plan gospodarczy na 2016 rok

Komentarze

Transkrypt

plan gospodarczy na 2016 rok
załącznik nr 1 do uchwały nr 3/2016 z dnia 17.02.2016 r.
PLAN GOSPODARCZY NA 2016 ROK
I.
DANE OGÓLNE
wg stanu na dzień 31.12.2015r.
Wspólnota Mieszkaniowa Nr
10/V
Adres Nieruchomości:
Czarnieckiego 8 - 12
Udział właścicieli w nieruchomości:
właściciele prywatni:
0,5190
1. Powierzchnia użytkowa:
2 088,55
Gmina Miasta Tychy:
w tym :
lokali Gminy:
2. Powierzchnia lokali
stanowiących własność wspólnoty:
1 125,47
m2
963,08
1,25
m2
m2
lokali wyodrębnionych:
lokali Gminy:
4. Ilość lokali
stanowiących własność wspólnoty:
zaliczka w wysokości
KOSZTY ZARZĄDU NIERUCHOMOŚCIĄ WSPÓLNĄ
A
PRZYCHODY PLANOWANE
Lp.
rodzaj
1.
szt.
26
2
szt.
szt.
Zaliczki miesięczne właścicieli
wartość w zł
zł/m2/m-c
KOSZTY PLANOWANE
B
wartość
zł
Lp. rodzaj
44 611,43
zł
1. Obsługa administracyjna
17 293,19
0,690
2. Wynagrodzenie członków zarządu
1 203,00
0,048
3. Utrzymanie czystości i porządku
9 097,72
0,363
4. Ubezpieczenia i inne opłaty w tym :
2 431,08
0,097
1 503,76
0,060
927,32
0,037
5. Opłata za zużycie en. elektr. i ciepl. pom. wsp.
4 210,52
0,168
6. Usługi kominiarskie
1 604,01
0,064
7. Opłata za AZART
0,00
8. Inne usługi w tym między innymi:
501,25
b. wymiana wodomierzy, montaż modułów radiowych
9. Utrzymanie techniczne nieruchomosci
wraz z świadczeniem usługi
całodobowego pogotowia technicznego
10. Utrzymanie techniczne wind
A
PRZYCHODY PLANOWANE
Lp.
rodzaj
Zaliczka na remonty
w tym fundusz remontowy
01.01.2016r. - 31.03.2016r.
Pozostałe przychody
Stan konta korzyść
B
zł
Lp. rodzaj
22 055,09
0,50 zł/m2/m-c
1,00 zł/m2/m-c
355,20
13 550,66
zł
1. Remonty :
a. Przystosowanie pomieszczeń piwnicznych do mżu wezła kompaktowego
b. Wymiana oświetlenia na led na kl.schod.
c. Wymiana okienek piwnicznych
d. Wymiana pionów wod-kan. - 8/15, 12/45
e. Wykonanie podjazdu przy kl. 8
ŚRODKI DO WYKORZYSTANIA
NA REMONTY W ROKU 2016
35 960,95
zł
0,050
0,000
0,88
zł/m 2 /m-c
KOSZTY PLANOWANE
wartość
zł
zł
0,280
44 611,43
zaliczka w wysokości
III. KOSZTY REMONTÓW CZĘŚCI WSPÓLNEJ
7 017,53
1 253,13
0,00
RAZEM KOSZTY
zł
0,020
0,00
12. Roboty nieprzewidziane
13. Rezerwa finansowa
44 611,43
501,25
0,00
11. Utrzymanie techniczne domofonów
RAZEM PRZYCHODY
0,020
0,00
a. usługi rozliczeniowe co. wg podzielników kosztów ciepła
RAZEM KOSZTY REMONTÓW CZĘŚCI WSPÓLNEJ
OGÓŁEM ZALICZKA NA ROK 2016 (II + III)
IV.
25
zł/m2/m-c
(bankowe,sądowe,pocztowe,odszkodowania, dzierżawa gruntu
2.
3.
szt.
1,78
a. ubezpieczenia
b. opłaty pozostałe
1.
51
w tym :
lokali wyodrębnionych:
II.
0,4810
m2 3. Ilość lokali:
wartość
zł brutto
4 000,00
4 000,00
11 000,00
zł brutto
zł brutto
zł brutto
8 000,00
500,00
zł brutto
zł brutto
27 500,00
zł brutto
2,66
zł/m 2 /m-c
KOSZTY INWESTYCJI CZĘŚCI WSPÓLNEJ
1. Inwestycje
z zakresu działań termomodernizacyjnych:
a. …………………………..………………………………….
ujęte w uchwale nr …….. z dnia ……....
b. …………………………..………………………………….
zł brutto
zł brutto