Rudzka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Rudzie Śl. ul. Magazynowa

Komentarze

Transkrypt

Rudzka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Rudzie Śl. ul. Magazynowa
-1-
Rudzka Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Rudzie Śl. ul. Magazynowa 12
tel. 2482-411 fax 2484-322
ogłasza
przetarg nieograniczony ofertowy na ustalenie wyjściowej stawki eksploatacyjnej na
wynajem lokalu użytkowego położonych w pawilonie
w Rudzie Śl.- Wirku przy ul. Różyckiego 30 pow. 1.044,85 m2
11.000,00zł/m-c + 22 % VAT (stawka eksploatacyjna nie obejmuje opłat za media )
Pawilon jest wykonany z konstrukcji stalowej, dach konstrukcja nośna stalowa ,
pokrycie – blachą fałdową ocieploną wełną mineralną,
fundamenty – ławy żelbetowe ,
ściany zewnętrzne osłonowe- płyty „Bistro 2”pokryty papą.
Pawilon wyposażony w instalacje elektryczną, wod.-kan , c.o. , odgromową.
Warunki uczestnictwa w przetargu:
1.Oferent przystępujący do przetargu powinien dokonać oględzin lokalu , które wyznacza się
na dzień 08.12.2008r po ustaleniu godziny oględzin w administracji oraz zapoznać się z
wzorem umowy najmu i regulaminem przeprowadzania przetargów .
2.Oferent powinien dokonać wpłaty wadium w kasie Spółdzielni , a kserokopię wpłaty
dołączyć do oferty. Wadium stanowi wysokość 2-miesięcznej opłaty czynszowej .
Wadium w wysokości 29.613,00zł
3.Oferent powinien dokonać wpłaty na poczet kosztów przetargu w kwocie 122,00zł w tym
VAT.
4. Kwota wpłacona przez uczestników przetargu na pokrycie kosztów przetargu nie podlega
zwrotowi.
5.Oferent powinien złożyć w Sekretariacie Spółdzielni pokój 213 pisemną ofertę
w zamkniętej kopercie z dopiskiem „najem lokalu użytkowego przy
ul. Różyckiego 30
w terminie do dnia 09.12.2008r godz.9.00.
6.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.12.2008r o godz. 11,00
7.O wyborze oferty zdecyduje najwyższa zaoferowana stawka eksploatacyjna .
8.Oferta winna zawierać:
a/ szczegółowe określenie oferenta – wpis do ewidencji prowadzenia
działalności gospodarczej lub wypis KRS, NIP, REGON,
b/ koncepcję zagospodarowania lokalu
-2c/ propozycję stawki eksploatacyjnej.
9. Wadium oferentów, których oferty nie zostaną wybrane zostanie zwrócone do 7 dni od
rozstrzygnięcia przetargu.
10. Wadium oferenta, którego oferta zostanie przyjęta będzie zaliczone na poczet
należności czynszowych za w/w lokal.
11. Przed przejęciem lokalu Najemca zobowiązany jest do wpłacenia kaucji w wysokości
trzymiesięcznego czynszu.
12.Wadium przepada na rzecz RSM jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta,
uchyli się od zawarcia umowy w terminie 14 dni od dnia przetargu.
13.O wyniku przetargu oferenci zostaną poinformowani pisemnie.
14. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn .
15. RSM informuje, że w przypadku wynajmu całego lokalu Najemca będzie miał prawo jego
pierwokupu za cenę nie mniejszą niż z operatu szacunkowego w dniu zbycia.
Szczegółowych informacji udziela Dział członkowsko-lokalowy pokój 118 telefon
032 2482-411 wew. 311 .