ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Społeczna

Komentarze

Transkrypt

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Społeczna
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
Społeczna Akademia Nauk w ramach „Narodowego Programu Foresight - wdrożenie
wyników” zaprasza ekspertów do udziału w warsztatach i konsultacjach z zakresu
mapowania technologii w ramach sześciu poniższych obszarów technologicznych.
- Nanotechnologie
- Mikro i nanoelektronika
- Biotechnologie przemysłowe
- Fotonika
- Zaawansowane materiały
- Zaawansowane systemy przetwarzania w przemyśle
Cel konsultacji i warsztatów w zakresie mapowania technologii:
Mapowanie technologii jest częścią Zadania 1. Struktura i zasady funkcjonowania bazy
danych wynikające z analizy systemowej.
W przypadku realizowanego projektu „NPF - wdrożenie wyników” mapowanie ograniczone
zostanie do grupy kluczowych technologii KETs (nanotechnologie, mikro i nanoelektronika,
przemysłowe biotechnologie, fotonika, zaawansowane materiały, zaawansowane systemy
przetwarzania w przemyśle) i ewentualnie kluczowych strategicznych technologii
wskazanych w Narodowym Programie Foresight.
Cel ogólny mapowania technologii:
 identyfikacja fazy badań nad daną technologią i ocena potencjału badawczego z
uwagi na możliwość osiągnięcia stopnia gotowości sukcesu w zrealizowaniu tych
badań, tj. w przypadku badań stosowanych stopnia gotowości wdrożenia wyników do
praktyki,
 identyfikacja dostępności czynników produkcji w tym zasobów kadrowych i łańcuch
dostaw, koniecznych do uruchomienia produkcji i innych działań związanych z
techniczną stroną uruchomienia produkcji,
 opracowanie dokumentacji technicznej i ewaluacyjnej w tym identyfikacja źródeł
finansowania,
 oszacowania okresu w jakim, biorąc pod uwagę posiadany lub planowany potencjał
badawczy i produkcyjny, technologie te staną się gotowe do komercjalizacji,
wdrożenia do produkcji i dostawy do użytkowników.
Oceny takie dokonane zostaną głównie w oparciu o opinie ekspertów w toku dyskusji
panelowych, które obejmować będą wybrany rodzaj technologii spośród technologii KETs.
Organizatorem spotkań, jest Instytut EEDRI przy Społecznej Akademii Nauk w Łodzi –
partner w realizowanym projekcie „NPF – wdrożenie wyników”
Zespół ekspertów dla każdej wybranej technologii powinien składać się z 3-4 specjalistów z
danej dziedziny wiedzy, mających doświadczenie w organizowaniu badań i wdrażaniu
technologii do praktyki. Zespołem kieruje specjalista o uznanej pozycji naukowej w danym
obszarze. Zadaniem poszczególnych zespołów będzie:
1. Aktywny udział w warsztatach na temat metodyki mapowania wybranej technologii i
systemu priorytetyzacji z punktu widzenia wyboru inteligentnej specjalizacji w regionach.
2. Aktywny udział w warsztatach na temat ustanowienia etapów dojrzałości technologicznej i
sposobów ich wdrażania z punktu widzenia metody mapowania wybranej technologii
uwzględniając specyfikę badań i sposobu wdrożenia.
3. Opracowanie komentarza do proponowanej metodyki mapowania uwzględniając specyfikę
badań i wdrożenia wybranej technologii.
Przyjmuje się następującą organizacje i wstępny harmonogram prac:
1. Spotkanie warsztatowe drugie - 30.11.2012
2. Opracowanie metodyki mapowania - 05.12.2012
3. Komentarze i ocena proponowanej metodyki przez ekspertów - 12.12.2012
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Eksperci, którzy posiadają niezbędną wiedzę i
doświadczenie z zakresu objętego przedmiotem zamówienia.
Na potwierdzenie powyższego Eksperci złożą życiorys zawodowy
doświadczenie zawodowe z zakresu objętego przedmiotem zamówienia.
potwierdzający
Termin składania ofert:
Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adres: [email protected] do dnia 22.11.2012r.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Zleceniobiorca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją
ofertę.
Informacje dotyczące wyboru Ekspertów:
O wyborze ekspertów Zleceniodawca zawiadomi Zleceniobiorców za pośrednictwem poczty
elektronicznej w dniu 23.11.2012r.
Zleceniodawca dokona wyboru ekspertów według listy rankingowej. W przypadku, gdy
eksperci wybrani do realizacji usługi zaproponują różne wysokości wynagrodzenia
zleceniodawca zastosuje jednolite wynagrodzenie w stosunku do każdego z ekspertów,
wyliczone jako średnia z propozycji przedstawionych w ofertach ekspertów.
W celu realizacji zamówienia z wybranym Zleceniobiorcą zostanie podpisania umowa.
Zleceniodawca zastrzega sobie możliwość negocjacji szczegółowych warunków realizacji
umowy ze Zleceniobiorcami, którzy złożą najkorzystniejsze oferty.
Kontakt:
Szczegółowych informacji udziela:
a) Renata Karolewska
[email protected], tel.042-664-22-42.