pobierz

Komentarze

Transkrypt

pobierz
M INISTERSTWO
NAUKI I SZKOLNTCTWAWYZSZEGO
PODSEKRETARZSTANU
pro.f. WitoldJurek
N , l Ni S W - t ) W t - W K l . - - 5 2 0
| |-3 | - I O i A M A / 0 9
Warszarva-
'j
grucLria
2009r.
${lt
I ''r :iii riilPltl![irllAfi
Pill,$tilI
7A\: t
.,
TATAWI]
ilR:... '1t |
ir0DPl!
'io{d-,6i)'{'f
'i
l,',
Pani
Dorota KILANSKA
Przcwodrr
i c't4ca/,ar zqduCil(rrincgo
PoIskiego
Tou'arzvstu,a
PieIegniarskiego
,\:t t ltt lr n tt It tttt i.
rr'oclpou,icdz.i
na pisrnoz,clnta30 listopadabr. (nr l''l'l''/.G116i09)
w spra\ ic uznaniir
kierurrktrI'iclggniur,\'lv'oza kierunek pref'erolvanyprzez Ministra Nauki i Szkolnictua
W12szcgo.uprzc'imicinformujg.i').Iistakicrunk6w"ktcirezostan4ob.i9-tc
u rokLr
wsparcicr.n
przyszly'rn.w ramach Programu Operacy'inegct
Kupilul Ludzki. Pliorl,tet IY Szkolrtic'ttt'o
l'l.:.r:c i nuttku^I'oddzialanie4.1.2 l,trigkszcniclic'zb1;
ubsolv'anlritrkicrunkitr o klttc:ot1'.\,uI
zrttrc':enitrcllu go,s:ytot{urki
opurlaj nu wiaclzl',.iest rv trakcie opraco\\'}'wania.Infonrac.fa
pr'/c/.I)anslwa.jcst
przckazana
nicw4tpliwicccnnaiplagrrgzapcrvnii.iz stnnolr,isko
1obqclzic
prac.
n'zietepoclurvager,vtrakcietru'a.i4cych
pragnqnadrnioric.iz lista tzw. kicrunk6w'zanrall'ianlchcllii konkLrrsu
.lcclnoczcSnic
u' l0l0 r.. tak.iak i w roku 2009, bgdzietrazowalana rv1'nikachBuduniu
trglaszarrcgo
ewuluoc.ljnego e.y onte dotyczqcegooceny zcrpotrzebowoniegospodurki na absolwentdw
szktil ttf isz,-t'cltkierunkdw mutematycT,nych,przyrodniczyclt i technicznych zurriwno
jnk i 5-l5 letniejperspektyruie.
przcprowadzoncgo
poclkonicc 2008 r. u ranrach
v, hiei.rpcej,
pro.jektus\ sten'rowego
i sfinansowanego
ze Srodk(ru'PomocyTecliniczne.iPO Kt-. Zostana
sygnalydocicra.i4cc
do wlaclzrcsortu
.irrdnaktak2c wziqtc pod uwagg i przcanalizowanc
(roclowiskauczelnianego.
zc strorry'
I)onaclto.pragnQprzypomnicc.i. MinistcrstwoZclrowiaw ranrach[)z.ialiinia].3
ysotancf
ord: popraru iuko,(t'i.lunkt'jttrtou'uttiu
Ltr-zntot'nianie
atu zdrov'iu rss'6bpruc'ujt1t't'c'h
nr.in.
pro.icktorvsystcnrowvchrcalizorvartvch
ztlrov,ia.nadzorujcrcalizacjg.s:t'.tlantr
ot'hron,1'
pielggniurak i ytlozn.yc'h 11:r(tntuL'h ,sludi6tr
przez trczelnie
Ksztutc'eniezcfi.r,oclou'e
(bcncfic.jcnt s.v-stcmowy
l)cpartamcnl f'}iclggniarck i l)oloznl'clt
1'totno.rtotr'.t,t'h
otrzymanaw.ralrlztchvn'rv.plo.iekturi,yda.jcsie
n'l\{inisterstu,ieZdrorl'ia).Poniocf-rnansowa
b)'c r6rvnic2 waz.r),m clcmenlcm w kwcstii niwclowania tticdoboru wlaSciri'e'ikadr'1
p i c l e g n i a r si ck' i .
/ tt'.1,
t'uza ttti .szttc't tn kt t,
wz. Ministra
/. SEI<BETARZSiANU
/
rr. /u( ( ft€
/
y''
prof Maria E, 6rtd*ska

Podobne dokumenty