Deutsch version (pdf 13 MB)

Komentarze

Transkrypt

Deutsch version (pdf 13 MB)
TCZEW
HISTORIA MIASTA
2–5
GESCHICHTE DER STADT
PO£O¯ENIE
6–7
LAGE
ZABYTKI
8–17
SEHENSWÜRDIGKEITEN
KULTURA
I WYPOCZYNEK
18–23
KULTUR UND ERHOLUNG
GOSPODARKA
24–27
WIRTSCHAFT
INFORMATOR
TELEADRESOWY
ADRESSEN UND TELEFONNUMMERN
28–29
HISTORIA
MIASTA
Tczew po³o¿ony jest
na Kociewiu,
drugim obok Kaszub
regionie Pomorza
Gdañskiego.
Kociewie szczyci siê interesuj¹c¹
kultur¹ i tradycj¹, w³asnym dialektem
oraz dorobkiem twórczym. Tczew jest
najwiêkszym miastem w regionie, liczy
prawie 62 tys. mieszkañców, a jego
powierzchnia wynosi 22,3 km2.
Nazwa pojawia siê w zapisie po raz
pierwszy w roku 1198 w przywileju dla
joannitów i brzmi ona „Trsow”.
Herb miasta to czerwony gryf na bia³ym
tle, ostatecznie zatwierdzony przez
Radê Miejsk¹ Tczewa w 1990 r.
Gryf trafi³ do herbu z pieczêci ksiêcia
Sambora II, który nada³ prawa miejskie.
TCZEW
Nie jest to jednak jedyny atrybut
Tczewa. Miasto ma tak¿e logo, którego
autorem jest Tomasz Górecki.
Na logo znajduje siê piêcioramienny
wiatrak z 1806 r.
2
Plac Hallera / Der Haller-Platz
HISTORIA MIASTA
"
Tczew (Dirschau) liegt Kociewie,
der nach der Kaschubei zweitgrößten
Region Pomerellens.
GESCHICHTE DER STADT
Die Region Kociewie ist auf ihre interessante Kultur
und Tradition sowie auf eigene Mundart und ihre Kulturgüter stolz. Tczew ist die größte Stadt dieser Region und zählt beinahe 62 Tsd. Einwohner. Die Fläche
der Stadt beträgt 22,3 km2.
Der Name der Stadt erschien zum ersten Mal im Jahre
1198 im Privileg für Johanniter und lautete „Trsow”.
Die Stadt hat einen roten Greif vor dem weißen Hintergrund im Wappen. 1990 hat der Stadtrat das Stadtwappen endgültig bestätigt. Der Greif wurde vom
Siegel des Fürsten Sambor II., der Tczew das Stadtrecht verliehen hatte, in das Stadtwappen übernommen.
TCZEW
Es ist jedoch nicht das einzige Merkmal von Tczew.
Die Stadt hat auch einen Logo, der von Tomasz
Górecki entworfen wurde. Auf dem Logo befindet sich
eine fünflügelige Windmühle aus dem Jahre 1806.
3
Miasto Tczew nale¿y
do najstarszych miast
pomorskich – jego historia
zaczê³a siê
TCZEW
ponad osiem wieków temu:
4
1258 rr.. – pierwsza na ziemiach polskich
Rada Miejska
1260 rr.. – nadanie praw miejskich przez
ksiêcia Sambora II
Po zajêciu Pomorza Gdañskiego
przez Krzy¿aków (1308 r.),
a¿ do pokoju toruñskiego (1466 r.)
miasto podporz¹dkowane by³o
pañstwu zakonnemu.
W 1577 r. sp³onê³o doszczêtnie z winy
wojsk króla Stefana Batorego, które po
zwyciêstwie nad zbuntowanym
Gdañskiem obozowa³y pod Tczewem.
Nied³ugo po odbudowaniu, dotknê³y je
niszcz¹ce skutki wojen szwedzkich.
W 1807 r. Tczew zosta³ zdobyty przez
oddzia³y gen. Jana Henryka D¹browskiego.
Po Kongresie Wiedeñskim (1815 r.)
ponownie trafi³ pod panowanie pruskie.
Od po³owy XIX wieku miasto
odnotowa³o wzrost demograficzny
i gospodarczy. Dziêki budowie linii
kolejowej sta³o siê wa¿nym wêz³em
komunikacyjnym; powsta³ szlak kolejowy
Berlin–Królewiec. Zbudowane wówczas
mosty przez Wis³ê nadal s¹ czynne.
Po I wojnie œwiatowej odzyskano
niepodleg³oœæ 30 stycznia 1920 r., gdy
wojska gen. Józefa Hallera wkroczy³y
do miasta. Od 1992 r. dzieñ 30 stycznia
jest oficjalnym œwiêtem, uroczyœcie
obchodzonym przez w³adze
i mieszkañców.
W latach miêdzywojennych
Tczew zas³yn¹³ pierwsz¹ w Polsce
Szko³¹ Morsk¹, póŸniej przeniesion¹
do Gdyni. Dzisiaj w budynku dawnej
Szko³y Morskiej znajduje siê
Liceum Ogólnokszta³c¹ce
im. Marii Sk³odowskiej-Curie.
Ma³o znanym faktem historycznym jest,
i¿ II wojna œwiatowa zaczê³a siê
w Tczewie, kiedy 1 wrzeœnia 1939 r.
o godz. 4.34 niemieckie bombowce
zaatakowa³y dworzec kolejowy,
zachodni przyczó³ek mostowy na Wiœle
i koszary wojskowe.
Fragment murów obronnych z pozosta³oœci¹
koœcio³a pw. œw. Jerzego
Fragment der Wehrmauer mit den
Resten der Kirche Hl. Georg
"
Die Stadt Tczew gehört zu den ältesten
pommerschen Städten – ihre Geschichte
begann vor über acht Jahrhunderten:
1260 – der Fürst Sambor II. verlieh Tczew das
Stadtrecht
Nachdem der Deutschritterorden Pommerellen (1308)
erobert hatte, blieb die Stadt bis zum Thorner Frieden im Jahre 1466 unter der Herrschaft des Staates
des Deutschritterordens.
1577 brannte die Stadt völlig ab. Daran waren schuld
die Truppen des polnischen Königs Stefan Batory, die
bei Tczew nach dem über dem aufrührerischen Danzig
davongetragenen Sieg lagerten. Kurz nach dem Wiederaufbau wurde die Stadt infolge der schwedischen
Kriege wieder zerstört.
1807 wurde Tczew von den Truppen des polnischen
Generals Jan Henryk D¹browski erobert. Nach dem
Wiener Kongress (1815) fiel es wieder an Preußen.
Seit der Mitte des 19. Jh. erlebte die Stadt ihre Blütezeit: die Bevölkerungszahl stieg und es erfolgte eine
wirtschaftliche Entwicklung. Es wurde eine Bahnlinie
gebaut und Tczew wurde dadurch zu einem wichtigen
Verkehrsknotenpunkt. Zu dieser Zeit entstand auch
die Bahnlinie Berlin–Königsberg. Bis heute benutzt
man die damals erbauten Brücken, die über die Weichsel führen.
Nach dem Ersten Weltkrieg erlangte die Stadt ihre
Unabhängigkeit am 30. Januar 1920, als die Truppen
des polnischen Generals Józef Haller in die Stadt einmarschierten. Seit 1992 ist der 30. Januar der offizielle Jahrestag der Stadt, den die Behörden und die
Bewohner feierlich begehen.
In der Zwischenkriegszeit wurde Tczew durch die erste Meereshochschule in Polen bekannt. Später wurde sie nach Gdynia verlegt. Heute ist im Gebäude
der alten Meereshochschule die allgemein bildende
Oberschule namens Maria Sk³odowska-Curie untergebracht.
Wenig bekannt ist in der Geschichte die Tatsache, dass
der Zweite Weltkrieg in Tczew begann, als Bombenflugzeuge am 1. September 1939 um 4.34 Uhr einen
Angriff gegen den Bahnhof, den westlichen Brückenkopf an der Weichsel, und gegen die Kasernen flogen.
GESCHICHTE DER STADT
TCZEW
1258 – entstand der erste Stadtrat in Polen
5
PO£O¯ENIE
Po³o¿enie miasta
PARTNERZY TCZEWA / PARTNERSTÄDTE VON TCZEW
na skrzy¿owaniu szlaków
komunikacyjnych
ze wschodu na zachód
i z pó³nocy na po³udnie
oraz w pobli¿u
atrakcyjnych turystycznie
miejscowoœci umo¿liwia
dogodne po³¹czenia
TCZEW
kolejowe i drogowe.
6
- 35 km od Gdañska (porty trójmiejskie,
lotnisko w Rêbiechowie, bazy promowe)
- 28 km od Gniewa (zamek krzy¿acki –
pa³ac królowej Marysieñki)
- 18 km od Malborka (zamek krzy¿acki –
siedziba wielkich mistrzów)
- 26 km od Pelplina (katedra pelpliñska –
muzeum, w którym znajduje siê Biblia
Gutenberga)
Z tak atrakcyjnym po³o¿eniem miasta wi¹¿e
siê nasze has³o promocyjne:
„Z Tczewa wszêdzie blisko”.
KOŒ
WD
Park Narodowy
Bory Tucholskie
O
Die Lage der Stadt an der Kreuzung
der Verkehrswege von Osten nach Westen
und von Norden nach Süden sowie in der Nähe
touristisch interessanter Orte ermöglicht
günstige Bahn- und Straßenverbindungen.
LAGE
- 35 km von Danzig entfernt (Häfen der sog. Dreistadt, Flughafen in Rêbiechowo, Häfen für Fähren)
- 28 km von Gniew entfernt (Burg des Deutschritterordens – Schloss der Königin Marysieñka, der EheROZEWIE
frau des polnischen Königs Jan Sobieski)
- 18 km von Marienburg entfernt (Burg des DeutschJASTRZÊBIA W£ADYS£AWOWO
ritterordens – Residenz des Hochmeisters)
GÓRA
- 26 km von Pelplin entfernt (Pelpliner Dom – ein MuM
ie
seum, in dem die Gutenberg-Bibel ausgestellt ist).
rz
ej
a
Mit
der günstigen Lage ist auch die Parole der Stadt
He
ls
verbunden:
„Von Tczew aus ist es überallhin nicht weit”.
k
PUCK
a
Nadmorski
Park
Krajobrazowy
Zatoka
Pucka
HEL
GDYNIA
Zatoka
Gdañska
SOPOT
GDAÑSK
STEGNA
KOSZWA£Y JANTAR
OLIWA
NOWY DWÓR
GDAÑSKI
PRUSZCZ
GDAÑSKI
WIE¯YCA
329
POSTO£OWO
ŒCIERZYNA
TCZEW
MALBORK
DZYDZE
GARCZYN
Wdzydzki Park
Krajobrazowy
N
STAROGARD
GDAÑSKI
MARKUSY
PELPLIN
SZTUM
y
e
ODRY
og
at
TCZEW
BÊDOMIN
³a
is
W
WIRTY
GNIEW
7
Koœció³ pw. Podwy¿szenia Krzy¿a Œwiêtego
Kirche der Erhebung des Hl. Kreuzes
ZABYTKI
Do Tczewa warto
przyjechaæ ze wzglêdu
na ciekawe zabytki.
Koœció³ farny pw
odwy¿szenia
pw.. P
Podwy¿szenia
Kr
zy¿a Œwiêtego
Krzy¿a
– najstarszy zabytek w mieœcie. Pochodzi
z XIII wieku, zbudowany zosta³ w stylu
nadwiœlañskiego gotyku, a jego wystrój
wewnêtrzny pochodzi z okresu baroku.
Olbrzymia murowana wie¿a jest
najstarsz¹ czêœci¹ koœcio³a, a jej szczyt
– dawniej drewniany – zosta³
odbudowany po po¿arze w 1982 r.
Na œcianach œwi¹tyni znaleziono
zabytkowe freski, które konserwatorzy
staraj¹ siê odrestaurowaæ; najstarszy
z nich pochodzi z drugiej po³owy
XV wieku i przedstawia œwiête
niewiasty – motyw nieczêsto
przedstawiany w œredniowiecznej
sztuce sakralnej. W wie¿y znajduj¹ siê
cztery dzwony: „Odkupiciel cz³owieka”,
„Maryja”, „Jan Pawe³ II” i „Wac³aw”.
Wie¿a koœcio³a farnego
Turm der Pfarrkirche
TCZEW
$
8
"
Es lohnt sich, nach Tczew wegen seiner
interessanten Baudenkmäler zu kommen.
SEHENSWÜRDIGKEITEN
Die Pfarrkir
che der Erhebung des Hl. Kr
euzes
Pfarrkirche
Kreuzes
– das älteste Baudenkmal in der Stadt aus dem 13. Jh.
wurde im Stil der sog. Weichselgotik erbaut und ihre
Ausstattung stammt aus der Barockzeit. Der riesige
gemauerte Kirchturm ist der älteste Teil der Kirche
und ihre ursprünglich aus Holz gebaute Spitze wurde
nach dem Brand im Jahre 1982 wieder aufgebaut.
An den Wänden der Kirche wurden wertvolle Fresken
entdeckt, die zur Zeit von Konservatoren restauriert
werden; das älteste Fresko stammt aus der zweiten
Hälfte des 15. Jh. und stellt die heiligen Frauen dar –
in der mittelalterlichen sakralen Kunst wurde dieses
Motiv allein nur selten dargestellt. Im Kirchturm hängen vier Glocken: „Erretter der Menschen”, „Maria”,
„Johannes Paul II.” und „Wac³aw”.
TCZEW
Wnêtrze koœcio³a pw. Podwy¿szenia Krzy¿a Œwiêtego
Das Innere der Kirche der Erhebung des Hl. Kreuzes
9
#
Koœció³ pw. œw. Stanis³awa Kostki
Die Hl.-Stanis³aw-Kostka-Kirche
TCZEW
Podominikañski koœció³
pw
ostki
œw.. Stanis³awa K
Kostki
pw.. œw
– pochodzi z XIV wieku. Jest to
koœció³ o bardzo dobrej akustyce.
Wybudowany w stylu gotyckim, posiada
charakterystyczn¹ oœmioboczn¹ wie¿ê.
Po kasacie zakonu dominikanów by³
przebudowany na szko³ê, póŸniej –
do 1945 r. – u¿ytkowany przez
ewangelików. Po II wojnie œwiatowej
za³o¿ono tu wartoœciowe witra¿e.
Wiatrak typu holender
skiego
holenderskiego
– zbudowany zosta³ w 1806 r.;
drewniany, podmurowany, posiada
rzadko spotykane piêcioramienne
skrzyd³o i obrotow¹ g³owicê. Od 1983 r.
znajduje siê w rêkach prywatnych.
10
ZABYTKI
#
Wiatrak typu holenderskiego
Die Windmühle holländischen Typs
Die Windmühle holländischen T
yps
Typs
– die untermauerte Windmühle aus Holz wurde
1806 errichtet. Sie hat einen selten auftretenden
fünfarmigen Flügel und den Drehkopf. Seit 1983 bleibt
sie in Privathand.
Podominikañski koœció³ pw. œw. Stanis³awa Kostki
!Die Hl.-Stanis³aw-Kostka-Kirche ehemalige
Dominikanerkirche
SEHENSWÜRDIGKEITEN
TCZEW
Die Hl.-Stanis³aw-K
ostka-Kir
che – ehemalige
Hl.-Stanis³aw-Kostka-Kir
ostka-Kirche
Dominikanerkir
che
Dominikanerkirche
– stammt aus dem 14. Jh. Das ist eine Kirche mit
sehr guter Akustik. Erbaut im gotischen Stil, besitzt
die Kirche einen kennzeichnenden achteckigen Turm.
Nach der Aufhebung des Dominikanerordens wurde
die Kirche zu einer Schule umgebaut, später bis zum
Jahre 1945 wurde sie von den Protestanten benutzt.
Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden wertvolle Glasmalereien eingesetzt.
11
Wie¿a ciœnieñ
– zbudowana w 1905 r. – obrazuje dawne
budownictwo urz¹dzeñ komunalnych.
40-metrowa wie¿a si³¹ naturalnego
ciœnienia rozprowadza³a do mieszkañ
wodê, zgromadzon¹ w ogromnym
zbiorniku.
Ratusz
– znajdowa³ siê na placu Hallera,
w centralnym punkcie Starego Miasta,
by³ siedzib¹ Rady Miejskiej, s¹du
i kancelarii miejskiej. Po po¿arze
w 1916 r. nie zosta³ ju¿ odbudowany,
obecnie siedzib¹ w³adz miejskich jest
budynek z pocz¹tku XX wieku.
TCZEW
Budynek P
oczty
Poczty
– wzniesiony w 1905 r. wed³ug projektu
Karola Hempla na miejscu dwóch
mniejszych budynków z pruskiego muru.
Poczta mieœci siê w tym miejscu ju¿ od
1850 r. Na budynku umieszczone s¹:
herb Gdañska, herb Tczewa oraz god³o
pañstwowe.
12
#
Wie¿a ciœnieñ / Der Wasserturm
Der W
asserturm
Wasserturm
– er wurde 1905 erbaut und ist heute ein Beispiel für
die damals gebauten kommunalen Einrichtungen.
Durch den natürlich entstandenen Wasserdruck versorgte der 40 m hohe Turm die Wohnungen mit Wasser, das in einem riesigen Behälter gesammelt wurde.
Das Rathaus
– erhob sich am Haller-Platz, im zentralen Punkt der
Altstadt und war Sitz des Stadtrates, des Gerichtes
und der Stadtkanzlei. Nach dem Brand im Jahre 1916
wurde es nicht mehr wieder aufgebaut. Heute befindet sich der Sitz der Stadtbehörden in einem Gebäude
aus dem Anfang des 20. Jh.
Das P
ostgebäude
Postgebäude
– wurde 1905 nach einem Entwurf von Karol Hempel
an der Stelle von zwei kleineren Fachwerkbauten
errichtet. Die Post befindet sich hier bereits seit dem
Jahre 1850. Am Gebäude gibt es das Wappen von
Danzig, das Wappen von Tczew und das Staatswappen der Republik Polen.
TCZEW
!Urz¹d Miejski / Stadtverwaltung
#
Poczta G³ówna / Das Hauptpostamt
13
Mosty na Wiœle
– stanowi¹ szczególn¹ atrakcjê Tczewa.
Jako pierwszy powsta³ most drogowy
(1851–1857) i by³ wówczas jednym
z najd³u¿szych na œwiecie (837 metrów
d³ugoœci), budowa mostu drogowego
kosztowa³a 4 miliony talarów.
Kamieñ wêgielny pod budowê po³o¿y³
Fryderyk Wilhelm IV. Most pocz¹tkowo
mia³ 10 wie¿ i dwie bramy wjazdowe
z piêknymi portalami – dzisiaj pozosta³y
jedynie cztery wie¿e. Drugi, kolejowy,
powsta³ w latach 1888–1890, kiedy
jeden most przesta³ wystarczaæ. Mosty
s¹ szczególnie interesuj¹ce ze wzglêdu
na zastosowane rozwi¹zania
techniczno-konstrukcyjne.
TCZEW
Muzeum Wis³y
– oddzia³ Centralnego Muzeum
Morskiego w Gdañsku – dzia³a od
13 kwietnia 1984 r., pierwsza wystawa
nosi³a tytu³ „Dzieje ¯eglugi Wiœlanej”.
O jego lokalizacji w Tczewie zdecydowa³
fakt, ¿e miasto zawsze zwi¹zane by³o
z dziejami Wis³y i morzem. Jest to
jedyna tego typu placówka w Polsce
i czwarta na œwiecie.
14
# Muzeum Wis³y / Das Weichselmuseum
Die W
eichselbrücken
Weichselbrücken
– sie sind eine besondere Attraktion von Tczew. Die
erste Brücke, die Straßenbrücke, wurde in den Jahren 1851–1857 gebaut und war mit ihren 837 Metern
zu dieser Zeit eine der längsten Brücken der Welt.
Der Bau der Brücke kostete 4 Millionen Taler. Den
Grundstein legte zu der Brücke Friedrich Wilhelm IV.
Ursprünglich hatte die Brücke 10 Türme und zwei Einfahrtstore mit wunderschönen Portalen. Heute sind
nur vier Türme erhalten geblieben. Die andere Eisenbahnbrücke entstand in den Jahren 1888–1890, als
die eine Brücke nicht mehr genügte. Die Weichselbrücken sind wegen der bei ihrem Bau angewandten
technisch-baulichen Lösungen besonders interessant.
Das W
eichselmuseum
Weichselmuseum
– Außenstelle des Zentralen Meeresmuseums in
Danzig. Das Museum wurde am 13 April 1984 eröffnet. Der Titel der ersten Ausstellung lautete „Geschichte der Weichselschifffahrt”. Da Tczew seit
immer mit der Weichsel und der Ostsee verbunden
war, wurde hier das Museum errichtet. Es ist die einzige Einrichtung dieses Typs in Polen und die viertgrößte in der Welt.
TCZEW
!Most na Wiœle / Die Weichselbrücke
15
#
Kamieniczka na placu Hallera
Das Bürgerhaus am Hallera-Platz
TCZEW
Budynek pier
wszej w P
olsce
pierwszej
Polsce
Pañstwowej Szko³y Mor
skiej
Morskiej
– zbudowany w 1911 r., pocz¹tkowo
mieœci³a siê w nim Szko³a ¯eñska.
Szko³a Morska powsta³a w 1920 r.
i dzia³a³a w Tczewie do 1930 r. Przed
przeniesieniem do Gdyni ukoñczy³o j¹
140 absolwentów na wydzia³ach
nawigacyjnym i mechanicznym.
Budynek dawnych ³azienek
– budowê zakoñczono w 1913 r.,
na parterze mieœci³a siê poczekalnia
i ³azienki lecznicze, na piêtrze
znajdowa³y siê ³azienki pierwszej
i drugiej klasy. Dzisiaj jego rola jest
zupe³nie inna – zosta³ wyremontowany
i pe³ni funkcjê siedziby Starostwa
Powiatowego.
16
ZABYTKI
Budynek dawnych ³azienek
Das Gebäude der alten Badeanstalt
#
Das Gebäude der alten Badeanstalt
– der Bau wurde 1913 abgeschlossen. Im Erdgeschoss
befanden sich der Warteraum und Heilbäder, im ersten Geschoss Bäder der ersten und zweiten Klasse.
Heute übt das Gebäude eine völlig andere Funktion
aus – es wurde renoviert und ist Sitz der Kreisstarostei.
dawnej Szko³y Morskiej
!Budynek
Das Gebäude der ehemaligen Meereshochschule
SEHENSWÜRDIGKEITEN
TCZEW
Das Gebäude der er
sten
ersten
Staatlichen Meer
eshochschule in P
olen
Meereshochschule
Polen
– das Gebäude wurde 1911 erbaut. Am Anfang war
hier eine Mädchenschule untergebracht. Die Meereshochschule entstand im Jahre 1920 und war in Tczew
bis 1930 tätig. Bevor sie nach Gdynia verlegt wurde,
absolvierten sie 140 Studenten an der mechanischen
und Navigationsfakultät.
17
KULTURA
I WYPOCZYNEK
TCZEW
Tczewskie Centrum Sportu i T
ur
ystyki
Tur
urystyki
umo¿liwia wszystkim zainteresowanym
czynn¹ formê spêdzania wolnego czasu
– p³ywalnie, boiska, place zabaw, aleje
spacerowe i miejsca odpoczynku na
œwie¿ym powietrzu. Fitness Club
zaprasza do si³owni, sauny, gabinetu
kosmetycznego oraz na masa¿e, zajêcia
usprawniaj¹co-relaksuj¹ce i aerobik
(zarówno w wodzie, jak i na sali).
W ramach imprez organizowanych
przez Centrum mo¿na uczestniczyæ
w rajdach rowerowych, sp³ywach
kajakowych, rejsach statkiem do
Kwidzyna, Gniewu i Malborka, a tak¿e
wzi¹æ udzia³ w imprezach masowych –
Biegu Nadwiœlañskim, Biegu Sambora,
czy Jesiennym Marszu na Orientacjê.
18
KULTUR UND ERHOLUNG
TCZEW
Das Sport- und T
ourismuszentrum von T
czew
Tourismuszentrum
Tczew
ermöglicht allen Personen eine aktive Freizeitgestaltung:
Schwimmhallen, Sportplätze, Spielplätze, Spazieralleen und Raststätten im Freien. Der Fitness Club
lädt in das Bodybuilding-Zentrum, eine Sauna, einen
Schönheitssalon sowie zu Massagen, Aktivierungsund Entspannungsbeschäftigungen und Aerobic
(Aquaaerobic und in einem Saal) ein. Im Rahmen der
durch das Zentrum organisierten Veranstaltungen
kann man an Radrennen, Wildflussfahrten, Schiffsreisen nach Kwidzyn, Gniew und Malbork (Marienburg)
sowie Massenveranstaltungen – dem Nadwiœlañski-Lauf, dem Sambor-Lauf oder Orientierungsmarsch
im Herbst teilnehmen.
19
TCZEW
Tczewskie Centrum K
ultur
y
Kultur
ultury
Najwa¿niejszym zadaniem
Tczewskiego Centrum Kultury jest
szeroko rozumiana edukacja kulturalna
dzieci i m³odzie¿y, która pozwala
rozwijaæ wszechstronne
zainteresowania i kszta³towaæ
œwiadomoœæ przynale¿noœci
do tradycji kulturowej.
Centrum prowadzi zajêcia
w zespo³ach i sekcjach muzycznych,
plastycznych, wokalno-tanecznych
i teatralnych, organizuje koncerty,
spektakle, recitale, przegl¹dy
i konkursy, Lato z TCK i ferie zimowe.
Chlub¹ placówki jest Galeria M³odych
Twórców oraz zespo³y o wieloletniej
tradycji – Chór Mêski „Echo”
i Harcerska Orkiestra Dêta.
W ramach Dni Ziemi Tczewskiej odbywa
siê plener plastyczny, w którym bior¹
udzia³ plastycy z Polski i z zagranicy.
TCK jest miejscem, gdzie powsta³
Miêdzynarodowy Festiwal Dzia³añ
Teatralnych i Plastycznych „Tczew–
–Europa”.
20
KULTURA I WYPOCZYNEK
TCZEW
Das K
ultur
zentrum von T
czew
Kultur
ulturzentrum
Tczew
Die wichtigste Aufgabe des Kulturzentrums von Tczew
besteht in der weitgehenden Kulturbildung von Kindern und Jugendlichen, die allseitige Interessen entwickeln und das Bewusstsein der Angehörigkeit der
kulturellen Tradition gestalten lässt. Das Zentrum
führt Beschäftigungen in Ensembles und Musiksektionen, Zirkeln für bildende Künste, Gesang- und
Tanz-, sowie Theatersektionen, organisiert Konzerte,
Schauspiele, Recitals, Schauen und Wettbewerbe, die
Veranstaltung Sommer mit dem Kulturzentrum von
Tczew und Winterferien. Die Anstalt ist auf die Galerie für Junge Künstler und Ensembles mit jahrelanger Tradition – den Männerchor „Echo” und das
Pfadfinderblasorchester stolz. Im Rahmen der Tage
des Landes von Tczew findet eine Freilichtveranstaltung für bildende Künste statt, woran sich bildende Künstler aus Polen sowie aus dem Ausland
beteiligen. Das Kulturzentrum von Tczew ist ein Ort,
an dem Internationale Festspiele für Theater- und
Kunsthandlungen der bildenden Künste „Tczew–
–Europa” entstanden sind.
21
Fundacja Domu K
ultur
y – organizator
Kultur
ultury
m.in. Miêdzynarodowego Festiwalu
Muzyki Rodzinnej Familia – Tczew,
koncertów symfonicznych, spektakli
muzycznych i teatralnych. Wokó³
fundacji skupione s¹ zespo³y muzyczne,
teatralne i taneczne (Zespó³ Pieœni
i Tañca „Kolejarz”, Kolejowa Orkiestra
Dêta, Weso³a Kapela, Zespó³ Wokalno-Instrumentalny „Quatro Vocci”,
Teatrzyk „Baj”).
Miejska Biblioteka P
ubliczna
Publiczna
im. Aleksandra Skulteta prowadzi
aktywn¹ dzia³alnoœæ kulturaln¹,
organizuje sesje popularno-naukowe,
wystawy i promocje ksi¹¿ek. Zwi¹zany
jest z ni¹ Kociewski Kantor Edytorski.
Posiada bogaty ksiêgozbiór (189 174 000
pozycji), czytelniê multimedialn¹,
muzyczn¹, Punkt Informacji
Turystycznej, Sekcjê Historii Miasta,
a tak¿e szeœæ filii w ró¿nych punktach
miasta.
Biblioteka Publiczna
# Miejska
Die Öffentliche Stadtbibliothek
TCZEW
Centrum Edukacji Dor
os³ych – mieœci
Doros³ych
punkty konsultacyjne uczelni wy¿szych:
Uniwersytetu Gdañskiego, Politechniki
Gdañskiej, Wy¿szej Szko³y Morskiej
w Gdyni, Uniwersytetu Kardyna³a
Stefana Wyszyñskiego w Warszawie.
Prowadzi kursy jêzykowe, komputerowe,
szko³y policealne, liceum dla doros³ych,
Europejskie Centrum Transferu
Innowacji oraz kursy zawodowe
w ramach programów finansowanych
przez Uniê Europejsk¹.
22
Park Miejski – zajmuje powierzchniê
oko³o 15 hektarów. W bogatym
drzewostanie parku nie brakuje
egzotycznych drzew i krzewów.
Znajduje siê tu tak¿e amfiteatr
i muszla koncertowa. W pobli¿u wejœcia
pami¹tkowa tablica upamiêtnia
31 imiennych i kilkudziesiêciu
bezimiennych tczewskich harcerzy
poleg³ych i zamordowanych podczas
II wojny œwiatowej.
KULTURA I WYPOCZYNEK
# Park Miko³aja Kopernika / Der Miko³aj-Kopernik-Park
Die Stiftung des K
ulturhauses – veranstaltet u.a. das
Kulturhauses
Internationale Festival der Familienmusik Familia – Tczew,
Sinfoniekonzerte, Musik- und Theateraufführungen.
An der Stiftung sind Musikgruppen, Theater- und Tanzensembles (das Gesang- und Tanzensemble „Kolejarz”,
die Eisenbahn-Blaskapelle, die Kapelle „Weso³a Kapela”,
das Gesang- und Instrumentenensemble „Quatro Vocci”,
das Theater „Baj”) tätig.
#
Das Zentrum für Er
wachsenenbildung – in seinen RahErwachsenenbildung
men gibt es Beratungsstellen folgender Hochschulen: der Danziger Universität, der Danziger
Fachhochschule, der Meereshochschule von Gdynia
und der Kardinal-Stefan-Wyszyñski-Universität von
Warszawa (Warschau). Das Zentrum für Erwachsenenbildung veranstaltet Sprachkurse, Computerkurse, Berufskurse im Rahmen der von der EU
geförderten Programme, führt auch Schulen für Absolventen der allgemein bildenden Oberschulen, eine
Oberschule für Erwachsene sowie das Europäische
Zentrum für den Innovationstransfer.
Der Stadtpark – nimmt eine Fläche von ca. 15 ha ein.
Außer den einheimischen Bäumen und Sträuchern gibt
es auch viele exotische Arten. Außerdem gibt es hier
ein Amphitheater und eine Freilichtbühne. In der Nähe
des Eingangs erinnert eine Gedenktafel an 31 namentliche und mehrere namenlose Pfadfinder aus Tczew,
die während des zweiten Weltkrieges gefallen sind
und ermordet wurden.
Boisko sportowe przy ul. Wierzbowej
$ Sportplatz in der Wierzbowa-Straße
TCZEW
Amfiteatr
Das Amphitheater
Die Öffentliche namens Aleksander
-Skultet-StadtAleksander-Skultet-Stadtbibliothek betreibt eine aktive kulturelle Tätigkeit: Sie
veranstaltet populärwissenschaftliche Tagungen, Ausstellungen und Promotion für Bücher. Mit der Stadtbibliothek arbeitet der Verlag Kociewski Kantor
Edytorski zusammen. Die Stadtbibliothek verfügt über
einen großen Buchbestand (189.174 Tsd. Bücher).
Hier gibt es einen mulitimedialen und einen Musiksaal, eine Touristische Auskunftsstelle, eine Sektion
für Stadtgeschichte sowie sechs Außenstellen in verschiedenen Punkten der Stadt.
23
GOSPODARKA
Tczew rozwija siê
prê¿nie pod wzglêdem
przemys³owym, a jego
œrodowisko naturalne
TCZEW
nie uleg³o ska¿eniu.
24
W mieœcie dzia³aj¹ firmy przemys³u
maszynowego, stoczniowego,
spo¿ywczego, budownictwa wodnego
i mostowego.
Tczew posiada Program Strategicznego
Rozwoju, w którym wymieniono
potrzeby miasta oraz sposoby ich
realizacji, nie tylko dla gospodarki
komunalnej, ale równie¿
w zakresie dzia³añ prospo³ecznych
i ekologicznych.
W oparciu o Program miasto
intensywnie siê rozwija. Oprócz
dogodnych warunków podstaw¹ do
dynamicznego rozwoju przedsiêbiorstw
jest tak¿e sprawna infrastruktura
komunalna. Inwestorzy, którzy decyduj¹
siê na ulokowanie swoich firm
w Tczewie mog¹ korzystaæ z ulg jakie
daje Pomorska Specjalna Strefa
Ekonomiczna, istniej¹ca od 1997 r.,
stwarzaj¹ca dobre warunki dla
inwestycji przemys³owych.
Nowe Osiedle Bajkowe
Neue Wohnbausiedlung Bajkowe
GOSPODARKA
"
Tczew entwickelt sich in der industriellen
Hinsicht tatkräftig und seine natürliche Umwelt
wurde nicht verseucht.
WIRTSCHAFT
TCZEW
In der Stadt bestehen Unternehmen des Maschinenbaus, des Schiffbaus, der Lebensmittelindustrie, des
Wasser- und Brückenbaus.
Tczew besitzt ein Programm der Strategischen Entwicklung der Stadt, in dem die Bedürfnisse und die
Möglichkeiten ihrer Befriedigung nicht nur für die
kommunale Wirtschaft, sondern auch im Bereich der
sozialen und ökologischen Politik bestimmt wurden.
Auf der Grundlage dieses Programms entwickelt sich
die Stadt intensiv. Die Grundlage für eine dynamische Entwicklung der Unternehmen bildet auch eine
gut organisierte kommunale Infrastruktur. Die Investoren, die sich dafür entscheiden, ihre Unternehmen
in Tczew zu gründen, können die steuerlichen Vergünstigungen in Anspruch nehmen, die das seit 1997
bestehende Sonderwirtschaftszone des Landes Pommern anbietet und gute Bedingungen für industrielle
Investitionen schafft.
25
Strefa przyci¹ga do Tczewa nowych
inwestorów oferuj¹c dogodne warunki
zgodne z przepisami znowelizowanej
ustawy o specjalnych strefach
ekonomicznych, wspó³pracuje
z regionalnym otoczeniem
gospodarczym, naukowym i kulturalnym,
tworzy nowe miejsca pracy. Drugim
atrakcyjnym punktem dla dzia³alnoœci
przedsiêbiorstw jest tzw. strefa biznesu,
ulokowana wzd³u¿ drogi krajowej nr 1.
Miasto uczestniczy w ró¿nych
wystawach targowych w kraju i za
granic¹ (m.in. „InvestCity”, „Tour Salon”
w Poznaniu).
TCZEW
Fabryka Opakowañ Ró¿nych FORCAN SA
Betrieb für Verschiedene Verpackungen FORCAN SA (AG)
26
"
TCZEW
Die Sonderwirtschaftszone zieht nach Tczew neue
Investoren an, denen günstige Bedingungen laut
Vorschriften des geänderten Gesetzes über Sonderwirtschaftszonen angeboten werden. Sie arbeitet
mit den lokalen wirtschaftlichen, wissenschaftlichen
und kulturellen Kreisen zusammen, schafft neue Arbeitsplätze. Ein anderer für die Geschäftstätigkeit
günstiger Ort ist die sog. Geschäftszone, die sich die
Landesverkehrsstraße Nr. 1 entlang erstreckt.
Die Stadt nimmt an zahlreichen Messeausstellungen
sowohl in Polen als auch im Ausland teil (z.B. „InvestCity”,
„Tour Salon” in Posen).
!Flextronics International Poland
27
INFORMATOR
TELEADRESOWY
TCZEW
kod pocztowy 83-110
telefon kierunkowy +48 58
URZÊD
Y I INSTYTUCJE PUBLICZNE
URZÊDY
ÄMTER UND ÖFFENTLICHE
EINRICHTUNGEN
Komenda P
owiatowa P
olicji
Powiatowa
Policji
Polizeipräsidium
ul. Kasprowicza 2
tel. 531-13-00, 997
Ur
z¹d Miejski / Stadtamt T
czew
Urz¹d
Tczew
pl. Pi³sudskiego 1
www.um.tczew.ids.pl
e-mail: [email protected]
tel. 531-31-20, fax 531-34-52
Stra¿ Miejska / Stadtwache
pl. Pi³sudskiego 1
tel. 531-39-61, 986
Ur
z¹d Gminy T
czew / Gemeindeamt T
czew
Urz¹d
Tczew
Tczew
ul. Lecha 12
tel. 531-36-57
Star
ostwo P
owiatowe / Kr
eisstar
ostei T
czew
Starostwo
Powiatowe
Kreisstar
eisstarostei
Tczew
ul. J. D¹browskiego 18, ul. £azienna 14
tel. 531-30-60, fax 531-29-26, 531-21-21
Inspektorat ZUS / Inspektorat
der Sozialver
sicherungsanstalt
Sozialversicherungsanstalt
ul. Jagielloñska 55
tel. 532-71-11, fax 532-72-80
TCZEW
Szpital P
owiatowy / Kr
eiskrankenhaus
Powiatowy
Kreiskrankenhaus
ul. 30 Stycznia 57
tel. 531-10-46
Centrum Edukacji Dor
os³ych / Zentrum für
Doros³ych
Er
wachsenenbildung
Erwachsenenbildung
ul. 30 Stycznia 1 tel. 531-69-50, fax 531-40-04
KU L
TURA, REKREA
A, ROZR
YWKA
LTURA,
REKREAC
JA,
ROZRYWKA
CJ
TUR, ERHOL
UNG, UNTERHAL
TUNG
ULTUR,
ERHOLUNG,
UNTERHALTUNG
KUL
Ur
z¹d Skarbowy / F
inanzamt
Urz¹d
Finanzamt
ul. Gdañska 33
tel. 531-25-29, fax 531-25-28
Tczewskie Centrum Sportu i T
ur
ystyki
Tur
urystyki
Zentrum für Sport und T
ouristik von T
czew
Touristik
Tczew
ul. Wojska Polskiego 28A
(basen p³ywacki, korty tenisowe, sauna, si³ownia,
solarium / Schwimmbecken, Tennisplätze, Sauna,
Bodybuilding-Zentrum, Solarium)
tel. 531-46-26
Ur
z¹d Celny
osterunek / Außenstelle
Urz¹d
Celny,, P
Posterunek
des Zollamtes, Station
ul. Rokicka 13
tel. 532-69-86
Jazda konna – Oœr
odek JeŸdziecki „„T
Tur
ze”
Oœrodek
urze”
wT
ur
zu / Reiten – Reitschule „„T
Tur
ze” in T
ur
ze
Tur
urzu
urze”
Tur
urze
tel. 536-76-85
Ur
z¹d Statystyczny o. ter
enowy
Urz¹d
terenowy
Außenstelle des Statistikamtes
ul. Armii Krajowej 53
tel. 531-36-43, fax 531-22-48
Galeria T
CK / Galerie des K
TCK
Kultur
ulturzentrums
ultur
zentrums
czew
Tczew
von T
ul. Stefana Kardyna³a Wyszyñskiego 10
tel. 531-07-07
S¹d Rejonowy / Amtsgericht
ul. Ko³³¹taja 6 tel. 531-27-66, fax 531-27-66
Prokuratura Rejonowa / Staatsanwaltschaft
ul. Sadowa 6 tel. 531-06-41, fax 531-04-95
Muzeum Wis³y / W
eichselmuseum
Weichselmuseum
ul. 30 Stycznia 4
tel. 531-07-05
poniedzia³ek nieczynne / Montags geschlossen
czynne od wtorku do niedzieli / Öffnungszeiten
Dienstags–Sonntags: 10.00–16.00
Pogotowie Ratunkowe / Notruf
ul. Wojska Polskiego 5 tel. 531-32-55, 999
Kino Wis³a
ul. J. D¹browskiego 13/14
Powiatowy Ur
z¹d P
racy / Kr
eisarbeitsamt
Urz¹d
Pracy
Kreisarbeitsamt
al. Solidarnoœci 14A
tel. 531-32-13, fax 531-79-97
28
Powiatowa K
omenda P
añstwowej Stra¿y
Komenda
Pañstwowej
eisfeuer
wehr
Kreisfeuer
eisfeuerwehr
Po¿arnej / Kr
ul. Lecha 2
tel. 531-35-46, 998
tel. 531-30-32
TCZEW
Postleitzahl 83-110
Vorwahl +48 58
ADRESSEN UND TELEFONNUMMERN
Punkty informacji tur
ystycznej / T
ouristische
turystycznej
Touristische
Auskunftsstelle:
Tczewskie Centrum Sportu i T
ur
ystyki / Zentrum für Sport
Tur
urystyki
und T
ouristik von T
czew
Touristik
Tczew
ul. Wojska Polskiego 28A
tel. 531-46-26
Miejska Biblioteka P
ubliczna / Öffentliche Stadtbibliothek
Publiczna
ul. J. D¹browskiego
tel. 531-35-50
REST
AURA
CJE I KA
WIARNIE / REST
AURANTS
RESTA
URACJE
KAWIARNIE
RESTA
UND CAFÉS
Mocca, pl. Hallera 20
tel. 531-24-63
Atrium, ul. Jagielloñska 63
tel. 531-64-29
Pod Or³em, ul. Gdañska 49
tel. 531-52 69
Carina, al. Solidarnoœci 19
tel. 531-51-88
U Soko³a, ul. Nowowiejska 2F
tel. 531-36-32
Kameralna, ul. Czy¿ykowska 67
tel. 531-16-66
Pat-3, ul. Gdañska 8B
tel. 531-35-99
Karczma Uroczysko, ul. 30 Stycznia 5
tel. 531-35-57
Zajazd Roma, ul. Rokicka 11
Piaskowa, ul. Piaskowa 3
tel. 531-44-74
Dworcowa, dworzec PKP
tel. 531-54-53
Samboria, ul. Obroñców Westerplatte 7A
Przy Kominku, ul. Kardyna³a S. Wyszyñskiego 45
tel. 777-66-77
JEDZENIE NA TELEFON / ES
SEN – BESTELL
UNG
ESSEN
BESTELLUNG
PER TELEFON
tel. 532-62-22
tel. 532-02-95
tel. 531-11-49
tel. 532-12-95
tel. 777-32-22
NOCLEGI / ÜBERNA
CHTUNGSMÖGLICHKEITEN
ÜBERNACHTUNGSMÖGLICHKEITEN
Hotel Carina, al. Solidarnoœci 19
tel. 531-51-88
Hotel Pawlicki, Knybawa 12
tel. 531-05-68
Pensjonat Golf, Malenin 13
tel. 536-94-40
Zespó³ Szkó³ Ekonomicznych, ul. Gdañska 17A
tel. 531-47-98
TAXI PL
US
PLUS
tel. 532-03-33, 531-70-00
tel. 532-11-11, 531-51-00
TCZEW
Pizzeria Capri, ul. Armii Krajowej 66A
Pizzeria Parasolka, ul. Koœcielna 3
Pizzeria Tino, ul. Ogrodowa 11
Pizzeria Milenium, al. Zwyciêstwa 9/2
Ro¿en, ul. Gdañska 20
29
30
TCZEW
31
TCZEW
Publikacjê pr
zygotowano pr
zy
przygotowano
przy
wspó³pracy z Biur
em P
Biurem
Prromocji
Ur
zêdu Miejskiego w T
czewie
Urzêdu
Tczewie
83-110 T
czew
Tczew
Pl. P
i³sudskiego 1
Pi³sudskiego
tel. (58) 531-31-20
tel./fax (58) 531-60-34
.ids.pl
www
.um.tczew
www.um.tczew
.um.tczew.ids.pl
FOTOSER
WIS
FOTOSERWIS
A. Widerkiewicz, St. Zaczyñski, W. Zdunek
oraz zdjêcia z archiwum Urzêdu Miejskiego w Tczewie
i instytucji z nim wspó³pracuj¹cych
© 2003 „Wydawnictwo Unitex” Sp. z o.o.
85-861 Bydgoszcz, ul. Glinki 144
tel. (52) 362 02 00, fax (52) 320 50 50
e-mail: [email protected]
http://www.wydawnictwo-unitex.com.pl
Wszelkie prawa zastrze¿one
All rights reserved
Printed in Poland
ISBN 83-7296-092-5