Kod przedmiotu: Pozycja planu: 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE

Komentarze

Transkrypt

Kod przedmiotu: Pozycja planu: 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE
Kod przedmiotu:
Pozycja planu:
IOZRM-L-6k32-2012-S
B32
1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE
A. Podstawowe dane
Nazwa przedmiotu
Neurologia II
Kierunek studiów
Ratownictwo medyczne
Poziom studiów
I stopnia licencjackie
Profil studiów
praktyczny
Forma studiów
stacjonarne
Specjalność
-
Jednostka prowadząca kierunek studiów
Imię i nazwisko nauczyciela (li) i jego
stopień lub tytuł naukowy
Instytut Ochrony Zdrowia, Zakład Ratownictwa Medycznego
mgr Anna Żdanowicz
Anatomia, fizjologia, patofizjologia, neurologia, psychologia,
toksykologia, farmakologia
brak
Podstawowym celem zajęć praktycznych jest obserwacja i
rozpoznawanie problemów zdrowotnych, opiekuńczych
dziecka, wdrażanie uzasadnionej interwencji medycznej,
pozyskiwanie umiejętności działania w sytuacjach typowych i
nietypowych, umiejętność łączenia wiedzy teoretycznej z
praktyczną;
działania
instrumentalnego
zgodnie
z
przestrzeganiem zasad i procedur medycznych; tworzenie
prawidłowej komunikacji międzyludzkiej interpersonalnej w
grupie oraz zespole terapeutycznym, a także dzieckiem i jego
rodziną.
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Cele i założenia przedmiotu
B. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów
Wykłady
Ćwiczenia
audytoryjne
Ćwiczenia
laboratoryjne
(W)
(Ć)
(L)
Semestr
Samokształcenie
Zajęcia
Liczba
Seminaria
(Sk)
praktyczne punktów
ECTS
(S)
(Zp)
VI
20
1
2. EFEKTY KSZTAŁCENIA (wg KRK)
Lp.
W1
W2
W3
W4
W5
Opis efektów kształcenia
WIEDZA
zna kryteria oceny funkcjonowania poszczególnych
układów i stany chorobowe objęte programem studiów,
zna podstawy patofizjologii zagrożeń zdrowotnych w
neurologii,
Odniesienie do
kierunkowych
efektów
kształcenia
K_W06
K_W08
K_W07
K_W10
K_W11
potrafi scharakteryzować różnice anatomiczne i K_W06
fizjologiczne układów i narządów organizmu człowieka
K_W07
K_W08
zna metody badań diagnostycznych oraz metody K_W09
przygotowania pacjenta do badań;
K_W21
zna zasady profilaktyki w chorobach układu nerwowego,
K_W09
K_W21
Odniesienie do
efektów
kształcenia dla
obszaru
M1_W01
M1_W02
M1_W02
M1_W03
M1_W05
M1_W02
M1_W03
M1_W06
M1_W03
M1_W06
W6
zna metody oceny wyższych czynności nerwowych,
W7
zna mechanizmy wywołujące objawy i skutki stresu
U1
U2
U3
U4
U5
K_W09
K_W11
K_W15
UMIEJĘTNOŚCI
potrafi skutecznie komunikować się z pacjentem i jego K_U36,
rodziną, świadkiem zdarzenia
K_U37,
K_U48
posiada umiejętność zebrania wywiadu i badania K_U20
przedmiotowego pacjenta
K_U36,
K_U37,
K_U48,
potrafi podjąć działania adekwatne do rozpoznanego
stanu nagłego
potrafi zastosować przymus bezpośredni u osoby z
zaburzeniami psychicznymi
potrafi ocenić stan chorego i rozpoznać jego problemy
rozpoznać zagrożenia wynikające z przebiegu choroby
lub niepożądanych działań terapeutycznych,
K_U43
K_U35
K_U01
K_U15
K_U20
U6
potrafi ocenić stan pacjenta przy pomocy medycznych K_U15
skal stanu ogólnego i ciężkości urazów,
K_U40
U7
potrafi zdiagnozować stany zagrożenia życia
U8
U9
U10
U11
U12
K1
K2
K3
K4
K5
K6
K7
K8
K_K14,
K_U39,
K_U43
posiada umiejętności posługiwania się procedurami K_W23
medycznymi w opiece nad pacjentem z chorobą układu
nerwowego,
potrafi skutecznie komunikować się w zespole K_U46
terapeutycznym i innymi pracownikami ochrony zdrowia
potrafi zabezpieczyć materiał do badań toksykologicznych K_U19
potrafi zdiagnozować pacjenta na podstawie pomiaru RR K_U22,
tętnicze, temp. ciała, BMI, częstość oddechów i tętna,
K_U22
K_U26,
potrafi prowadzić dokumentację medyczną
K_U53
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
posiada świadomość ograniczenia własnej wiedzy i wie
kiedy zasięgnąć opinii ekspertów
potrafi współpracować z lekarzami i innym personelem
medycznym
stawia dobro pacjenta na pierwszym miejscu
M1_W03
M1_W05
M1_W04
M1_U03
M1_U04
M1_U06
M1_U01
M1_U03
M1_U04
M1_U05
M1_U06
M1_U10
M1_U05
M1_U01
M1_U05
M1_U01
M1_U02
M1_U05
M1_U10
M1_U01
M1_U02
M1_U05
M1_K07
M1_U04
M1_U05
M1_W08
M1_U03
M1_U06
M1_U01
M1_U02
M1_U01
M1_U02
M1_U05
M1_U09
M1_U10
K_K03
M1_K02
K_K04
M1_K02
K_K05
M1_K03
okazuje szacunek wobec pacjenta i zrozumienie dla różnic
światopoglądowych i kulturowych
przestrzega wszelkich praw pacjenta
K_K06
M1_K03
K_K07
M1_K03
potrafi krytycznie ocenić własne i cudze działanie w pracy
zespołu przyjmując w nim różne obowiązki
postępuje
zgodnie
z
zasadami
etycznymi
i
uregulowaniami prawnymi związanymi z zawodem
ratownika medycznego
potrafi określić priorytety i profesjonalnie wykorzystać
wszystkie dostępne środki służące realizacji zadań
K_K08
M1_K04
K_K09
M1_K04
M1_K05
K_K11
M1_K05
M1_K06
K9
K10
postawionych przed zespołem
potrafi identyfikować i rozwiązywać problemy związane z
wykonywaniem zawodu ratownika medycznego
posiada umiejętność działania w warunkach stresu i
niepewności
K_K12
M1_K06
K_K13
M1_K06
M1_K10
3. METODY DYDAKTYCZNE
Pokaz, metoda sytuacyjna, burza mózgów, ćwiczenia, pogadanka,
4. FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU
Zaliczenie z oceną, na które składa się ocena wiadomości teoretycznych, umiejętności praktycznych,
postawy zawodowej .
5. TREŚCI KSZTAŁCENIA
Tematyka zajęć:
Tematyka kształcenia w ramach zajęć praktycznych:
1. Zapoznanie się z topografią oddziału neurologicznego.
− organizacja pracy personelu medycznego,
− wyposażenie oddziału,
− specyfika pracy personelu medycznego w oddziale neurologii,
− dokumentacja stosowana w oddziale neurologii.
2. Udział personelu medycznego w przygotowaniu chorego do badań
diagnostycznych w oddziale neurologii.
3. Monitorowanie stanu chorego neurologicznego.
− nakłucie lędźwiowe,
− badania radiologiczne (tomografia komputerowa, angiografia,
mielografia),
− rezonans magnetyczny,
− badania elektrofizjologiczne (elektroencefalografia),
− badania ultrasonograficzne (TCD),
− ocena stanu świadomości chorego (wg skali Glasgow),
− ocena wyższych czynności nerwowych,
− ocena reakcji odruchowej, koordynacji ruchowej, zaburzeń chodu,
− stan powłok skórnych,
− ocena podstawowych parametrów życiowych,
− badanie obecności objawów oponowych,
− ocena stanu zwieraczy.
4. Postępowanie z pacjentem w wybranych jednostkach chorób układu
nerwowego.
− choroby naczyniowe mózgu,
− padaczka i inne przyczyny krótkotrwałych zaburzeń świadomości,
− prawidłowa interpretacja objawów, znajomość symptomatologii,
przebiegu oraz postępowania diagnostycznego i terapeutycznego w
ostrych schorzeniachneurologicznych.
− podejmowania decyzji w różnych sytuacjach klinicznych oraz
wykonywanie procedur
ratujących życie.
− rozpoznanie problemów pielęgnacyjnych chorego z udarem mózgu,
padaczką,
− zasady obsługi aparatury medycznej niezbędnej do opieki nad chorym,
− pomoc choremu w czasie napadu drgawek,
− czynniki zmniejszające ryzyko napadu drgawek,
− zalecenia dietetyczne,
− zasady edukacji chorego i jego rodziny.
6. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekt
Forma oceny
kształcenia
Zaliczenie
ustne
Zaliczenie
pisemne
Kolokwium
zaliczeniowe
Referat
W1
W2
W3
W3
W4
W5
W6
W7
U1
U2
U3
U4
U5
U6
U7
U8
U9
U10
U11
U12
K1
K2
K3
K4
K5
K6
K7
K8
K9
K10
Sprawdzenie
umiejętności
praktycznych
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Aktywność
podczas
zajęć
7. LITERATURA
Literatura
podstawowa
1. Dega W., Milanowska K.: Rehabilitacja medyczna. PZWL, W-wa, 1993
2. Doman G.: jak postępować z dzieckiem z uszkodzeniem mózgu, czyli opóźnionym
umysłowo. Protest, Poznań,19996
3. Grochmal S.(red.): Rehabilitacja w chorobach układu nerwowego. PZWL, Wwa,1986
4. Nowotny J., Krauze M,: Rehabilitacja leczeniu dzieci z chorobami układu
nerwowego. PZWL, W-wa, 1992
5. Adamczyk K.: Pielęgniarstwo neurologiczne. Czelaj, Lublin, 2000
8. NAKŁAD PRACY STUDENTA – BILANS GODZIN I PUNKTÓW ECTS
Aktywność studenta
Obciążenie studenta –
Liczba godzin
Udział w zajęciach dydaktycznych
20
Przygotowanie do zajęć
5
Studiowanie literatury
5
Inne (przygotowanie do egzaminu, zaliczeń, przygotowanie projektu itd.)
5
Łączny nakład pracy studenta
35
Liczba punktów ECTS proponowana przez nauczyciela
Ostateczna liczba punktów ECTS (określa komisja ds. projektowania
programów kształcenia)
1
1
9. OCENA KOŃCOWA PRZEDMIOTU
Składowa oceny końcowej:
Ocena z ćwiczeń
RAZEM
Procentowy udział
składowej w ocenie
końcowej:
100 %
100 %

Podobne dokumenty