Zarządzenie Nr 39/2016/2017 Rektora Uniwersytetu im. Adama

Komentarze

Transkrypt

Zarządzenie Nr 39/2016/2017 Rektora Uniwersytetu im. Adama
Zarządzenie Nr 39/2016/2017
Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
z dnia 14 grudnia 2016 roku
w sprawie zmiany zarządzenia Nr 170/2013/2014 Rektora Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie wzorów formularzy wniosków o
przyznanie świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz wymaganych załączników do wniosków
Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń
socjalnych ( Dz. U. 2016. 800 j.t., z późn. zm. ), art. 66 ust. 2, art. 157 ust. 1, 3, 4 i 5 ustawy z
dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym ( Dz. U. 2016. 1842 j.t., z późn. zm. )
oraz art. 27 ust. 1 i 2 i art. 30 ust. 4 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych
( Dz. U. 2015.1881 j.t., z późn. zm. ), w związku z § 5 ust. 5 Regulaminu Zakładowego
Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 158/2013/2014 Rektora Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu w sprawie wprowadzenia „Regulaminu Zakładowego Funduszu
Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu” zarządzam, co
następuje:
§1
1. Ustala się wzory formularzy wniosków o przyznanie świadczenia z Zakładowego
Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
określone w załącznikach nr 11 i nr 12 do niniejszego zarządzenia.
2. Wniosek o przyznanie świadczenia, o którym mowa w § 9 ust. 1 pkt 11 Regulaminu
Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w
Poznaniu, osoba uprawniona sporządza poprzez system AMURAP.
§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
REKTOR
Prof. UAM dr hab. Andrzej Lesicki
ul. H. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań
NIP 777 00 06 350, REGON 000001293
tel. +48 61 829 43 92, fax +48 61 829 44 44
[email protected]
www.amu.edu.pl