Wykaz osob które będ¹ uczestniczyć w zamówieniu

Komentarze

Transkrypt

Wykaz osob które będ¹ uczestniczyć w zamówieniu
Załącznik do SIWZ
Wykaz osób,
które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego dla wykonania zamówienia, a takŜe
zakresu wykonywanych przez nich czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania
tymi osobami
L.p.
Imię
i nazwisko
Kwalifikacje
Zakres
wykonywanych
czynności
Podstawa
dysponowania
osobami
______________, dnia ____________2011 r.
_______________________________
(podpis osoby (osób) uprawnionej(ych)
do reprezentowania Wykonawcy)

Podobne dokumenty