zaświadczenie IPN i pismo p. Macieja Schneidera

Komentarze

Transkrypt

zaświadczenie IPN i pismo p. Macieja Schneidera
15.NOV.2010L3:05 0225818636
BUJAD KA]'ICELARIA
#2879 P.003 /003
INSTYTUT PAMIĘCI NARoDowEJ
-Komiłjt ś.ig.oi" zbrodni pr:rleclwko
NłrodowiPolshicmu
Biuro Udostępnianiai Arehiwizacji Dokumeutów
Pan Maciej WojciechSchncider
ul, Gliniana 4
6f-040Puszcaykowo
Data:
Wasz znak:
Naszznak
Dątą:
BU IIIr-ss38-l
rz(fyto | 5 Lls,?010
Zaświadczenie
nr Ą0\ na
Na podstawieart 217 S 2 pk I Ustarvyz dnia 14 ozerwca 1960 r. Kodeks
postępowąnią
(D".U. z2000r' Nr 98,poz' l07l zp6źn'zm.),w alrliązkuze
administracyjnego
przezPanaMaciejaWojciechaSchneiderawnioslal,o hórym mowaw afi' 29 a ust.
złożeniem
L Ustawy z frtią I8 gnłeia
1998 r. o IttsĘtucie Pamięci Naradowej _ Komisji ściganła
Zbrńti przeciwln Ngodowi Polskiema(telcstiednolity
Dz. U. z 2007,nr 63,poz. 424z późn
zm,).
zaświadcz*
się'że
daneosobowePanaMaciejaWojcieclnSchneiderąsynarana,ur. 09.04.l964t. w Poznaniu,
nie są tożsamęz danymi osobowymi,hóre zrrajdująsię w katalogu funkcjonariuszy,
wspĘracownikóq kandydetówna wspóĘracownikóworganów bezpieozeitstwa
panstwa
orazinnychosób,udostępnionym
w Instyt|Jcio
Pamięciod dnia26 listopada2004r'
Z upowahienia
PrezesaInstytutuPamięciNarodowej.
Komisji SciganiaZbrodni
przociwkoNarodowiPolskiemu
i\ticr.ęil r iji
.!v
vj.l.1iłiłi.(
ud,ost$lrfĄIrilri hlrorńłcji NaukowcJ
ń?a,,łł.
Cze
fuułeł,
r,n|szeu: skI
oPrącowanie:
Andrzejogórek
- {ronrisjaścigłnio
}'nst5'{rrt
Farrrivci}ioso<iottrj
Żbrctlłiprz,ociwko
.ltiarirtlrrrr.i
Frrlskicmu
fliuro ljdtlstęprrjnlria
i
Archirv
izaoj
i
iloŁNrr
erruilrt
tt
Wars:nwic
.I.irtl'arorta
(l0-!ł39
\Ętar.siłłrtc'
ul'
3$" tł|.ii.22.58l"8d.0(;'
iil, |axt).225$l-8ó-i(l
Ls.NoV.f010 L3:05 0225818636
BUIAD KANCELARIA
# 2 8 ' 7 9P . 0 0 t / 0 0 3
INSTYTUT PAMIĘCI NARoDowEJ
-Komitje Ścigqnie zbrodni prdectwtroNarodowiPolrkiemu
Biuro Udostępnianiai Arobiwizacj i Dokumentów
Pan Maciej lVojciechSchncider
ul. Gliniłna4
62-n40Puszcrykowo
Dątą:
Waszznak:
Naszznąk:
Data:
BU rrr1-ss38-112(3)/to
15 Lls.2010
W odpowiodzina złoż,ony
wnioseko ustalenie,czyPananaawiskofiguruje
Pt?.ezPana
przesyłam
w kataloguIPN w załączeniu
stosownezaswiadczenie
wydanenapodstawie wt,29a
ust' l ustawyz dnia 18.12'1998
r' o Instytuoio
PamięciNarodowej- Komisji ŚciganiaZbrodni
przeciwkoNąrodowiPolskiemu(tekstjednolityDz' U, z2007,nr 63, poz.424zpóźn,zm.),
Równooześnio
informują że zgodniez art^29a,ust, 3 ustawy,możePan wystąpić
z wnioskiemo opublikowaniotreścizoświadczenia
w Biuletynie InforrnąojiPublicznej
Pamięci'
InsĘrtutu
tti i{ WYrl;r'iiIii
Nrr<.:zr:i
Udostfp$iiltliai hilorrttntjit\rt|tkoiveJ
r€.r
P ao eł ca7 i:r n f $ 2 c}rr.l.slci
załącznik1:
- zaświadczenie
oprAcounic:Andrzojogórck
-. I{onrisjn$cisa*ia Zbrr:dlliprr.eci.t.vŁo
Inst"vtttt
Parrłięci'Na:'o<lorvrri
.\łr*łl*inłł
.llrris'kiu.mu
|.Jdoscępninrti*
ll}i*ro
t Ąrchirvizutji iloŁltlttentórtrt Warsatwic
'I.ł:rv<trorva
(i{}.$39Warsz..orta'
u!.
i|ł.iŻ58l.-'l6.00,0J' fhx ri.j225$l.{tfi-36
Xi' ttł1.
Maciej Schneider
62-040Puszezykowo
ul Gliniana4
Poznń 15.11.2010
Pan
Paweł Czerniszewski
IPN
00-839 Warszawa
ul. Towarowa23
Na wstępiepragnępodziękowaćza błyskawicznąodpowiedź
na mój wnioseki
jednocześnie
proszę o opublikowanie treścizaświadczenia
w Biuletynie Informacji
Publicznej InstytutuPamięci Narodowej.
poważaniem
/Maciej Schneider

Podobne dokumenty