Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

Komentarze

Transkrypt

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
ZP-Pd/G/4/10
Załącznik nr 5
………………………..
Pieczęć adresowa Wykonawcy
WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU
ZAMÓWIENIA W SZCZEGÓNOŚCI ODPOWIEDZIALNYCH ZA ŚWIACZENIE
USŁUG WRAZ Z INFORMACJAMI NA TEMAT ICH KWALIFIKACJI
ZAWODOWYCH, DOŚWIADCZENIA I WYKSZTAŁCENIA NIEZBĘDNYCH DLA
WYKONANIA ZAMÓWIENIA, A TAKśE ZAKRESU WYKONYWANYCH PRZEZ NIE
CZYNNOŚCI, ORAZ INFORMACJA O PODSTAWIE DO DYSPONOWANIA TYMI
OSOBAMI
OŚWIADCZAM(Y), śE:
Zamówienie niniejsze wykonywać będą następujące osoby:
Lp.
Imię i
nazwisko
Kwalifikacje
zawodowe
Doświadczenie
Wykształcenie
Zakres
wykonywanych
czynności
Informacja
o podstawie
dysponowania
tymi osobami
1.
2.
….
45
1
…………………… dnia……………… .
.......................................................................
Imię, nazwisko i podpis osoby lub osób figurujących
w rejestrach uprawnionych do zaciągania zobowiązań
w imieniu wykonawcy lub we właściwym umocowaniu
Uwaga:
W poz. „Zakres wykonywanych czynności” naleŜy podać m.in.: osoba nadzorująca, osoba do sprzątania w
ramach serwisu dziennego, osoba sprzątająca teren zewnętrzny, osoba sprzątająca po godzinach urzędowania
sądów.
Art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych
Wykonawca moŜe polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do
wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezaleŜnie od charakteru
prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić
Zamawiającemu, iŜ będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności
przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
2