Krajowa Spółka Cukrowa 2016-01-29 Przetarg

Komentarze

Transkrypt

Krajowa Spółka Cukrowa 2016-01-29 Przetarg
Krajowa Spółka Cukrowa
Źródło:
http://www.polski-cukier.bip-e.pl/ksc/ogloszenia/przetargi/przetargi-2016/6070,2016-01-29-Przetarg-na-sprzedaz-skladnika-m
ajatku-ruchomego-w-Ostrowcu-Swietokrz.html
Wygenerowano: Środa, 8 marca 2017, 13:50
Piątek, 29 stycznia 2016
2016-01-29 Przetarg-na sprzedaż składnika majątku
ruchomego w Ostrowcu Świętokrzyskim
Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu
organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku
komercjalizacji (Dz.U. Nr 27., poz.177 ze. zm.), ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż na
podst. art.19 ustawy z dn. 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2015 r poz.
747 ze zm. ) n/w składnika majątku ruchomego
Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z
dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów
trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz.U. Nr 27., poz.177 ze. zm.), ogłasza publiczny przetarg ustny na
sprzedaż na podst. art.19 ustawy z dn. 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2015 r poz. 747 ze zm.
) n/w składnika majątku ruchomego :
1.Prasa membranowo-komorowa do błota defekosaturacyjnego firmy - HOESCH/40S1210 VZ-M60 PP/Gi. Nr. fabryczny 10673.
Nr. inwentarzowy – CZE 431-12561 . Rok produkcji 1997. Cena wywoławcza 46 000 złotych ( słownie: czterdzieści sześć
tysięcy zł) brutto . W cenie wywoławczej zawarty jest podatek VAT w wysokości 23 %. Wadium – 4 600,00 zł. Postąpienie 1
000,00 zł.
Przetarg odbędzie się dnia 24 lutego 2016 r. o godz. 1000 w Cukrowni „Częstocice” w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul.
Świętokrzyska 27 w sali konferencyjnej. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na rachunek
bankowy KSC S.A. nr 98 2030 0045 1110 0000 0064 7950 z dopiskiem : przetarg Częstocice- Prasa błota ” w terminie do
dnia 22 lutego 2016 r. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień wpływu kwoty wadium na wyżej wskazany rachunek.
Wadium nie podlega oprocentowaniu. W celu przystąpienia do licytacji oferent zobowiązany jest do przedstawienia Komisji
Przetargowej oryginał dowodu wpłaty wadium oraz do podpisania oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i
prawnym przedmiotu licytacji oraz warunkami licytacji jak również oświadczenia, iż nie wnosi on żadnych zastrzeżeń, co do
warunków licytacji. Podmioty prawne oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą, biorące udział w licytacji powinny
posiadać: aktualny wypis z rejestru przedsiębiorstw lub ewidencji podmiotów gospodarczych, zaświadczenie o numerze
REGON i decyzję o nadaniu numeru NIP, oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania uczestnika przetargu oraz inne
dokumenty potwierdzające tożsamość osoby. Osoby fizyczne biorące udział w przetargu powinny posiadać dokument
potwierdzający tożsamość osoby. Dodatkowo, każdy oferent powinien złożyć oświadczenie w trybie § 6 Rozporządzenia Rady
Ministrów z 13 lutego 2007 roku w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników
aktywów trwałych przez spółkę, powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. z 2007 r., Nr 27, poz. 177 ze zm.). Stawienie się
jednego uczestnika licytacji wystarcza do odbycia się licytacji. Sprzedaż nastąpi na rzecz uczestnika licytacji, który zaoferuje
najwyższą cenę. Nabywca zobowiązany jest do odbioru zakupionego środka trwałego do dnia 15 marca 2016 roku. Wydanie
przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi nie wcześniej niż po uiszczeniu ceny nabycia. Wadium przepada na rzecz Spółki,
jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium złożone przez oferentów, którzy nie zostaną nabywcami,
zostanie zwrócone po licytacji, nie później jednak niż w terminie 5 dni roboczych od jej zakończenia. Wadium przepada na
rzecz Spółki, jeżeli oferent, który zaoferował najwyższą cenę, uchyli się od zapłaty ceny nabycia we wskazanym terminie.
Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny. Nabywca we własnym zakresie i na swój koszt
dokonuje demontażu, odbioru i transportu zakupionego przedmiotu sprzedaży, łącznie z pracami zabezpieczającymi.
Przedmiot przetargu można oglądać w Cukrowni „Częstocice” w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Świętokrzyska 27 w dni
powszednie w godz. od 800 do 1400 w terminie od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia do dnia poprzedzającego przetarg, po
uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu. Informacji na temat stanu faktycznego i prawnego przedmiotu przetargu
udziela Pan Bolesław Smyl .Tel: 695 650 263.
Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia albo odwołania przetargu w całości lub w
przypadku poszczególnych pozycji bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem iż nastąpi to przed rozpoczęciem licytacji.
Dodatkowo, Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega, iż unieważni przetarg w przypadku naruszenia obowiązujących Spółkę
przepisów dotyczących sprzedaży aktywów trwałych.
Metadane
Data publikacji 29.01.2016
Data modyfikacji 29.01.2016
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację:
Krajowa Spółka Cukrowa
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Barbara Jarząbek
Osoba udostępniająca informację:
Barbara Jarząbek
Osoba modyfikująca informację:
Barbara Jarząbek