Urząd Miasta Leszna Wydział Gospodarki Nieruchomościami Al

Komentarze

Transkrypt

Urząd Miasta Leszna Wydział Gospodarki Nieruchomościami Al
Urząd Miasta Leszna
Wydział Gospodarki Nieruchomościami
Al. Jana Pawła II nr 21
Informacja
o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego
na sprzedaż lokalu użytkowego, położonego w Lesznie przy ul. Słowiańskiej 47/7
I przetarg ustny nieograniczony wyznaczono na dzień:
Data i miejsce oraz rodzaj
przeprowadzonego przetargu
27 grudnia 2016 r., godz. 12:00
w sali konferencyjnej Wydziału Architektury, Planowania Przestrzennego
i Budownictwa na II piętrze w budynku Urzędu Miasta Leszna przy Al.
Jana Pawła II 21.
Przedmiotem przetargu była:
Oznaczenie nieruchomości
będącej przedmiotem
przetargu wg katastru
nieruchomości i księgi
wieczystej
– sprzedaż samodzielnego lokalu użytkowego nr 7, położonego w
Lesznie przy ul. Słowiańskiej nr 47 o powierzchni użytkowej 51,40
2
m wraz z udziałem wynoszącym 5140/35400 we wspólnych
częściach i urządzeniach budynku,
– oddanie w użytkowanie wieczyste gruntu w udziale 5140/35400
2
części w działce nr 140, ark. m. 47 o łącznej powierzchni 309 m , KW
nr PO1L/00021627/4.
Lokal użytkowy położony jest na parterze budynku wielolokalowego 4
kondygnacyjnego i obejmuje salę sprzedaży, pomieszczenie socjalne,
pomieszczenie przejściowe oraz pomieszczenie W.C. Lokal wyposażony
jest w instalację elektryczną, wodociągową i kanalizacyjną.
Wejście do lokalu bezpośrednio z ul. Słowiańskiej.
Liczba osób dopuszczonych Do udziału w przetargu dopuszczono - 8 uczestników, którzy wpłacili
oraz osób niedopuszczonych wadium,
do uczestnictwa w przetargu Osoby niedopuszczone - brak
Cena wywoławcza
nieruchomości oraz
najwyższa cena osiągnięta w
przetargu
Cena wywoławcza lokalu wraz z udziałem w częściach wspólnych
elementów budynku wynosiła: 198.000,00 zł w tym cena ułamkowej
części gruntu w udziale 5140/35400, co stanowi 7,0707% ceny
wywoławczej nieruchomości.
Cena osiągnięta w przetargu: 225.000,00 zł
(sprzedaż ww. nieruchomości lokalowej podlega zwolnieniu z podatku od
towarów i usług).
Imię i nazwisko albo nazwę
Leszczyńskie Centrum Medyczne VENTRICULUS Sp. z o.o.
lub firmę osoby ustalonej
jako nabywca nieruchomości
Wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Leszna przy Al. Jana Pawła II nr 21
(tablica ogłoszeń na I piętrze)
oraz na stronie internetowej - http://bip.leszno.pl (dział: Tablica ogłoszeń)
w dniu 04.01.2017 r.
Zdjęto z tablicy ogłoszeń dnia ..................................