Zarządzenie o wykazie. stary hotel pawłowiczki

Komentarze

Transkrypt

Zarządzenie o wykazie. stary hotel pawłowiczki
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 0151/88/2010
Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 20.09.2010 r.
w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych
do sprzedaŜy w trybie przetargu nieograniczonego.
Na podstawie art.35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami
tekst jednolity /Dz. U. z 2004r Nr 261/ z późniejszymi zmianami zarządza się co następuje
§1
W związku z wyraŜeniem przez Radę Gminy Pawłowiczki zgody na sprzedaŜ nieruchomości
zabudowanej połoŜonej na terenie wsi Pawłowiczki w Uchwale Nr 250/XLV/10 z dnia
27.09.2010 r podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości oznaczonej Nr 651/2
połoŜonej w Pawłowiczkach przeznaczonej do sprzedaŜy w trybie przetargu nieograniczonego, a
stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§2
Wykaz o którym mowa w § 1 podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy
Pawłowiczki na okres 21 dni.
§3
Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta
Nr 0151/88/10 z dnia 20.09.2010r
W Y K A Z
nieruchomości stanowiących własność Gminy Pawłowiczki przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego.
Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity Dz.U.Nr 261 z 2004 r poz.2603/ podaje się do publicznej wiadomości,
Ŝe przeznacza się niŜej wymienione nieruchomości do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego.
Lp. PołoŜenie
nieruchomości
Oznaczenie nieruchomości Opis nieruchomości
wg. ewidencji gruntów
Przeznaczenie nieruchomości
w miejscowym planie
zagospodarowania
przestrzennego
Wartość
nieruchomości
w zł.
1.
Działka nr 651/2
powierzchnia :
0.1410 ha
KW 15735
Obręb: Pawłowiczki
Teren zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej
37.300,00 zł
+koszty
przygotowawcze
w kwocie 1.589,20
Pawłowiczki
Działka zabudowana
Razem
sprzedaŜ
38.889,20 zł
Niniejszy wykaz zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Pawłowiczki Plac Jedności Narodu 1
na okres 21 dni od 20.09. 2010 r. do 11.10. 2010 r.
Wykaz wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy w Pawłowiczkach .
Pawłowiczki. dnia 2010-09-20
Forma zbycia