regulamin foto-wieczorów autorskich szkoły szczepanika

Komentarze

Transkrypt

regulamin foto-wieczorów autorskich szkoły szczepanika
REGULAMIN FOTO-WIECZORÓW AUTORSKICH SZKOŁY SZCZEPANIKA
1. Organizatorem Foto-Wieczorów Autorskich jest Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych
im. Jana Szczepanika w Tarnowie.
2. Uczestnikami, a zarazem autorami prezentowanych prac są uczniowie klas trzecich o profilu
fototechnicznym.
3. Najpóźniej pięd miesięcy przed terminem Foto-Wieczorów Autorskich uczestnicy losują tematy
prac obejmujące zakres zagadnieo tematycznych poznanych w cyklu nauczania w zawodzie fotograf.
4. Każdy z uczestników losuje jeden temat.
5. Uczestnicy sami dokonują interpretacji wylosowanego tematu.
6. Wylosowany temat zostanie przypisany autorowi i nie podlega zamianie na inny.
7. Należy wykonad 3 zdjęcia w technice cyfrowej w formacie minimum A4, 300 dpi. Do zdjęd należy
dołączyd ich wersję elektroniczną w formacie plików JPEG i rozdzielczości 300 dpi.
8. Zdjęcia prezentowane są w ramach Foto-Wieczorów Autorskich w dwóch grupach, w co najmniej
tygodniowym odstępie w nieprzekraczalnym terminie 29 kwietnia 2016r.
9. Do oceny prac zostanie powołana czteroosobowa Komisja Foto-Wieczorów Autorskich .
10. Podczas prezentacji prac uczestnicy będą odpowiadad na zadawane przez Komisję
Foto-Wieczorów Autorskich pytania dotyczące prezentowanych prac.
11. W ocenie prac Komisja Foto-Wieczorów Autorskich uwzględniad będzie wartośd artystyczną,
jakośd techniczną, poziom estetyczny oraz poprawnośd wypowiedzi autorów prezentowanych prac.
12. Foto-Wieczory Autorskie mają charakter podsumowujący okres nauki w zawodzie fotograf
wZSOiT im. J.Szczepanika w Tarnowie.