Konkurs „Zrób fotkę i poleć na Sabat Czarownic 4”

Komentarze

Transkrypt

Konkurs „Zrób fotkę i poleć na Sabat Czarownic 4”
KONKURS „ZRÓB FOTKĘ I POLEĆ NA SABAT CZAROWNIC 4”
Karta zgłoszenia
Nazwa pliku (zdjęcia)
Imię i nazwisko
Adres zamieszkania
Numer dowodu osobistego
Numer telefonu
Oświadczenie
Ja, ……………………………………… oświadczam, że:
1.
Zapoznałem/am się z treścią regulaminu Konkursu;
2.
Jestem autorem/autorką zdjęcia o nazwie ……………………………….…………………;
3.
Udzielam Organizatorowi nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo licencji na korzystanie z
praw autorskich do zdjęcia w zakresie wskazanym w regulaminie Konkursu.
4.
Prawa autorskie majątkowe nie są ograniczone lub obciążone w sposób uniemożliwiający mi
udzielenie Organizatorowi licencji na korzystanie ze zdjęcia w zakresie określonym
regulaminem Konkursu;
5.
Nie zrzekłem/am się na osobę trzecią osobistych praw autorskich ani też nie upoważniłem/am
osoby trzeciej do wykonywania osobistych praw autorskich;
6.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora moich danych osobowych na potrzeby
Konkursu, w zakresie wskazanym w regulaminie Konkursu.
………………………………..
(Imię i nazwisko, data)
www.swietokrzyskie.travel

Podobne dokumenty