej niż w poprzednich latach.
Dla porównania, dane z lat 2008 i 2009
przedstawiają się następująco:
• 2008 r. – 1811 ofert, pracę podjęło 713 osób,
• 2009 r. – 1885 ofert, pracę podjęło 868 osób.
Z instrumentów rynku pracy skorzystało
160 mieszkańców Oławy, ponad 50% mniej
niż w roku ubiegłym, a w tym:
• 97 skierowano na staż,
• 22 osoby wzięły udział w szkoleniach,
• 27 skierowano do prac interwencyjnych,
• 14 osób otrzymało dotację na rozpoczęcie
działalności gospodarczej.
Na początku 2011 roku stopa bezrobocia
w powiecie wyniosła 12,1%, w województwie 13,7%, a w kraju 13 %. Były to wyższe
wartości, niż w analogicznym okresie roku
2010. Jednak warto zauważyć, że sytuacja
w powiecie oławskim i województwie dolnośląskim jest dużo lepsza niż w kraju - stopa
bezrobocia spadła w porównaniu z początkiem roku, natomiast w kraju wzrosła. [ŁMW]
Liczba osób bezrobotnych w Oławie I-III 2012
5
Serwis Społeczno–Samorządowy | Nr 4 [94] | Kwiecień 2012
Jubileusz 170-lecia kolei
W tym roku mija 170 lat od otwarcia pierwszej na terenie obecnej Polski linii kolejowej
Wrocław – Oława. Dokładnie 22 maja 1842
roku uroczyście przejechał pierwszy pociąg
na terenie ówczesnych Niemiec, na odcinku
wchodzącym wówczas w skład pruskiej Kolei
Górnośląskiej. Obchody jubileuszu odbędą
się 19 maja na stacji Oława oraz bocznicy
przy ul. Różanej. Głównym organizatorem
jest Klub Sympatyków Kolei we Wrocławiu
wraz z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,
PKP Intercity SA oraz Urzędem Miejskim w
Oławie.
W ramach obchodów przewidziano szereg
atrakcji w celu przypomnienia historii tego
odcinka linii kolejowej. Zorganizowana zostanie ciekawa wystawa taboru kolejowego
z pojazdami udostępnionymi przez różnych
przewoźników. Zobaczyć będzie można m.in.
zabytkowy parowóz, lokomotywę spalinową,
historyczny wagon pocztowy, ręczne drezyny, a także współczesne maszyny do utrzy-
6
mywania trakcji oraz nowoczesne lokomotywy elektryczne, prawdopodobnie wyprodukowaną w Polsce lokomotywę Dragon. Ten
sześcioosiowy pojazd przeznaczony jest do
prowadzenia ciężkich pociągów towarowych.
Przy jego produkcji wykorzystano najnowsze, dostępne w branży kolejowej, technologie. Do tej pory Dragon został zaprezentowany m.in. w 2010 r. podczas targów Innotrans
w Berlinie – największej imprezie kolejowej
w Europie.
Podczas obchodów jubileuszu prowadzona
będzie kampania społeczna „Bezpieczny
przejazd – Zatrzymaj się i żyj” oraz prezentacja dotychczasowych osiągnięć PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A.
Do nabycia będzie, wydana pierwszy raz od
kilkudziesięciu lat, publikacja monograficzna
„Dzieje kolei w Polsce”. Ten bogato ilustrowany album stanowić będzie kompendium
wiedzy historycznej dla wszystkich zainteresowanych nie tylko dziejami transportu
kolejowego, ale także pasjonatów historii
ogólnej i lokalnej.
W budynku dworca kolejowego oglądać
będzie można wystawę tematyczną oraz
filatelistyczną związaną z kolejnictwem.
Przewidziano także zawody na drezynach,
przejażdżki zabytkowym parowozem i atrakcje muzyczne na scenie.
Zapraszamy serdecznie wszystkich mieszkańców na obchody tego wyjątkowego jubileuszu jednego z ważniejszych wydarzeń w
dziejach naszego miasta. [RR]
Kwiecień 2012 | Nr 4 [94] | Serwis Społeczno–Samorządowy
7
Serwis Społeczno–Samorządowy | Nr 4 [94] | Kwiecień 2012
KONFERENCJA NAUKOWA
TADEUSZ RÓŻEWICZ ZNANY I NIEZNANY
Z okazji 90 urodzin poety 3 kwietnia w Sali
Rycerskiej Urzędu Miejskiego w Oławie
odbyła się konferencja naukowa poświęcona życiu i twórczości Tadeusz Różewicza,
zorganizowana przez uczniów LO nr I im.
Jana III Sobieskiego pod kierunkiem polonistki Blandyny Rosół-Niemirowskiej.
Patronat honorowy objął Burmistrz Miasta
Franciszek Październik i Starosta Powiatu
Oławskiego, Zdzisław Brezdeń.
Przygotowania do konferencji rozpoczęły
się już w styczniu bieżącego roku od nagrania wywiadów z mieszkańcami Oławy na
temat znajomości twórczości T. Różewicza.
Drugim etapem pracy dziennikarskiej było
przeprowadzenie sondy internetowej na
powyższy temat. Pytania zadawane internautom i ich odpowiedzi zostały opracowane przez uczniów w formie wykresów
omówionych na konferencji. Z zaprezentowanego materiału wyraźnie wynikało, że
wiedza o poecie jest znikoma. Wywiadów
udzielili też przedstawiciele oławskiej kultury m.in. były dyrektor Ośrodka Kultury
p. Marek Rostecki, p. Teresa Janiszewska z
Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Przyczyniło się to do wyraźnego sprecyzowania celu konferencji, czyli merytorycznego
przedstawienia osiągnięć jednego z najwybitniejszych poetów w literaturze polskiej.
Dlatego o wygłoszenie wykładów zostali poproszeni znakomici znawcy twórczości
T. Różewicza: prof. dr hab. Dorota Heck, prof.
dr hab. Jacek Łukasiewicz, dr Małgorzata
Różewicz (prywatnie synowa poety) i mgr
Mateusz Kotwica – doktorant w Instytucie
Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego.
Szczególnie żywo przyjęto wykład
Małgorzaty Różewicz, która w formie gawędy opowiedziała o poecie jako o swoim
teściu, ilustrowała wypowiedź zdjęciami
z rodzinnego albumu i czytała najnowsze
wiersze T. Różewicza.
Wykorzystując obecność synowej poety,
Blandyna Rosół-Niemirowska i wiceburmistrz
Jerzy Hadryś przekazali autorowi ,,Kartoteki”
monografię Oławy z dedykacją podpisaną przez
burmistrza miasta.
Wykłady były przeplatane bardzo interesującą
prezentacją multimedialną przygotowaną przez
uczniów, w której sam poeta mówił o swoim
życiu, o procesie tworzenia poezji, czytał swoje
wiersze, komentował zdarzenia z własnego życia.
Interesującym elementem konferencji było
wystąpienie utalentowanych wokalnie
uczennic, które zaśpiewały wiersze
T. Różewicza i samodzielnie opracowały linię
melodyczną do prezentowanych tekstów.
To już kolejny rok, w którym uczniowie LO
nr I im. J. III Sobieskiego przygotowują konferencję naukową. Młodzież zadbała nie tylko
o oprawę artystyczną, ale również o sprawną
konferansjerkę i catering. Nagrodą za ich
pracę były pochlebne opinie gości z wrocławskich uczelni i nauczycieli oławskich szkół.
W konferencji uczestniczyli przedstawiciele
władz miejskich, powiatowych, dyrektorzy
placówek oświatowych, nauczyciele szkół
ponadgimnazjalnych i młodzież.
Ogromne podziękowania należą się
Urzędowi Miejskiemu i Starostwu
Powiatowemu w Oławie za wsparcie finansowe i pomoc w organizacji konferencji.
Blandyna Rosół-Niemirowska
organizator konferencji
8
Kwiecień 2012 | Nr 4 [94] | Serwis Społeczno–Samorządowy
VII Miejski Konkurs Interpretacji Poezji Angielskiej i Niemieckiej
Oławskie Szkoły Podstawowe nr 5 i nr 8 już
po raz siódmy były organizatorem Miejskiego
Konkursu Interpretacji Poezji Angielskiej i
Niemieckiej. Współorganizatorem konkursu był Urząd Miejski. Sponsorami konkursu
byli również: Bank Spółdzielczy w Oławie,
Wydawnictwa anglojęzyczne Oxford i
Macmillan, Księgarnia Językowa „Polanglo”,
Powszechna Spółdzielnia Mieszkaniowa w
Oławie oraz pani Judyta Iżuk.
Celem konkursu była popularyzacja nauki języków obcych oraz uwrażliwienie młodych ludzi
na piękno poezji i pobudzenie ich do kreatywnego działania.
Finał konkursu odbył się 13 marca 2012 roku
w Sali Rycerskiej. W konkursie wzięło udział
23 uczniów ze wszystkich oławskich szkół
podstawowych. Komisja konkursowa w składzie: język angielski – Justyna Hołyńska (SP
nr 2),Weronika Masierak (SP nr 4), Natalia
Kiec (SP nr 5), Ewa Nowicka (SP nr 8) oraz
język niemiecki – Wioletta Frischmann (SP nr
8), Mirosława Jagodzińska (SP nr 8), Dorota
Wołowiec (SP nr 1) oraz Elżbieta Gachowska
(SP nr 1) oceniała zmagania uczniów.
Jerzy Hadryś oraz Anna Kaczmarek - zastępca
dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5, wręczyli
laureatom nagrody i dyplomy.
W kategorii poezji angielskiej laureatami konkursu zostali:
I miejsce – Martyna Buczak (SP nr 8)
II miejsce – Tymoteusz Chlebny (SP nr 5)
III miejsce – Weronika Błaszków (SP nr 8).
Przyznano trzy wyróżnienia, które otrzymali:
Tomasz Ratajczak (SP nr 2), Natalia Sobótka
(SP nr 5), Adrianna Giezek (SP nr 5).
W kategorii poezji niemieckiej laureatami konkursu zostali:
I miejsce – Weronika Frąckowiak (SP nr 8)
I miejsce – Katarzyna Naglik (SP nr 8)
II miejsce – Magdalena Iżuk (SP nr 8)
III miejsce – Karolina Orda (SP nr 8)
Przyznano również cztery wyróżnienia; otrzymali je:
Aleks Mruk (SP nr 1), Marta Maziarz (SP nr 1),
Marta Wawer (SP nr 1), Iga Różalska (SP nr 8)
Jury oceniało interpretację wiersza, prawidłową wymowę językową, opanowanie pamięciowe
oraz ogólne wrażenie artystyczne. Uczestnicy
dowiedli, że z roku na rok konkurs cieszy się o
coraz większym zainteresowaniem i jego poziom jest coraz wyższy.
Laureaci konkursu otrzymali nagrody książkowe i dyplomy, wszyscy uczestnicy oprócz dyplomów za udział upominki.Zmagania poetyckie
E. Zborowska
umilił słodki poczęstunek.
Eliminacje powiatowe 57. Dolnośląskiego Konkursu Recytatorskiego
16 marca 2012 roku w Ośrodku Kultury odbyły
się kolejne spotkania z poezją, tym razem był to
etap powiatowy 57 Dolnośląskiego Konkursu
Recytatorskiego. Główny patronat nad konkursem objął Burmistrz Oławy. Dyrektor Ośrodka
Kultury pani Anna Ślipko serdecznie przywitała zgromadzonych i życzyła wielu przeżyć
artystycznych. Następnie wszyscy zebrani
mogli usłyszeć utwór Wisławy Szymborskiej
pt. Tutaj, który czytała sama autorka. Przed
występami uczniów Remigiusz Trznadel z klasy
I b Gimnazjum nr 2 zaprezentował utwór muzyczny , grając na puzonie. Konkurs prowadziły
uczennice klasy I c Gimnazjum nr 2 Martyna
Stępkowska oraz Weronika Golec. Gościliśmy
uczniów gimnazjów z gminy Jelcz-Laskowice,
Oławy, Domaniowa oraz miasta Oława. Komisja
konkursowa w składzie Elżbieta Marczyńska,
Dorota Ratajczyk, Elżbieta Leś , Andrzej Smoła
oraz Józef Pawicki po wysłuchaniu 20 uczestników postanowiła do etapu rejonowego wytypować następujące osoby:
1. Marię Gardzilewicz z Gimnazjum nr 1
2. Aleksandrę Dudycz i Hannę Olejniczenko z
Gimnazjum nr 2
3. Rafała Sawickiego z Gimnazjum nr 3.
Elżbieta Marczyńska
9
Serwis Społeczno–Samorządowy | Nr 4 [94] | Kwiecień 2012
Oława centrum kurash
30 marca gościliśmy w Oławie delegację IKA
Światowej Federacji Kurash, która przybyła na zaproszenie Pawła Malowańca. Z
burmistrzem Franciszkiem Październikiem
spotkali się sekretarz generalny Umid
Yakubov, minister sportu Uzbekistanu
Komil Yusupov, konsul generalny Republiki
Uzekistastanu w Polsce Khalmurad
Rachidov, a także doradca ministra sportu i
turystyki dr Mieczysław Bigoszewski. Celem
wizyty było złożenie władzom miasta propozycji zorganizowania w Oławie pierwszego
w Polsce pucharu świata w tej dyscyplinie
sportu. Kurash to jeden z najstarszych
sportów walki wywodzący się z rejonu Azji,
w którym obecnie leży Uzbekistan. Jest
podobny do judo i polega na sprowadzeniu
przeciwnika na ziemię za pomocą rzutów
oraz podcięć. Kurash zdobywa sobie coraz
większą popularność, rozgrywane są też
mistrzostwa świata. Czołową rolę odgrywają w tej dyscyplinie zawodnicy z krajów
Azji. Pierwszym Polakiem, który zajął
miejsce medalowe był Paweł Malowaniec.
Wicemistrz świata w tej dziedzinie sportu
i zarazem prezes Polskiej Federacji Kurash
obecnie mieszka w Oławie, stąd pomysł, aby
właśnie w naszym mieście zorganizować
turniej o puchar świata. Goście obejrzeli
bazę hotelową w Oławie, stadion oraz halę
sportową. Termin turnieju ustalono na 3
listopada 2012. Zaproszeni będą najlepsi
zawodnicy w tej dyscyplinie na świecie.
Podczas spotkania wstępnie złożono deklarację o nawiązaniu współpracy z Oławą
na wielu płaszczyznach, nie tylko sportowej, ale także gospodarczej i kulturalnej.
Wydarzenie to będzie niewątpliwą szansą na
promocję Oławy. [RR]
Uwaga rolnicy!
Szkody powstałe w uprawach zbóż w wyniku ujemnych skutków przezimowania w okresie zimowym 2011/2012 są objęte dopłatami w ramach de minimis. Producenci rolni, którzy:
• zużyli do siewu materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany, mogą się ubiegać o dopłatę z tytułu zużytego do siewu lub
sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany, mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie do upraw,
które uległy zniszczeniu w wyniku ujemnych skutków przezimowania,
• chcą skorzystać z pomocy, są zobowiązani do złożenia do właściwego ze względu na siedzibę lub adres zamieszkania OT ARR
wniosku o przyznanie dopłaty w terminie do 25 czerwca.
Przed podjęciem prac agrotechnicznych, mających na celu likwidację zniszczonej uprawy, producent rolny powinien powiadomić
właściwy Oddział Terenowy ARR o planowanych czynnościach w formie pisemnej, przekazanej za pośrednictwem poczty, faxu lub
poczty elektronicznej.
Dopłata ma charakter pomocy de minimis w rolnictwie. W okresie 3 lat łączna kwota pomocy dla producenta rolnego nie może
przekroczyć 7500 euro.
Szczegółowe informacje, dotyczące uzyskania dopłaty, znajdują się na stronie internetowej ARR www.arr.gov.pl , w zakładce
„Warunki uzyskania dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany w
ramach pomocy de minimis w rolnictwie w 2012 r.”
Infolinia ARR tel. 22 661 72 72, OT ARR we Wrocławiu tel. 71 33 50 151.
10
Kwiecień 2012 | Nr 4 [94] | Serwis Społeczno–Samorządowy
Mobilny Inkubator NGO
To projekt współfinansowany w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Centrum ds. Katastrof i
Klęsk Żywiołowych „TRATWA”, we współpracy z Centrum Wspierania Organizacji
Pozarządowych.
Program wsparcia skierowany jest do członków, pracowników, wolontariuszy organizacji pozarządowych z powiatów: wrocławskiego, średzkiego, oławskiego, oleśnickiego,
wołowskiego i milickiego.
Uczestnicy projektu otrzymują bezpłatne
wsparcie, mają bezpośredni kontakt z doświadczonymi animatorami organizacji po-
zarządowych, ekspertami w zakresie zarządzania zespołem i działań na rzecz społeczności oraz materiały szkoleniowe. Zajęcia
odbywają się w powiatach, z których pochodzą uczestnicy. Udział w projekcie jest bezpłatny. Należy zapoznać się z regulaminem
udziału w projekcie i wypełnić formularze rekrutacyjne, znajdujące sie na stronie http://
sektor3.wroclaw.pl/powiaty/dokumenty-dopobrania/. Szczegółowych informacji udziela
Centrum ds. Katastrof i Klęsk Żywiołowych
„TRATWA”, ul. Henryka Probusa 9/4,50-242
Wrocław, tel./fax: 71 321 08 71, e-mail:
[email protected] [GCI]
Ośrodek Kultury zaprasza
szczegóły na: www.kultura.olawa.pl
3 maja - MAJÓWKA – ŚWIĘTO
KONSTYTUCJI 3 MAJA
Impreza plenerowa na terenach rekreacyjnych O.K.
Ośrodek Kultury przygotował familijną
ofertę rekreacyjną, występy artystyczne
m.in. Kabaret Łowcy.B, plenerowe widowisko muzyczne „The Best of Classic & Film”
4 maja - KONCERT AKORDEONOWY w
Klubie Skrzydlatych o godz. 19.00
Wystąpią:
Dominik Maciążek – oławianin, absolwent
oławskiej szkoły muzycznej, obecnie student
Akademii Muzycznej im. K. Lipińskigo we
Wrocławiu,
Waldemar Maszyński – nauczyciel PSM I st.
w Oławie i współzałożyciel Maszyński-Duo.
5 maja - CASTING „MASZ TALENT”
godz. 11.00
Ośrodek Kultury zaprasza dzieci ze szkół
podstawowych, które lubią występować na
scenie i chciałyby zaprezentować swoje pasje,
do wzięcia udziału w konkursie „Masz talent”. Casting odbędzie się w sali widowiskowej O.K., finał 1.06. w trakcie „Dni Koguta”.
9 maja - Oławski Uniwersytet Trzeciego
Wieku zaprasza na wykład pt. „OŁAWA W CZASIE I PRZESTRZENI C.D.”, który
poprowadzi Marta Możejko w sali konferencyjnej o godz. 12.30.
11 maja - W galerii „OKO” na parterze
Ośrodka Kultury odbędzie się o godz. 18.00
wernisaż Piotra Rojka, który przygotował
wystawę ceramiki szamotowej pt. „PASJA”.
18 maja - W galerii „OKO” na I piętrze
Ośrodka Kultury odbędzie się o godz. 18.00
wernisaż studentów Uniwersytetu Trzeciego
Wieku, którzy przygotowali wystawę
malarską pt. „ PATRZĘ NA SIEBIE I
CIEBIE”
23 maja - Oławski Uniwersytet Trzeciego
Wieku zaprasza na wykład z cyklu
„BEZPIECZNY SENIOR”, który odbędzie
się w sali konferencyjnej o godz. 12.30.
Projekt prewencyjny realizowany jest przez
Komendę Powiatową Policji w Oławie.
1 – 2 czerwca - „DNI KOGUTA”
Dni miasta Oława odbędą się na
oławskim rynku i będą połączone z
Międzynarodowym Dniem Dziecka i oficjalnym otwarciem ratusza po remoncie.
Przewidujemy szereg atrakcji dla dzieci:
Fabryka Niespodzianek, ubieranie kogutów,
prezenatacje szkolnych zespołów, finał konkursu „Masz talent”.
Wystąpią zespoły z Oławy, jak również „ME
MY SELF AND I”, „RAZ, DWA TRZY” oraz
WALDEMAR MALICKI I FILHARMONIA
DOWCIPU.
[SN]
11
Serwis Społeczno–Samorządowy | Nr 4 [94] | Kwiecień 2012
Oławska Majówka - program
Tereny Ośrodka Kultury
- FAMILIJNA WIOSKA REKREACYJNA
To miejsce gdzie pod okiem animatorów, każdy bez
względu na wiek, może wykazać się kondycją fizyczną
w trakcie różnego rodzaju konkurencji sportowych oraz
w przygotowanych zabawach. - godz. 15.00-18.00
- Pokaz Państwowej Straży Pożarnej – godz. 15.00-16.00
- Survival językowy z El Dorado
CZĘŚĆ KONCERTOWA (Mała scena,) występy w
godz. 18.30-19.30
- Pokazy sekcji O.K.: tanecznej i capoeira
- Studio Piosenki O.K.
12
Koncert Big Band Jelcz-Laskowice
Duża scena (miasteczko)
- KABARET ŁOWCY.B godz. 17.00
- THE BEST OF CLASSIC & FILM - godz. 21.00
Widowisko plenerowe - koncert „Klasyka i Film” wyjątkowy spektakl z udziałem orkiestry symfonicznej,
w którym światło, dźwięk i obraz tworzą harmonijną
całość. W programie m. innymi utwory takich kompozytorów jak: W. A. Mozart, E. Grieg, P. Czajkowski, A.
Dworzak, S. Moniuszko oraz fragmenty takich filmów
jak „Pan Tadeusz”, „Władca Pierścieni”, „Forrest Gump”,
„Skrzypek na dachu”, „James Bond” i wiele innych.
Kwiecień 2012 | Nr 4 [94] | Serwis Społeczno–Samorządowy
13
Serwis Społeczno–Samorządowy | Nr 4 [94] | Kwiecień 2012
Z archiwum prasowego „Gazeta Robotnicza” i „Słowo Polskie” 1984-85
Ze zbiorów Zbigniewa Mazura przekazanych do Biblioteki Miejskiej w Oławie
14
Kwiecień 2012 | Nr 4 [94] | Serwis Społeczno–Samorządowy
Fotoktoto
Kogo rozpoznajesz na tej fotografii?
Poznaj Oławę
Gdzie znajduje się ten detal
architektoniczny?
Rozwiązanie z poprzedniego numeru
2
3
1
Na zdjęciu rozpoznano: 1 - Joannę Standio, 2 - Adama Standio,
3- Wojciecha Drożdżala.
Element oławskiego pręgieża
w Rynku.
15
Planty przy ul. Wałowej w latach 70. i dzisiaj

Podobne dokumenty

serwis społeczno–samorządowy oława

serwis społeczno–samorządowy oława odprawiona w kościele Piotra i Pawła (11 listopada, godz. 13.00), po mszy przejście pod Pomnik Losów Ojczyzny i złożenie kwiatów. Zapraszam również do zapoznania się z komunikatami zawartymi w biul...

Bardziej szczegółowo

oława SerwiS Społeczno–Samorządowy

oława SerwiS Społeczno–Samorządowy Na str. 5 relacja z krótkiego pobytu oławskiej delegacji w partnerskim mieście Priolo Gargallo, które świętowało dzień swojego patrona – Anioła Stróża. Zapraszam do lektury

Bardziej szczegółowo

Oława październik `07 SERWIS SPOŁECZNO

Oława październik `07 SERWIS SPOŁECZNO o poszukiwaniu pracowników do szerokiego kręgu odbiorców. Usługi świadczone na rzecz osób niepełnosprawnych przez placówki POPON sprawiły, że stały się one centrami wymiany informacji. Pozwoliło to...

Bardziej szczegółowo

Oława grudzień `07 SERWIS SPOŁECZNO

Oława grudzień `07 SERWIS SPOŁECZNO Zbliża się okres corocznych rozliczeń z fiskusem, w związku z tym na str. 10 przypominamy jak przekazać 1% podatku dla organizacji pożytku publicznego i podajemy aktualny wykaz takich organizacji d...

Bardziej szczegółowo