ĆWICZENIE 3: TESTOWANIE HIPOTEZ O ŚREDNIEJ

Komentarze

Transkrypt

ĆWICZENIE 3: TESTOWANIE HIPOTEZ O ŚREDNIEJ
ĆWICZENIE 3: Estymacja punktowa i przedziałowa
Dane w postaci szeregu przedziałowego - EXCEL
Zadanie 1
Badano procentową zawartość tłuszczu w jogurcie produkowanym w zakładzie Z. Zbadano partię liczącą 100
sztuk pudełek jogurtu i otrzymano wyniki:
% tłuszczu
1.0 – 1.6
1.6 – 2.2
2.2 – 2.8
2.8 – 3.4
3.4 – 4.0
Liczba
pudełek
5
25
40
20
10
a) Wyznaczyć średnią , odchylenie standardowe , medianę i wartość modalną zawartości tłuszczu w jogurcie
pochodzącym z zakładu Z.
b) Przyjmując współczynnik ufności 0,95 i 0,99 zbudować przedziały ufności dla średniej i odchylenia
standardowego zawartości tłuszczu w jogurcie pochodzącym z zakładu Z.
Zadanie 2
Policzono jaja złożone w 126 jamkach lęgowych przez ślimaka winniczka. Otrzymane rezultaty przedstawia
poniższy szereg rozdzielczy
Liczba
Jaj
20 – 24
24 – 28
28 – 32
32 – 36
36 – 40
40 – 44
Liczba jamek
lęgowych
12
24
41
28
12
9
a) Wyznaczyć średnią , odchylenie standardowe, medianę i wartość modalną liczby jaj w jamce lęgowej ślimaka
winniczka
b) Przyjmując współczynnik ufności 0,92 zbudować przedział ufności dla średniej i odchylenia standardowego
liczby jaj składanych przez ślimaka winniczka.
Dane nieuporządkowane – STATISTICA
Zadanie 3
Badano masę pewnej substancji wydzielającej się w pewnym doświadczeniu chemicznym. Próba 10
niezależnych pomiarów dała następujące wyniki (w gramach):
2,10 2,08 2,12 2,12 2,16 2,15 2,09 2,10 2,14 2,10
Wyznaczyć średnią , medianę i odchylenie standardowe oraz przedział ufności dla średniej i odchylenia
standardowego masy substancji otrzymywanej w badanym doświadczeniu chemicznym przy współczynniku
ufności 1    0,99, 0,95.
Zadanie 4
W pewnym doświadczeniu farmakologicznym bada się poziom kreatyniny, który ma rozkład normalny, we krwi
królików. Dokonano następujących oznaczeń na wylosowanych zwierzętach. Wyniki (w mg%) są następujące:
1.73 2.08 1.87 1.24 1.59 1.41 2.06 1.26 1.62 1.95, 1.88
Wyznaczyć średnią, medianę i odchylenie standardowe poziomu kreatyniny we krwi królików oraz przedział
ufności dla średniej i odchylenia standardowego tego poziomu przyjmując współczynnik ufności 0,93.