Nazwa działu: Sprawy społeczne Karta usług: USZ012

Komentarze

Transkrypt

Nazwa działu: Sprawy społeczne Karta usług: USZ012
Nazwa działu: Sprawy społeczne
Karta usług: USZ012
Nazwa usługi
Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do
uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym
Odbiorcy
Osoby niepełnosprawne, zamieszkałe na terenie miasta Częstochowy,
posiadające ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub
orzeczenie równoważne wydane przez lekarza orzecznika ZUS lub
wydane przed 01.01.1998 r. orzeczenie o zaliczeniu do jednej z trzech
grup inwalidzkich bądź o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy
w gospodarstwie rolnym, a w przypadku dzieci do 16 roku życia
orzeczenie o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych
Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym
Zakres
Miejsca
realizacji
Opłata
Standardy
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w
Pomocy Osobom Niepełnosprawnym, Aleja
pok.20
Opłata za usługę nie jest pobierana.
Częstochowie,
Niepodległości
Sekcja
20/22,
1. Zadanie realizowane ze środków PFRON do wysokości limitu
określonego Uchwałą Rady Miasta Częstochowy.
2. O dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym
może ubiegać się osoba niepełnosprawna jeżeli:
• złoży wniosek o dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego
z zawartym w nim oświadczeniem o wysokości dochodu wraz
z informacją o liczbie osób we wspólnym gospodarstwie
domowym,
• załączy wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny,
• złoży kopię orzeczenia o niepełnosprawności lub równoważnego,
w roku, w którym ubiega się o dofinansowanie, nie uzyskała na
ten cel dofinansowania ze środków Funduszu,
• wybierze organizatora turnusu i ośrodek, którzy posiadają
aktualne wpisy
do
rejestru
organizatorów
i
ośrodków
prowadzonych przez wojewodę,
• będzie
uczestniczyła
w
zajęciach
przewidzianych
w programie turnusu, który wybrała.
3. Osoba niepełnosprawna o znacznym lub umiarkowanym stopniu
niepełnosprawności albo równoważnym oraz osoba niepełnosprawna
w wieku do 16 lat może ubiegać się o dofinansowanie pobytu na
turnusie rehabilitacyjnym jej opiekuna pod warunkiem, że wniosek
lekarza zawiera wyraźne wskazanie wraz z uzasadnieniem konieczności
pobytu opiekuna.
4. Dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym może
otrzymać osoba niepełnosprawna, której średni miesięczny dochód,
obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie
przekracza kwoty 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę
we wspólnym gospodarstwie domowym lub 65% przeciętnego
wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.
USZ012 – 2014-11-19
Strona 1 z 3
5. Wysokość dofinansowania uczestnictwa w turnusie wynosi:
• 27% przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby niepełnosprawnej
ze znacznym stopniem niepełnosprawności, osoby w wieku do
16 roku życia oraz osoby niepełnosprawnej w wieku 16-24 lat
uczącej
się
i niepracującej
bez
względu
na
stopień
niepełnosprawności,
• 25% przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby niepełnosprawnej
z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
• 23% przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby niepełnosprawnej
z lekkim stopniem niepełnosprawności,
• 18%
przeciętnego
wynagrodzenia
dla
opiekuna
osoby niepełnosprawnej,
• 18%
przeciętnego
wynagrodzenia
–
dla
osoby
niepełnosprawnej niezależnie
od
posiadanego
stopnia
niepełnosprawności, zatrudnionej w zakładzie pracy chronionej.
6.Przekazanie
dofinansowania
organizatorowi
turnusu
rehabilitacyjnego
następuje
po
otrzymaniu
przez
MOPS
w Częstochowie oświadczenia organizatora turnusu rehabilitacyjnego.
7. Czas trwania turnusów wynosi co najmniej 14 dni. Turnusy
organizuje się wyłącznie na terenie kraju.
8.Sprawdzenie
prawidłowości
wykorzystania
przyznanego
dofinansowania do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym następuje
poprzez merytoryczną kontrolę dokumentów złożonych przez osobę
niepełnosprawną (informacji o wyborze turnusu) oraz nadesłanych
przez organizatora wybranego przez uczestnika turnusu
(oświadczenia
organizatora,
informacji
o
przebiegu
turnusu
rehabilitacyjnego i faktury VAT).
9. Pracownicy sekcji na każdym etapie postępowania udzielają
wyczerpujących wyjaśnień osobie niepełnosprawnej.
10. Zadanie realizują pracownicy posiadający wieloletni staż
i doświadczenie w pracy na rzecz osób niepełnosprawnych.
11. Sekcja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym usytuowana jest na
parterze budynku, który przystosowany jest dla potrzeb osób
niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich.
Osoby
kontaktowe
Uwagi, linki
Kierownik Sekcji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym oraz pracownicy
w dni robocze, tj. poniedziałek, środa,
czwartek w godz. od 7.30 do 15.30, we wtorek od 7.30 do 16.00,
w piątek od 7.30 do 15.00:
• adres: Aleja Niepodległości 20/22, pok. 20,
• tel.: 34 363 18 19, 34 363 95 06,
• e-mail: [email protected]
Informacje dotyczące dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych
oraz druki wniosków dostępne są na stronie
www.mops.czestochowa.um.gov.pl.
Aktualny rejestr organizatorów i ośrodków znajduje się na
stronach internetowych:
• http://ebon.mpips.gov.pl/,
• www.turnusy.rehabilitacyjne.pl,
• www.rehabilitacja.pl.
Sekcja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym dysponuje także ofertami
nadesłanymi przez organizatorów turnusów rehabilitacyjnych, które
udostępniane są zainteresowanym. W celu ułatwienia wyboru turnusu
rehabilitacyjnego pracownicy sekcji informują o działających na terenie
miasta Częstochowy organizatorach turnusów rehabilitacyjnych.
USZ012 – 2014-11-19
Strona 2 z 3