wyrok uzasadnienie - Sąd Okręgowy w Olsztynie

Komentarze

Transkrypt

wyrok uzasadnienie - Sąd Okręgowy w Olsztynie
Sygn. akt I C 787/13
WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Dnia 28 maja 2014 r.
Sąd Okręgowy w Olsztynie Wydział I Cywilny
w składzie
Przewodniczący: SSO Wiesław Kasprzyk
Protokolant: prac. sąd Marta Stankiewicz
po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 maja 2014 r. w O.
sprawy z powództwa W. D. i L. D.
przeciwko (...) SA w W.
o zapłatę zadośćuczynienia i odszkodowania
1. zasądza od pozwanego na rzecz W. D. kwotę 60 000 ( sześćdziesiąt tysięcy ) zł tytułem zadośćuczynienia wraz z
ustawowymi odsetkami od dnia od dnia 20 czerwca 2013r.
2. w pozostałej części , co do jej żądania odszkodowania , powództwo oddala.
3. zasądza od pozwanego na rzecz powoda L. D. kwotę 60 000 ( sześćdziesiąt tysięcy ) zł tytułem zadośćuczynienia
wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 20 czerwca 2013 r.
4. w pozostałej części , co do jego żądania odszkodowania , powództwo oddala.
5. koszty procesu wzajemnie znosi.
Sędzia
Wiesław Kasprzyk
UZASADNIENIE
Powodowie W. D. i L. D. wnieśli o zasądzenie kwot po 20 000 zł tytułem odszkodowania związanego ze znacznym
pogorszeniem ich sytuacji na skutek śmierci syna P. D. (1). Domagali się także zasądzenia kwot po 60 000 zł tytułem
zadośćuczynienia związanego z krzywdą powstałą w wyniku śmierci syna.
Uzasadniając swoje żądanie powodowie podali, iż w wyniku wypadku samochodowego w dniu 28 stycznia 2013 r. ich
syn doznał rozległych obrażeń ciała w wyniku których zmarł 4 lutego 2013 r. Do wypadku doszło na drodze publicznej
gdzie kierujący samochodem osobowym A.naruszając zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym potrącił pieszego P.
D. (1). Wyrokiem Sądu Rejonowego w (...)sprawca wypadku A. J.został uznany winnym popełnienia zarzucanego mu
czynu z art. 177 par.1 kk
Na skutek tego tragicznego zdarzenia powodowie stracili ukochaną osobę , przeżyli wstrząs psychiczny związany z
nagłym i tragicznym odejściem osoby , która była bliska i towarzyszyła w życiu codziennym.
Dzięki zaradności syna rodzinie żyło się lepiej . Syn dorabiał u okolicznych rolników , naprawiał sprzęt rolniczy,
pomagał w przygotowaniu opału . Pod koniec 2012 roku powód pomógł synowi załatwić pracę w (...) gdzie sam
pracował . Syn podjął pracę , lecz po półtora miesiąca zginął tragicznie.
Pozwany (...) SA w W. wnosząc o oddalenie powództwa potwierdził , iż w ramach umowy ubezpieczenia
OC pojazdów mechanicznych odpowiada za skutki wypadku komunikacyjnego. W ramach przeprowadzonego
postępowania likwidacyjnego pozwany wypłacił rodzinie zmarłego ogółem 70 000 zł . Powodom wypłacono tytułem
zadośćuczynienia kwoty po 20 000 zł. Pozwany wskazał , ze żądana dodatkowo kwota zadośćuczynienia po 60 000
zł jest rażąco wygórowana .
Sąd ustalił , co następuje:
W dniu 28 stycznia 2013 r. idący prawidłowo poboczem P. D. (1) został potrącony przez prowadzącego samochód
osobowy A. A. J. . Kierowca samochodu przed wykonaniem manewru wyprzedania nie upewnił się czy ma odpowiednią
widoczność i dostateczne miejsce do wyprzedzania . Podczas wykonywania tego manewru zjechał na lewy pas
jezdni uderzył w idącego P. D. (1) który na skutek doznanych obrażeń zmarł. Kierowca ubezpieczony był od
odpowiedzialności cywilnej w pozwanym zakładzie ubezpieczeń.
Wyrokiem Sądu Rejonowego w (...)w sprawie (...)A. J.uznany został winnym popełnienia czynu opisanego w art. 177
par.1 kk.
bezsporne
P. D. (1) ok. 4 lata przed śmiercią wyjechał na dwa lata do Anglii gdzie pracował . Po powrocie do kraju zajmował
się pracami dorywczymi pomagając w pracach polowych. Za to otrzymywał bądź wynagrodzenie w formie pieniężnej
bądź w naturze.
P. D. (1) mieszkał wraz z rodzicami. Nie miał swojej rodziny. Z uzyskanych dochodów wspierał rodziców kupując
pralkę , lodówkę , kino domowe. Na około miesiąc przed wypadkiem zatrudnił się na fermie A. S..
D.. zeznania śwd.
P. D., P. D. (2) , B. K., K. L., D. L., przesłuchanie powodów k. 65-66.
Sąd zważył , co następuje:
Prawną podstawą żądań powodów jest przepis art. 446 par.3 i 4 kc.
Zgodnie z treścią art. 446 par.3 kc sąd może ponadto przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego stosowne
odszkodowanie , jeżeli w skutek jego śmierci nastąpiło znaczne pogorszenie ich sytuacji życiowej.
Zebrany w sprawie materiał dowodowy nie potwierdził , iż wyczerpana została dyspozycja tego przepisu . W
konsekwencji żądanie powodów w tej części uległo oddaleniu. Wszyscy przesłuchani przed sądem świadkowie oraz
strony potwierdziły jeden fakt , że zmarły praktycznie był osobą bezrobotną. Bezpośrednio przed wypadkiem pracował
bowiem przez okres jednego miesiąca. Przedtem wykonywał jedynie prace dorywcze między innymi u śwd. D. i K. L..
Na trzy – cztery lata przed wypadkiem pracował w Anglii. Ten fakt także potwierdzają przesłuchani świadkowie jak i
strony. Był to zatem stosunkowo odległy od wypadku okres .Osiągane przez niego dochody nie były na takim poziomie
aby po ich utracie na skutek śmierci można mówić o znacznym pogorszeniu sytuacji życiowej.
Dochodząc do tego wniosku sąd w całości uwzględnił zeznania przesłuchanych świadków. Nie stwierdzono żadnych
powodów które uzasadniałyby krytyczną ocenę tych zeznań.
Drugie z żądań powodów parte zostało na art. 446 par. 4 kc.
Zgodnie z treścią tego przepisu sąd może także przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego odpowiednią sumę
tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.
Zadośćuczynienie jest formą rekompensaty pieniężnej z tytułu szkody niemajątkowej, doznanej krzywdy, a
w szczególności cierpienia, bólu i poczucia osamotnienia po śmierci najbliższego członka rodziny. Celem
zadośćuczynienia jest złagodzenie cierpień zarówno doznanych jak i tych które wystąpią w przyszłości.
Zadośćuczynienie ma charakter całościowy i powinno stanowić rekompensatę pieniężną za całą doznaną przez
poszkodowanego krzywdę. W tym kontekście krzywda jest ujmowana jako cierpienie fizyczne (ból i inne dolegliwości)
oraz psychiczne ( np. ujemne odczucia przeżywane w związku utratą osoby bliskiej, np., osamotnienie, tęsknota, brak
troski opieki ).
Reasumując zadośćuczynienie pieniężne o którym mowa w w/w art 446 § 4 k.c. ma na celu naprawienie szkody
niemajątkowej wyrażającej się krzywdą w postaci głównie cierpień psychicznych.
Pojęcie „sumy odpowiedniej” użyte w tymże przepisie ma w istocie charakter nieokreślony, niemniej jednak w
judykaturze wskazane są kryteria jakimi należy się kierować przy ustalaniu wysokości zadośćuczynienia. Określenie
wysokości zadośćuczynienia za doznaną krzywdę powinno się opierać na obiektywnych i sprawdzalnych kryteriach,
kierować się jego celami i charakterem przy uwzględnieniu jednak indywidualnej sytuacji poszkodowanego. (por
wyrok SN z dnia 12 września 2002 IV CKN 1266/00 LEX nr 80722).
Z uwagi na to, że zadośćuczynienie ma mieć przede wszystkim charakter kompensacyjny, jego wysokość nie
może być określona w wysokości symbolicznej, lecz winna przedstawiać pewną ekonomicznie odczuwalną wartość.
Jednocześnie przyznana suma pieniężna tytułem zadośćuczynienia powinna być utrzymana w rozsądnych granicach
i dostosowana do aktualnych stosunków majątkowych w społeczeństwie, kraju, w którym mieszka poszkodowany.
Najbliższym punktem odniesienia powinien być poziom życia osoby, której zadośćuczynienie przysługuje, gdyż jej
stopa życiowa rzutować będzie na rodzaj wydatków konsumpcyjnych mogących zrównoważyć doznane cierpienie (por
wyrok SN z dnia 29 maja 2008r.II CSK 78/08 LEX nr 420389).
Zadośćuczynienie winno być także stosowne do doznanej krzywdy oraz uwzględniać wszystkie zachodzące
okoliczności. W szczególności winny być wzięte pod uwagę takie okoliczności jak nasilenie cierpień, ich długotrwałość,
a także skutki śmierci osoby najbliżej na obecne i przyszłe życie pozostałych członków rodziny.
Jak wcześniej wskazano zadośćuczynienie nie może stanowić zapłaty symbolicznej, ale i nie może być niewspółmierne.
Przechodząc na grunt opisanego stanu faktycznego oraz uwzględniając wskazane wyżej kryteria , stwierdzić należy że
żądanie przez powodów kwoty zadośćuczynienia nie są wygórowane. W ocenie sądu kwota 60 000 zł za śmierć osoby
najbliższej jest sumą odpowiednią .
Podstawą orzeczenia o koszach procesu jest przepis art. 100 kpc,
Sędzia
Wiesław Kasprzyk\k

Podobne dokumenty