Sprzedaż belek konstrukcyjnych Gmina Strzelce Opolskie

Komentarze

Transkrypt

Sprzedaż belek konstrukcyjnych Gmina Strzelce Opolskie
Sprzedaż belek konstrukcyjnych
Gmina Strzelce Opolskie
podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż trzech
belek konstrukcyjnych z drewna modrzewiowego
Przedmiotem sprzedaży są trzy belki konstrukcyjne z drewna modrzewiowego o wymiarach 40x42x1114 cm,
zaimpregnowane środkiem ochronnym przed korozją biologiczną (wolmanitem CX-10) oraz środkiem
ogniochronnym (Fobos M-4)
Belki są składowane i sezonowane na terenie utwardzonym, na podkładach drewnianych, pod wiatą od
połowy czerwca 2005 roku.
Cena wywoławcza wynosi 18 000 zł, natomiast minimalne postąpienie wynosi: 200 zł. Sprzedaż nie może
nastąpić za cenę niższą niż podana w ogłoszeniu cena wywoławcza powiększona o jedno postąpienie.
Przetarg odbędzie się w dniu 28 czerwca 2013 roku o godz. 900 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzelcach
Opolskich, Plac Myśliwca 1, w miejscu wskazanym w dniu przetargu.
Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 1 800 zł. Wadium należy wpłacić na
rachunek bankowy Gminy Strzelce Opolskie nr 71 8907 1089 2002 0090 6878 0002 lub w kasie Urzędu
Miejskiego w terminie do 28 czerwca 2013 r. do godz. 830. Za termin wpłaty wadium uznaje się termin
wpływu środków na rachunek sprzedającego lub wpłaty w kasie Urzędu.
Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia przewodniczącemu komisji przed rozpoczęciem licytacji:
dowodu wpłaty wadium oraz dokumentu potwierdzającego tożsamość.
Wadium wpłacone przez oferenta, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny zakupu.
Pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone na wskazane przez oferentów konta bankowe niezwłocznie po
zakończeniu licytacji.
Wadium zostaje zatrzymane wraz z odsetkami, jeżeli osoba, która złożyła w licytacji najkorzystniejszą ofertę
cenową, uchyla się od zawarcia umowy.
Organizator przetargu zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
Zainteresowani kupnem, mogą dokonać oględzin przedmiotu sprzedaży, w terminie uzgodnionym
telefonicznie (Marek Urbański tel. 77/404 93 99; e-mail: [email protected])
Szczegółowe zasady licytacji określa Regulamin przetargu na sprzedaż ruchomości – 3 szt. belek
konstrukcyjnych z drewna modrzewiowego będących własnością Gminy Strzelce Opolskie, stanowiący
załącznik do Zarządzenia Burmistrza Strzelec Opolskich nr 84/2013 z dnia 4 kwietnia 2013 roku i Nr 129/2013
z dnia 4 czerwca 2013 roku.
www.strzelceopolskie.pl

Podobne dokumenty