`ffiL.rH

Komentarze

Transkrypt

`ffiL.rH
BURMISTRZX,ILA,STA
NOTTY
Dw6RMAZowIEcKI
woj. mazowieckie
Nouy Dw6r Mazowiecki,2czerwca2011roku.
2P.271.2r.25.20rr
Dotyczy: postQpowania o udzielenie zam6wienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na wykonanie zadartia pn.: ,rModernizacja
Targowiska Miejskiego nr I przy ulicy Targowej 11 - nawierzchnie asfaltowe
oraz chodniki", nr sprawy:ZP.Z7l.2l.Z0ll.
OGI, OSZENIE
O UDZIELENIU
ZAl'4OWIENIA
Burmistrz Miasta Nowy Dw6r Mazowiecki informuje, 2e zakonczonezostalo
postgpowanieo udzieleniezam6wieniapublicznegoprowadzonegow trybie przetargu
nieograniczonego
na zadaniepn.: ModernizacjaTargowiskaMiejskiego nr I przy ulicy
Targowej11- nawierzchnieasfaltoweorazchodniki.
Przed uplywem terminu skladaniaofert wplynEly 4 oferty. ZadenWykonawcanie
zostalwykluczony,Zadna
ofertanie zostalaodrzucona.
W wyniku przeprowadzonego
postEpowania
w dniu I czerwca2011 roku zawarto
umowQ z Wykonawc4: Sp6ldzielnia Rob6t Budowlano - Drogowych, ul. ZaSciankowa1,
05-240 Tluszcz.
Wynagrodzenie za wykonanie roboty budowlanej ustalono na kwotg 208 615,18
zlotych brutto (slownie: dwieScie osiem tysiqcy szeS6setpigtnaScie zLotych,osiemna3cie
groszy).
?tp.B
mgr ini, J
z
TB.ZA
'ffiL.rH
burmistrza