Informacja dla rodziców o ofercie NNW

Komentarze

Transkrypt

Informacja dla rodziców o ofercie NNW
INFORMACJA DLA RODZ ICÓW O OFERCIE NNW:
P oczątek ochrony
2016-09-01
Koniec ochrony
2017-08-31
Suma ubezpieczenia
12000 zł
Miejsce ubezpieczenia
C ały świat - NNW (24h/doba)
ZA KRES UBEZPIECZENIA
Nr klauzuli
Zakres podstawowy
Wysokość świadczenia
Suma ubezpieczenia
1
Zgon Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego
wypadku. (NW)
100 % SU
12000 zł
2
Zgon Ubezpieczonego w wyniku NW komunikacyjnego
(dodatkowo). Opcja D1
2 000 zł
2000 zł
3
Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w
wyniku NW.
1% SU za 1% uszczerbku,
zgodnie z zał. nr 1 do OWU
12000 zł
4
Jednorazowe świadczenie w wyniku ataku padaczki
(epilepsji).
2 % SU
12000 zł
5
Uciążliwe leczenie - brak trwałego uszczerbku na
zdrowiu w wyniku NW tzw. bólowe. Opcja D14
1% lub 2% SU
10000 zł
6
P obyt ubezpieczonego w szpitalu w wyniku NW. Opcja
D4 płatne od 1 dnia.
25 zł/dzień, max 100 dni
2500 zł
7
Zwrot kosztów nabycia i wypożyczenia wyrobów
medycznych, będących przedmiotami ortopedycznymi do 30 % SU
i środkami pomocniczymi w wyniku NW.
12000 zł
8
Koszty leczenia poniesione w wyniku NW na terenie RP
(włączenie leczenia stomatologicznego oraz
do 10% SU
rozszerzenie o rehabilitację- podlimit do 5% nie więcej
niż 500 zł)
10000 zł
9
C zasowa niezdolność ubezpieczonego do pracy lub
nauki w wyniku NW. Opcja D11
0,1 % SU lub 0,5 % SU za każdy
dzień
5000 zł
10
P ogryzienia/ukąszenia przez zwierzęta
2% SU
12000 zł
11
P orada psychologa.
do 500 zł
500 zł
12
Zgon rodzica lub obojga rodziców Ubezpieczonego w
wyniku NW ( włączenie zawału i udaru rodzica
Ubezpieczonego do 60 r.ż.)
10% SU, zgon rodzica 30 % SU
zgon obojga rodziców
12000 zł
13
Koszty przekwalifikowania zawodowego osób
niepełnosprawnych.
do 30 % SU
12000 zł
14
Zdiagnozowanie zachorowania Ubezpieczonego na
sepsę- jednorazowe świadczenie.
10 % SU
12000 zł
15
Jednorazowe świadczenie za zwrot kosztów zakupu lub
naprawy w wyniku NW okularów korekcyjnych lub
aparatu słuchowego ( pod warunkiem związku
do 100 % SU
przyczynowo-skutkowego z nieszczęśliwym
wypadkiem).
200 zł
16
Assistance na terenie RP w wyniku NW. Opcja D15
5000 zł
do 5000 zł
P rzy likwidacji szkody zastosowanie ma tabela norm uszczerbku na zdrowiu EDU P LUS zawarta w Załączniku nr 1 do Szczególnych Warunków
Ubezpieczenia EDU P LUS dla szkolnego programu ubezpieczeniowego Nauczycielskiej Agencji Ubezpieczeniowej S.A.
Do umowy ubezpieczenia mają zastosowanie Szczególne Warunki Ubezpieczenia EDU P LUS dla szkolnego programu ubezpieczeniowego
Nauczycielskiej Agencji Ubezpieczeniowej S.A. wydane przez Interrisk T.U. S.A. Vienna Insurance Group.
Tekst Ogólnych Warunków Ubezpieczenia został udostępniony na stronie http://nau.pl/OWU
Kontakt do Działu Likwidacji Szkód Nauczycielskiej Agencji Ubezpieczeniowej S.A.:
[email protected] nau.pl, tel.: (22) 584 10 00
Strona 1 z 1