Regulamin konkursu - Ośrodek Kultury w Mirosławcu

Komentarze

Transkrypt

Regulamin konkursu - Ośrodek Kultury w Mirosławcu
NAZWA I RODZAJ ZESPOŁU:
………………………………………………………………
(solista podaje imię i nazwisko)
KATEGORIA WIEKOWA:
……………………………………….
ILOŚĆ OSÓB WYSTĘPUJĄCYCH:
Karta uczestnictwa
………………….…………………..
ADRES INSTYTUCJI DELEGYJĄCEJ, TELEFON:
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
REPERTUAR:
……………………………………………………
……………………………………………………
(tytuł utworu, imię i nazwisko kompozytora)
IMIĘ I NAZWISKO INSTRUKTORA:
……………..……………………………………………….
Oświadczam, że zapoznałem (łam) się
z regulaminem Konkursu
.....................................................................
data i podpis wykonawcy
Warunki uczestnictwa
1. Organizatorem I Konkursu Piosenki Szantowej „Na FA-li”
Werdykty wydane na podstawie ocen Jury są ostateczne.
jest Ośrodek Kultury w Mirosławcu. Celem konkursu jest
10. Wykonawcy chętni do wzięcia udziału w konkursie,
propagowanie pieśni żeglarskich.
zobowiązani są do przesłania karty zgłoszeniowej drogą
2. Konkurs odbędzie się dnia 27 września 2014 r. w Drzewo-
elektroniczną na adres e-mail: [email protected] lub pocztą na
szewie, od godz. 14:00.
adres:
3. Do konkursu mogą przystąpić soliści i zespoły (do 5 osób)
Ośrodek Kultury w Mirosławcu
wykonujące muzykę związaną z żeglarstwem i folklorem
ul. Parkowa 1
morskim (szanty, piosenki żeglarskie, pieśni kubryku, folk).
78-650 Mirosławiec
4. Organizator zapewnia wykonawcom nagłośnienie. Wszel-
z dopiskiem ,,Konkurs Piosenki Szantowej „Na FA-li”
kie potrzeby techniczne należy uwzględnić w karcie zgłosze-
najpóźniej do 20 września 2014 r.
niowej.
11. Odebrane przez organizatora zgłoszenie będzie potwier-
5. Do przeglądu dopuszczeni zostaną wykonawcy z podkła-
dzane telefonicznie lub pocztą e-mail.
dem muzycznym lub akompaniamentem na żywo.
W przypadku opóźnienia w kontakcie prosimy o telefonicz-
6. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o zakwalifikowa-
ne (tel. +48 67 259 50 23) upewnienie się, że zgłoszenie zosta-
niu do konkursu decyduje kolejność zgłoszeń.
ło przez nas odebrane.
7. Warunkiem przeprowadzenia konkursu jest zgłoszenie się
12. Wzór karty uczestnictwa stanowi załącznik do niniejsze-
co najmniej 8 wykonawców do dnia 20 września 2014 r.
go Regulaminu. Niepełne, błędne lub niezgodne z prawdą
8. Podczas konkursu wykonawcy prezentują po jednym
wypełnienie karty może stanowić przesłankę do niedopusz-
utworze.
czenia wykonawcy do koncertu konkursowego.
9. Jury przyzna następujące nagrody za:
13. Wykonawcy konkursowi zgadzają się na rejestrację
I miejsce – możliwość nagrania piosenki w studio nagrań,
wszelkimi dostępnymi metodami występów scenicznych
statuetka, dyplom
oraz wyrażają zgodę na wykorzystanie zarejestrowanych
II miejsce - nagroda rzeczowa, statuetka, dyplom
materiałów do celów promocyjnych konkursu oraz do celów
III miejsce - nagroda rzeczowa, statuetka, dyplom
promocyjnych sponsorów i współorganizatorów.
w dwóch kategoriach wiekowych: I kat. kl. I-V, II kat. kl. VI –
14. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy
gimnazjum
do organizatorów Konkursu.
Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.