KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego we Wrocławiu z dnia 4 marca

Komentarze

Transkrypt

KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego we Wrocławiu z dnia 4 marca
KOMUNIKAT
Komisarza Wyborczego we Wrocławiu
z dnia 4 marca 2013 r.
o miejscu i czasie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych przez
Komisarza Wyborczego we Wrocławiu
w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich
zarządzonych na dzień 5 maja 2013 r.
Na podstawie art. 64 j ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad
powiatów i sejmików województw (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190 z późn. zm.),
w związku z art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Przepisy
wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy ( Dz.U. Nr 21, poz. 113 z późn. zm.), oraz § 2 ust. 1 pkt. 6
lit. b uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie określenia
właściwości terytorialnej komisarzy wyborczych, właściwości rzeczowej w zakresie wykonywania
czynności o charakterze ogólnowojewódzkim oraz trybu pracy komisarzy wyborczych (M.P. Nr 13,
poz. 225 z późn. zm.) informuję, iŜ zawiadomienia o utworzeniu komitetów wyborczych oraz
zamiarze zgłaszania przez te komitety kandydatów na radnych przyjmowane będą przez Komisarza
Wyborczego we Wrocławiu w przedłuŜonym, zgodnie z art. 205 powołanej powyŜej ustawy Ordynacja wyborcza, terminie do dnia 18 marca 2013 r., w siedzibie Delegatury Krajowego Biura
Wyborczego we Wrocławiu, ul. Podwale 28, pok. 407 (IV p.) w godzinach urzędowania Delegatury
tj. w dni powszednie od godz. 745 do godz. 1545 .
Informuję
ponadto,
iŜ
na
stronie
Państwowej
Komisji
Wyborczej
http://ext.kbw.gov.pl/smd2010k/ dostępny jest program umoŜliwiający przygotowanie, a następnie
wydrukowanie zestawu formularzy wymaganych przy zawiadomieniu Komisarza Wyborczego o
utworzeniu komitetu.
Komisarz Wyborczy
we Wrocławiu
/-/Wacława Macińska