Pobierz biuletyn w formacie PDF

Komentarze

Transkrypt

Pobierz biuletyn w formacie PDF
nasz region
Biuletyn Informacyjny
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
na lata 2007-2013

ROZWIJA SIĘ Z EUROPĄ
NR 3/2014
ISSN 1733-6473
EGZEMPLARZ BEZPŁATNY
Trafniejsza diagnoza, celniejszy opis

Na zdrowie będą unijne pieniądze

Kontrakt na rozwój
FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI
UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
ROZMAITOŚCI
„Nasz Region” w wersji cyfrowej
Fot. © ISTOCKPHOTO.COM / Minerva Studio
Oprócz tradycyjnej formy oddajemy w ręce czytelników wersję cyfrową biuletynu przystosowaną do przeglądania na komputerach i urządzeniach mobilnych. W cyfrowym wydawnictwie:
• bez problemu można znaleźć interesujący nas artykuł – na wysuwanym spisie treści znajdują się tytuły poszczególnych artykułów
• teksty ilustrowane filmami są wyróżnione w spisie treści
• zdjęcia świetnie się prezentują w galeriach i dobrze ilustrują opisywane projekty
• filmy umożliwiają atrakcyjną prezentację efektów projektu
• cyfrowa wersja dostępna jest na stronie www.wrpo.wielkopolskie.pl.
Uwagi Komisji Europejskiej
W drugiej połowie sierpnia do Urzędu Marszałkowskiego dotarły
uwagi dotyczące WRPO 2014+. Znaczna ich część dotyczyła zgodności z Umową Partnerstwa. Województwo Wielkopolskie przygotowało już odpowiedzi na uwagi Komisji Europejskiej. Planowane
są dwie oficjalne tury negocjacji. Ich terminy nie są jeszcze znane.
I w tym przypadku trzeba czekać na KE, która musi wcześniej zapoznać się z naszym ostatecznym stanowiskiem negocjacyjnym. Prawdopodobnie negocjacje rozpoczną się w październiku. Czy do zatwierdzenia WRPO 2014+ dojdzie jeszcze w tym samym miesiącu?
nasz region
2
2
3/2014
Szanowni Państwo,
W NUMERZE:
4 | Więcej pieniędzy
na profilaktykę
Rozmowa z Mateuszem Klemenskim,
wicemarszałkiem województwa wielkopolskiego
6 | Stare problemy,
ale po nowemu
Rola samorządów regionalnych
w kształtowaniu polityki zdrowotnej
8 | Żeby leczyć skuteczniej
Wybrane projekty, które otrzymały dofinansowanie w ramach WRPO 2007-2013
i dotyczą ochrony zdrowia
12 | N
a zdrowie będą
unijne pieniądze
Jak dzięki Funduszom Europejskim
poprawiają się standardy leczenia
w Polsce
14 | K
ontrakt na rozwój
Jakich przedsięwzięć będzie dotyczył
kontrakt terytorialny
15 | W
arto być na bieżąco
Gdzie szukać informacji na temat
nowych programów
nasz region
Biuletyn Informacyjny
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
na lata 2007-2013
ROZWIJA SIĘ Z EUROPĄ
NR 3/2014
ISSN 1733-6473
EGZEMPLARZ BEZPŁATNY
Na lata 2014-2020 nie stworzono osobnego
programu operacyjnego dotyczącego ochrony
zdrowia, ale określono obszary działań preferowanych – to profilaktyka chorób, które są
główną przyczyną dezaktywacji zawodowej.
W nowej perspektywie finansowej mają być
wdrożone ogólnopolskie programy profilaktyczne, a zadaniem samorządu regionu będzie dopilnowanie, by informacja o możliwości
poddania się badaniom dotarła do pacjentów.
W końcową fazę weszły prace nad kontraktem terytorialnym. Zarząd Województwa
Wielkopolskiego przyjął projekt stanowiska
negocjacyjnego na rozmowy z rządem, wcześniej poddając go konsultacjom społecznym.
W projekcie stanowiska negocjacyjnego zaproponowaliśmy 101 przedsięwzięć priorytetowych, o których realizację będziemy zabiegać podczas ostatecznych rozmów
z przedstawicielami Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Miejmy nadzieję, że obie
strony uzgodnią ostateczny kształt kontraktu korzystny dla wszystkich. W nowej perspektywie chcielibyśmy doprowadzić do powstania Szpitala Matki i Dziecka w Poznaniu. Drugim ważnym przedsięwzięciem jest ośrodek terapii protonowej przy Wielkopolskim Centrum Onkologicznym. Chcielibyśmy, by był to ośrodek ponadregionalny
obsługujący pacjentów z całej Polski Zachodniej.
Większość tematów poruszanych w tym wydaniu biuletynu dotyczy służby zdrowia.
Dlatego też w ramach dobrych praktyk opisujemy projekty, które otrzymały wsparcie
w ramach WRPO 2007-2013. Wielkopolskie Centrum Onkologii zakupiło aparaturę do
radiologicznej diagnostyki nowotworów oraz cyfrowego opracowania i archiwizacji
wyników badań. Gabinet Rehabilitacyjny E&M Ewy Gieburowskiej w Gnieźnie oferuje zabiegi oparte na najnowszych technologiach fizjoterapeutycznych. Modernizacja
Szpitala Powiatowego ZOZ w Gostyniu przyczyniła się do wzrostu dostępności i poprawy jakości usług świadczonych przez placówkę. To projekty pokazujące, że w ochronę
zdrowia warto inwestować z funduszy unijnych.
Marek Woźniak
Marszałek Województwa Wielkopolskiego

Trafniejsza diagnoza, celniejszy opis

Na zdrowie będą unijne pieniądze

Kontrakt na rozwój
FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI
UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Fot. Maciej Zakrzewski
NASZ REGION
Biuletyn Informacyjny WRPO
wydawany jest na zamówienie
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego,
al. Niepodległości 18, 61-713 Poznań
Departament Polityki Regionalnej,
ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań
tel.: 61 62 66 300 • faks: 61 62 66 301
e-mail: [email protected]
www.wrpo.wielkopolskie.pl
Wydawca: Smartlink Sp. z o.o.,
ul. Zjazd 2/4, 60-653 Poznań
e-mail: [email protected], www.funduszeonline.pl
Redakcja: Jerzy Gontarz, Joanna Gontarz
Koordynacja: Piotr Talaga
Projekt i skład: Nina Dereszewicz-Nowacka
Druk: Argonex
Biuletyn NASZ REGION jest wydawany
ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Pomocy Technicznej
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
na lata 2007-2013
Zachęcamy do zapoznania się z wydaniem biuletynu
w wersji cyfrowej. Wystarczy zeskanować kod QR lub
wejść na stronę www.wrpo.wielkopolskie.pl.
BEZPŁATNA PRENUMERATA
Kolejne numery kwartalnika „Nasz Region” można zaprenumerować, wysyłając
e-mail na adres: [email protected] z dopiskiem „Zamówienie
biuletynu”. W treści prosimy wpisać imię, nazwisko oraz adres, na który zostanie przesłane wydawnictwo.
nasz region
3
3
3/2014
Fot. ARCHIWUM UMWW
wprowadzenie
Wywiad
Więcej pieniędzy
na profilaktykę
Rozmowa z Mateuszem Klemenskim,
wicemarszałkiem województwa wielkopolskiego.
Czy wielkopolskie placówki ochrony zdrowia potrafiły wykorzystać Fundusze Europejskie na swój rozwój i podniesienie
jakości usług?
Zdecydowanie tak. Z jednej strony z Funduszy Europejskich rozbudowano i odnowiono budynki szpitalne, przeprowadzono ich termomodernizacje, dzięki czemu została obniżona energochłonność
obiektów. Z drugiej – placówki ochrony zdrowia zakupiły wiele sprzętu, dzięki czemu mogły rozszerzyć zakres działalności i podnieść
jakość usług.
Korzystają na tym pacjenci, gdyż poprawia się poziom diagnostyki
i leczenia oraz standard pobytu w szpitalach. Z kolei personel medyczny ma lepsze warunki pracy i rozwoju swoich kompetencji.
WCO zakupiono specjalistyczny sprzęt, w tym cztery kolumny endoskopowe i lampy operacyjne. Cały projekt zamknął się kwotą ponad
18,3 mln zł, z czego dotacja z UE wyniosła 13,3 mln zł.
W Koninie natomiast aż 28,4 mln zł przeznaczono na wyposażenie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego. Zakupiono m.in. angiograf (aparat służący do diagnozowania naczyń krwionośnych),
aparat RTG, łóżka rehabilitacyjne, wózki inwalidzkie, defibrylatory
i respiratory.
Z kolei w Szpitalu Powiatowym we Wrześni powstało nowe skrzydło,
dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Znajduje się w nim m.in. sterylizatornia, oddział ratunkowy, oddział
anestezjologii, oddział intensywnej opieki kardiologicznej i neurologicznej, blok operacyjny, blok porodowy oraz oddział neonatologiczny.
Do zakończenia wdrażania Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Tam gdzie jest to możliwe,
Nowe budynki i podstawowy sprzęt
Operacyjnego na lata 2007-2013
wspieramy zakupy bardzo
medyczny to za mało, żeby stwozostało trochę więcej niż rok. Czy
nowoczesnych urządzeń,
rzyć warunki do rozwoju nowoczenie będzie kłopotów z wykorzysnej medycyny.
staniem wszystkich pieniędzy na
których w Polsce jest mało
Tam gdzie jest to możliwe, wspieramy
ochronę zdrowia?
albo jeszcze ich nie ma
zakupy bardzo nowoczesnych urząŁącznie podpisaliśmy 71 umów na kwotę
dzeń, których w Polsce jest mało albo
dofinansowania 242,4 mln zł. Dotychczas
jeszcze ich nie ma. Ale sam zakup nie
zrealizowaliśmy płatności w wysokości
jest największym problemem. Prawdzi232 mln zł. Nie ma więc zagrożenia, że
wym wyzwaniem jest zapewnienie jego optymalnego wykorzystania.
nie zdążymy wszystkiego wydać na czas. Przypomnę, że większość
Dlatego wymagamy, żeby wcześniej zostały wypracowane procedurealizowanych projektów otrzymało dofinansowanie w trybie konkursory, a korzystanie z urządzeń było objęte kontraktami z Narodowym
wym, a tylko niewielka część została umieszczona na liście projektów
Funduszem Zdrowia i wreszcie, żeby zapewniono specjalistów do
kluczowych. Ogłosiliśmy trzy konkursy w ramach działania 5.3 WRPO
jego obsługi.
Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w woW ubiegłym roku Wielkopolskie Centrum Onkologii zrealizowało
jewództwie – dwa w 2008 r. i jeden w 2009 r.
projekt polegający na rozwoju metod radioterapii nowotworów po Które powiaty są liderami w wykorzystaniu Funduszy Europejprzez zakup cybernetycznego noża. Urządzenie służy do leczenia
skich na służbę zdrowia?
najtrudniejszych przypadków nowotworów u dwóch grup pacjentów
Są to Poznań, Konin i powiat wrzesiński, gdzie trafiło ponad
– takich, u których szansa na trwałe wyleczenie jest duża i mogą zo142 mln zł, czyli prawie 59 proc. kwoty, którą przeznaczyliśmy z WRPO
stać poddani radyklanemu leczeniu oraz chorych z zaawansowaną
na poprawę funkcjonowania ochrony zdrowia w Wielkopolsce.
formą choroby nowotworowej. Ci drudzy przy użyciu cybernetycznego noża mogą zostać poddani radioterapii paliatywnej polegają Wysokie miejsce Poznania nie dziwi, gdyż w stolicy wojewódzcej na poprawie komfortu życia i ograniczeniu objawów choroby. Do
twa działa najwięcej placówek. Jakie inwestycje zrealizowano
tego urządzenia opracowane są już odpowiednie procedury jego
w Koninie i Wrześni?
wykorzystania.
Dodam, że w Poznaniu działa Wielkopolskie Centrum Onkologii
Czy w najbliższych siedmiu latach utrzymane będzie wsparcie
(WCO), które od dawna dynamicznie się rozwija dzięki realizacji
sektora ochrony zdrowia z Funduszy Europejskich?
wielu projektów europejskich. Realizowany przez tę placówkę proRozmawiamy w czasie, gdy projekt WRPO na lata 2014-2020 analijekt „Poprawa wykrywalności, standardów, diagnostyki i radioterapii
zowany jest przez urzędników Komisji Europejskiej. W negocjacjach
nowotworowej w Wielkopolsce” należy do największych. Z uzyskabędziemy bronić zapisów zawartych w projekcie dokumentu. Jaki
nej dotacji rozbudowano zakłady radioterapii i radiobiologii oraz
będzie rezultat, to się okaże.
oddziały ginekologii, endoskopii i endoskopii laryngologicznej. Dla
nasz region
4
4
3/2014
Fot. maciej zakrzewskI
Wywiad
Komisja zaleca, żeby w nowym okresie programowania mniej pieniędzy wydawane było na zakup sprzętu, a więcej na zwiększenie
dostępności usług medycznych dla mieszkańców, podniesienie
świadomości zdrowotnej i wcześniejsze wykrywanie chorób. Generalnie mamy lepiej wykorzystywać to, co mamy, np. poprzez tworzenie ponadregionalnych ośrodków specjalistycznych.
W nowym programie ochrona zdrowia będzie wspierana w ramach
dwóch priorytetów inwestycyjnych: 8.1 Aktywne i zdrowe starzenie
się, 9.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną. Projekty
wdrażane w ramach priorytetu 8.1 powinny mieć na celu wydłużenie
aktywności zawodowej mieszkańców Wielkopolski poprzez podnie-
sienie świadomości zdrowotnej oraz zwiększenie wykrywalności chorób we wczesnym etapie ich występowania.
Jeśli chodzi o priorytet 9.1, to głównym celem będzie zwiększenie
dostępności mieszkańców regionu do dobrej jakości usług. Priorytetem będą choroby nowotworowe, psychiczne, układu krążenia,
kostno-stawowego i oddechowego. Ważne będzie także zwiększenie liczby placówek leczniczych, opiekuńczo-terapeutycznych oraz
rehabilitacyjnych przeznaczonych dla dzieci wymagających specjalistycznej opieki.
Można już mówić o konkretnych projektach?
Chcielibyśmy doprowadzić do powstania Szpitala Matki i Dziecka
w Poznaniu. Obecny szpital przy ulicy Krysiewicza mieści się w starym obiekcie i warunki leczenia są trudne. Wspólnie z doradcami
z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju dopracowujemy projekt,
szczególnie w zakresie sposobu jego finansowania. Być może będzie to projekt w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.
Drugim przedsięwzięciem, na którym nam zależy jest ośrodek terapii
protonowej przy Wielkopolskim Centrum Onkologicznym. To nowy
sposób leczenia chorób nowotworowych charakteryzujący się dużą
skutecznością. To byłby projekt sięgający pół miliarda złotych. Przy
takiej inwestycji wskazane byłoby, żeby był to ośrodek ponadregionalny, obsługujący pacjentów z całej Polski Zachodniej. Dochodzą
do nas pozytywne głosy z sąsiednich województw w sprawie współpracy przy tym przedsięwzięciu. Liczymy na to, że takie rozwiązanie
spotka się z przychylnością Komisji Europejskiej, która popiera projekty sieciowe.
Projekty z 32 powiatów (na 4 miasta na prawach
powiatu i 31 powiatów w Wielkopolsce) otrzymały
dofinansowanie z WRPO 2007-2013 na poprawę
funkcjonowania placówek ochrony zdrowia.
Oto liderzy:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Miasto Poznań – 81,97 mln zł
Miasto Konin – 31,68 mln zł
Powiat wrzesiński – 28,55 mln zł
Powiat gnieźnieński – 25,66 mln zł
Miasto Kalisz – 15,59 mln zł
Powiat pilski – 14,99 mln zł
Powiat śremski – 14,73 mln zł
Powiat gostyński – 8,52 mln zł
Miasto Leszno – 6,01 mln zł
Powiat szamotulski – 4,85 mln zł
Rozmawiał Andrzej Szoszkiewicz
Źródło: UMWW
nasz region
5
5
3/2014
Zdrowie dla każdego
Stare problemy,
ale po nowemu
Zapowiadane od ubiegłego roku zwiększenie samodzielności samorządów
terytorialnych w obszarze ochrony zdrowia nie przyjęło ostatecznie formy oczekiwanej
przez samorządowców. Podpisana przez Prezydenta RP 12 sierpnia tego roku Ustawa
o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw przewiduje wprawdzie wyłączenie
wyceny świadczeń opieki zdrowotnej z listy zadań Narodowego Funduszu Zdrowia,
nie likwiduje jednak – jak wstępnie zapowiadano – centrali NFZ ani też nie nadaje
autonomicznych uprawnień samorządom w zakresie prowadzenia polityki zdrowotnej.
GRAFIKA: NINA DERESZEWICZ-NOWACKA
prowadzonych przez władze lokalne, a nie
przejmowanie ich zadań, w tym z zakresu
ochrony zdrowia” – czytamy w stanowisku
Konwentu.
Ten postulat nie został jednak uwzględniony w ostatecznym brzmieniu ustawy ani
w wersji przyjętej przez Sejm, ani w Senacie.
Centrala trzyma się mocno
Mapy niezgody
Ustawę przyjął Sejm 22 lipca, nie uwzględniając w znacznej części postulatów zawartych w stanowisku Konwentu Marszałków
Województw RP, który odbył się kilkanaście
dni wcześniej w Lublinie. Szefowie regionalnych samorządów odnieśli się przede
wszystkim do kwestii tworzenia map potrzeb
zdrowotnych regionu.
Mapy takie będą powstawały co 5 lat.
W regionach urzędem odpowiedzialnym za
ich powstanie będzie wojewoda. Dane zawarte w mapie mają być brane pod uwagę
przez dyrektorów oddziałów wojewódzkich
NFZ przy planowaniu zakupów świadczeń
zdrowotnych.
Samorządowcy byli przeciwni, by podmiotem sporządzającym taki dokument był wojewoda. Podkreślali, że to władze samorządowe powinny zajmować się oceną potrzeb
zdrowotnych w regionie, ponieważ to one są
rzeczywistymi gospodarzami województwa,
a to znaczy, że najtrafniej mogą zweryfikować potrzeby zdrowotne społeczności.
„Należy pamiętać, że zadaniem administracji rządowej jest koordynowanie działań
nasz region
6
6
3/2014
Samorządowcy bardzo liczyli i liczą na decentralizację systemu opieki zdrowotnej, nie
tylko Narodowego Funduszu Zdrowia.
– Jednym z większych błędów była wiele
lat temu likwidacja Kas Chorych – przekonuje Mateusz Klemenski, wicemarszałek
województwa wielkopolskiego, w którego
kompetencjach znajduje się służba zdrowia. – W obecnym systemie często nie ma
korelacji działań i celów, bywa że strategie
krajowe rozmijają się z potrzebami i możliwościami regionu. Wicemarszałek widzi także słaby punkt obecnego systemu w tym,
że jest zbyt wielu właścicieli podmiotów medycznych, które ze sobą niezdrowo konkurują. Np. w Poznaniu właścicielami szpitali są:
samorząd wojewódzki, samorząd powiatowy
(szpital w Puszczykowie), MSW, Uniwersytet
Medyczny i przedsiębiorstwa prywatne. To
sprawia m.in., że placówki medyczne działają każda według własnej strategii, wybierając – co naturalne – najkorzystniejsze,
najbardziej opłacalne świadczenia medyczne. Skutek jest taki, że np. w Poznaniu do
niedawna było pięć szpitalnych oddziałów
ratunkowych, teraz są tylko trzy. Stało się tak
dlatego, że tego rodzaju procedury są bardzo kosztowne, a szpitale właściwie do nich
dopłacają, bo kontrakty oparte na wycenach
NFZ nie pokrywają całości wydatków.
Zdrowie dla każdego
– Gdyby strategia funkcjonowania służby
zdrowia była na szczeblu regionu, takich
Mapa potrzeb zdrowotnych — regionalna i ogólnopolska:
sytuacji można by uniknąć – dodaje wicemarszałek. – O polityce zdrowotnej mogłoby
Celem analizy na poziomie regionalnym jest określenie obecnej i prognozowanej sytuacji
decydować ciało decyzyjne przy marszałku
demograficznej i zdrowotnej społeczności w odniesieniu do dostępnych zasobów
i infrastruktury ochrony zdrowia oraz wskazanie obszarów wymagających interwencji ze strony
województwa, które podejmowałoby klupaństwa. Mapa ogólnopolska ma dostarczać analogicznych informacji jak regionalna, z tym
czowe decyzje co do zaspokajania potrzeb
że będą one dotyczyć wysoko specjalistycznych dziedzin, takich jak np. transplantologia, i ich
zdrowotnych mieszkańców województwa.
zabezpieczenia na poziomie całego kraju.
Tymczasem – przynajmniej na razie – taŹródło: Ministerstwo Zdrowia
kich kompetencji samorządy regionalne
nie otrzymają, choć, zdaniem Ministerstwa
Zdrowia, nie są one całkowicie pozbawione
Jak informuje Krzysztof Bąk z Ministerdyrektor Departamentu Polityki Regionalnej
wpływu na kształtowanie polityki zdrowotnej.
stwa Zdrowia, dodatkowo w pracach KoUrzędu Marszałkowskiego Województwa
– Ustawa wprawdzie nie przewiduje
mitetu Sterującego będą mogli brać udział
Wielkopolskiego. – Zadaniem Komitetu Steusamodzielnienia samorządów w zakresie
reprezentanci innych partnerów działających
rującego będzie przede wszystkim koordyprowadzenia polityki zdrowotnej, jednakże
w obszarze ochrony zdrowia: Agencji Oceny
nacja inwestycji krajowych i regionalnych,
poprzez udział ich przedstawicieli w orgaTechnologii Medycznych, Centrum Monitoroa my będziemy mieli tam swoich reprezennach NFZ (Rada Funduszu i rady oddziałów
wania Jakości w Ochronie Zdrowia, Centrum
tantów – tłumaczy Grzegorz Potrzebowski.
wojewódzkich Funduszu) i wojewódzkich
Systemów Informacyjnych Ochrony
radach do spraw potrzeb zdrowotZdrowia oraz Narodowego Fundunych zagwarantowany został ich
szu Zdrowia.
wpływ na kształtowanie tej polityki
Zadaniem Komitetu Sterującego
Zadaniem tego gremium będzie
– podkreśla Krzysztof Bąk, rzecznik
będzie koordynacja inwestycji
– najogólniej mówiąc – analizowaministra zdrowia.
krajowych i regionalnych,
nie kwestii związanych z ochroną
Agencja oceni
zdrowia, w szczególności pod kąa my będziemy mieli tam
wartość świadczeń
tem skuteczności inwestycji realiswoich reprezentantów
W pewnym sensie o decentrazowanych ze środków Unii Eurolizacji można natomiast mówić
pejskiej. Komitet ma także spraww przypadku „odebrania” wyceny
dzać, czy zaplanowane cele takich
świadczeń opieki zdrowotnej NFZ.
inwestycji zostały osiągnięte oraz
Jak podkreśla Ministerstwo Zdrowia, taryfiPrzewodniczącym Komitetu będzie przedkorelacji planów działań w regionie z celakacja świadczeń zdrowotnych powierzona
stawiciel ministra zdrowia w randze sekretami Policy paper dla ochrony zdrowia na lata
zostanie samodzielnej jednostce – Agencji
rza lub podsekretarza stanu. W skład Komite2014-2020 Krajowe ramy strategiczne, UmoOceny Technologii Medycznych (AOTM),
tu będą wchodzili także m.in. przedstawiciele:
wy Partnerstwa i programów operacyjnych.
która przeprowadzać będzie ją w sposób
ministra rozwoju regionalnego, ministra pracy
Komitet ma pełnić także rolę forum
niezależny, opierając się na kryteriach fachoi polityki społecznej oraz ministra mającego
współpracy i wymiany dobrych praktyk oraz
wych, z uwzględnieniem doświadczeń kraw swych kompetencjach cyfryzację. Co jedfunkcje doradcze poprzez np. przygotowyjowych, jak również dorobku innych państw,
nak najistotniejsze dla samorządów regiowanie opinii, rekomendacji, wytycznych czy
w szczególności członków Unii Europejskiej.
nalnych: członkami Komitetu będą też osoby
podręczników.
Małgorzata Linettej
Do tej pory wyceną świadczeń zdrowotreprezentujące 16 zarządów województw
nych zajmował się NFZ, co spotykało się
pełniących funkcję instytucji zarządzających
z krytyką placówek medycznych. Zarzucano
regionalnych programów operacyjnych.
Funduszowi, że procedury są wyceniane
wedle uznania, a nie według rzeczywiście
Do zadań Komitetu Sterującego do spraw koordynacji interwencji
poniesionych kosztów (co pokazuje przytoEFSI w sektorze zdrowia będzie należało:
czony wyżej przykład szpitalnych oddziałów
ratunkowych). AOTM ma zacząć funkcjono• uzgadnianie dla każdego programu operacyjnego na poziomie krajowym i regionalnym
wać 1 stycznia 2015 r.
Komitet będzie sterował
i koordynował
•
Pewien wpływ na realizowanie potrzeb
zdrowotnych regionu finansowanych z Funduszy Europejskich będą mieli przedstawiciele samorządów, którzy – według nowych
uzgodnień z Komisją Europejską – zasiądą
w Komitecie Sterującym.
– To nowość wynikająca z Umowy Partnerstwa, w której Komisja Europejska nałożyła
obowiązek koordynacji działań w ochronie
zdrowia – podkreśla Grzegorz Potrzebowski,
•
•
•
•
Planów działań dotyczących ochrony zdrowia, z uwzględnieniem projektów realizowanych
ze współfinansowania krajowego
dokonywanie oceny efektywności i skuteczności wykorzystania funduszy strukturalnych
w sektorze zdrowia
opracowywanie rozwiązań służących efektywnemu wdrażaniu środków funduszy
strukturalnych w sektorze zdrowia
weryfikowanie i akceptowanie propozycji projektów pozakonkursowych
w sektorze zdrowia
ewaluacja Planów działań i wydawanie rekomendacji dla instytucji zarządzających
programami operacyjnymi w części dotyczącej sektora zdrowia
przygotowywanie opinii, rekomendacji, wytycznych, podręczników itp. jako elementu
harmonizacji podejmowanych działań.
nasz region
Źródło: Ministerstwo Zdrowia
7
7
3/2014
Projekty dla wielkopolski
Żeby leczyć
skuteczniej
Dobre chęci, pasja, a nawet najlepsze przygotowanie merytoryczne
to za mało, by nadążać za nowymi metodami leczenia. Podnoszenie
jakości leczenia wiąże się z posiadaniem nowatorskich technologii,
metod i narzędzi. Czasem jest to przełomowy aparat do leczenia
nowotworów kosztujący ponad 20 mln zł lub wielokrotnie tańszy, lecz
równie nowoczesny program do terapii logopedycznej. W ramach
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego wspierane
są zarówno duże, jak i małe projekty.
Odpowiednie dać rzeczy słowo
FOT. ARCHIWUM BENEFICJENTA
Zaburzenia mowy zdarzają się w każdym wieku. A przecież język jest podstawowym
narzędziem komunikacji, dzięki któremu mamy kontakt z innymi ludźmi. Dlatego tak
ważne jest, by każdy z nas – niezależnie od tego, ile ma lat – mógł się komunikować
z otoczeniem.
Ośrodek w Pobiedziskach prowadzi terapię,
a jednocześnie jest centrum edukacji
W niewielkich Pobiedziskach trzy lata temu
powstało Centrum Edukacji i Terapii Logopedyczno-Psychopedagogiczno-Neuronalnej.
Nowy ośrodek już na początku swej działal-
ności skorzystał z Funduszy Europejskich,
pozyskując prawie 200 tys. zł na realizację
projektu „Rozszerzenie zakresu działalności
usługowej Centrum Edukacji i Terapii Logo-
nasz region
8
8
3/2014
pedyczno-Psychopedagogiczno-Neuronalnej o nowe innowacyjne metody leczenia”.
Dzięki temu oferta ośrodka jest dziś na tyle
szeroka, że może on świadczyć usługi nie
tylko dzieciom i młodzieży, ale także osobom
starszym. A przecież – jak tłumaczy Małgorzata Kielan, terapeutka, neurologopeda
i właścicielka Centrum – założeniem placówki było niesienie pomocy terapeutycznej
także dla osób po udarach. Wcześniej trafiali do nas pojedynczy dorośli pacjenci. Nie
mieliśmy dla nich odpowiednich warunków.
Są to niejednokrotnie chorzy wymagający
leżenia, u których często występuje porażenie lewo- lub prawostronne, pacjenci na
wózkach. Obecnie myślimy też o wizytach
domowych. Nowo zakupiony sprzęt można
bezpiecznie przewozić w specjalnych walizkach – dodaje.
Ten nowy sprzęt to np. specjalistyczne
narzędzie do biofeedbacku. – Wygląda jak
urządzenie ze słuchawkami, które podłączone do komputera umożliwia sterowanie za pomocą fal mózgowych figurami na
ekranie – wyjaśnia Małgorzata Kielan. – Jest
to rodzaj neuroterapii stosowanej zarówno
u dzieci, młodzieży, jak i dorosłych. Szczególnymi wskazaniami są: zespół nadpobudliwości psychoruchowej (ADD, ADHD), zaburzenia ze spektrum autyzmu, zaburzenia
mowy (jąkanie, opóźniony rozwój mowy), zaburzenia emocjonalne (lękowe, nerwice), zaburzenia zachowania (agresja), pourazowe
i poudarowe uszkodzenia mózgu, trudności
szkolne. Głównym założeniem biofeedbacku
Projekty dla wielkopolski
jest zwiększenie zdolności poznawczych, ale
docelowo możemy wpłynąć pośrednio na
emocje, rozwój i upłynnienie mowy.
Biofeedback to nie jedyna nowa metoda
stosowana dziś w Centrum. W ramach projektu zostało zakupione również nowoczesne urządzenie do terapii metodą Warnkego
służącej optymalizacji funkcjonowania lateralizacji, czyli asymetrii czynnościowej lewej
i prawej strony ciała, wynikającej z budowy
mózgu. – Jest to skuteczny trening uwagi
słuchowej, bo słyszeć nie znaczy słuchać –
mówi właścicielka ośrodka i dodaje: – Udoskonaliliśmy też usługę logopedyczną i neurologopedyczną dla dzieci w wieku przedszkolnym. Mamy teraz najnowocześniejszy
program do terapii zaburzeń mowy – sprzęt
spełniający wymagania europejskiej Dyrektywy dla Wyrobów Medycznych 93/42/EE.
Możemy np. tworzyć historię pacjenta, bo
system pamięta, co dziecko zrobiło, a czego
nie. Stopień złożoności tego urządzenia jest
bardzo wysoki.
Na początku działalności Centrum dysponowało salą z poczekalnią. Dziś sale są
trzy, a cały obiekt o powierzchni 125 m² jest
przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Jednym z nowych pomieszczeń
jest sala do integracji sensorycznej. – Wyprzedziliśmy konkurencję, która dopiero
orientuje się w nowych metodach, a my
już je mamy – podsumowuje Małgorzata
Kielan. – Można mieć chęci, być aktywnym,
ale bez niezbędnego sprzętu nie osiągnie
się efektów w terapii. Zwłaszcza u pacjentów po udarze mózgu, ale też w odniesieniu
do dzieci z autyzmem. W tych przypadkach
trening komunikacyjny musi być podjęty
jak najszybciej i być jak najintensywniejszy.
O efektach terapii będzie można mówić za
kilka miesięcy, a nawet lat. Ważne, że jest
miejsce, gdzie ludzie mogą znaleźć pomoc.
Nasz ośrodek to również centrum edukacji,
bo chcemy nie tylko prowadzić terapię, ale
też szkolić, dzielić się wiedzą – dodaje.
Marek Rokita
Gabinet spełnionych marzeń
Gabinet Rehabilitacyjny E&M Ewy Gieburowskiej funkcjonuje w Gnieźnie od pięciu
lat. Choć początki działalności nie były łatwe, dziś placówka cieszy się zaufaniem
pacjentów, którym oferuje zabiegi oparte o najnowsze technologie fizjoterapeutyczne.
Gabinet wyposażony jest w nowoczesny sprzęt rehabilitacyjny zakupiony dzięki unijnej
dotacji przyznanej w ramach WRPO 2007-2013.
nego. Postanowiłam wykorzystać tę szansę
– wspomina Ewa Gieburowska, właścicielka
gabinetu. – Na specjalistycznych targach
w Łodzi znalazłam odpowiednie urządzenia. Spotkałam też osobę, która pomogła
mi stworzyć projekt dotyczący wprowadzania nowych usług fizjoterapeutycznych oraz
napisać wniosek o jego dofinansowanie
FOT. JANUSZ PIWOWARSKI
– O prowadzeniu własnego centrum
rehabilitacji marzyłam od dawna. Długo
szukałam sposobu na sfinansowanie tego
przedsięwzięcia. Wreszcie trafiłam do Gnieźnieńskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego,
gdzie poinformowano mnie o możliwości
starania się o dotację z funduszy unijnych
na zakup innowacyjnego sprzętu medycz-
W gabinecie Ewy Gieburowskiej jest stepper do ćwiczeń
dla osób z chorobami serca i cierpiących na otyłość
nasz region
9
9
3/2014
z UE. Nie obyło się bez komplikacji, jednak
dzięki pomocy i wsparciu wspaniałych ludzi
udało się pokonać wszystkie formalne i merytoryczne przeszkody. Mój projekt otrzymał
dotację, a ja mogłam zabrać się do pracy.
Nie ukrywam, że początki działalności były
trudne. Jak do każdej nowej, nieznanej na
rynku firmy – ludzie odnosili się do nas z nieufnością. Powoli jednak zaczęliśmy przekonywać do siebie pacjentów i zdobywać ich
zaufanie. Z pewnością pomogły nam w tym
nowoczesne i rzadko spotykane w Polsce
urządzenia rehabilitacyjne – dodaje Ewa
Gieburowska.
„Projekt inwestycyjny na wprowadzenie
nowych usług fizjoterapeutycznych poprzez
wyposażenie gabinetu w innowacyjną aparaturę medyczną” dofinansowany został
w ramach WRPO 2007-2013 z działania
wsparającego rozwój MŚP. Całkowita wartość inwestycji wynosiła 82 tys. zł. Kwota
dotacji to 42 tys. zł.
Za pieniądze otrzymane z unijnej kasy
właścicielka gabinetu zakupiła stepper do
ćwiczeń dla osób z chorobami serca i cierpiących na otyłość oraz aparat SWT służący
do terapii falami uderzeniowymi.
– Do gabinetu zgłaszają się pacjenci
w różnym wieku. Prowadzimy zajęcia rehabilitacyjne dla osób starszych po przebytych
udarach, a także dla dzieci z porażeniem
mózgowym. Naszymi pacjentami bywają też
Projekty dla wielkopolski
niemowlęta, wcześniaki z obniżonym napięciem mięśniowym. Pomocą służymy również
osobom z urazami po wypadkach, schorzeniami ortopedycznymi i uskarżającym się na
różnego rodzaju bóle, np. tzw. bolesny bark
– mówi Ewa Gieburowska.
Do walki z bólem szczególnie przydatny
okazuje się aparat SWT. Terapia falami ude-
rzeniowymi to nowoczesny i niezwykle skuteczny sposób leczenia bólu.
– Zabiegi wykonywane przy pomocy aparatu SWT często zaskakują swoją skutecznością. Przynoszą pożądane efekty bardzo
szybko i są długotrwałe. Nierzadko ból
ustępuje już po tygodniu rehabilitacji. Pacjenci mogą normalnie funkcjonować i nie
są zmuszeni do pójścia na zwolnienie lekarskie. Dysponując aparaturą wykorzystującą
najnowsze technologie, możemy świadczyć
usługi rehabilitacyjne na wysokim poziomie
i być konkurencyjni na rynku – podkreśla
Ewa Gieburowska.
Iwona Połoz
Nowa jakość w starym szpitalu
– Przebudowa wraz rozbudową gostyńskiego szpitala to bezprecedensowa inwestycja w naszym powiecie – mówi Robert Marcinkowski, starosta gostyński. – Szpital zyskał
nie tylko nowe mury, ale także wyposażenie.
Przedsięwzięcie mogliśmy realizować z takim rozmachem przede wszystkim dlatego,
że powiodły się nasze starania o pozyskanie
środków zewnętrznych. Nową jakość gostyńskiego szpitala sfinansowała głównie Unia
Europejska – dodaje.
Prace przy realizacji projektu „Przebudowa wraz z rozbudową SP ZOZ w Gostyniu”
podzielone zostały na cztery etapy. Najpierw
modernizacji poddano poklasztorny budynek, w którym mieści się obecnie Odział Ginekologiczno-Położniczy. Wybudowano też
połączenie tego obiektu ze szpitalem.
Kolejny etap robót polegał na przebudowie pomieszczeń oddziałów Chirurgii Dziecięcej, Ginekologiczno-Położniczego oraz
Noworodkowego, a także stworzeniu Izby
Przyjęć oraz Pomocy Doraźnej. W budynku
zmodernizowano istniejącą windę. Na zewnątrz wybudowano nowe, zadaszone podjazdy dla ambulansów sanitarnych oraz dla
osób niepełnosprawnych.
W trzecim etapie modernizacji przebudowano parter budynku mieszczącego Zespół
Przychodni, tworząc tam Zakład Opiekuńczo-Leczniczy. Powstały nowe wejścia do
budynku oraz klatki schodowe.
Zwieńczenie inwestycji stanowiła przebudowa Bloku Operacyjnego. Obiekt zmodernizowano, dostosowując m.in. do przepisów
o bezpieczeństwie przeciwpożarowym. Stworzono trzecią salę operacyjną, a w dobudowanej części budynku na parterze zlokalizowana została pracownia mammograficzna
wraz z ciemnią i poczekalnią. Stworzono
FOT. JANUSZ PIWOWARSKI
Prawie trzy lata trwała modernizacja i przebudowa budynków szpitala w Gostyniu.
Inwestycja zrealizowana przez samorząd powiatowy dzięki unijnej dotacji pozyskanej
w ramach WRPO na lata 2007-2013 miała na celu dostosowanie placówki
do europejskich standardów ochrony zdrowia oraz zwiększenie dostępności
do usług medycznych dla mieszkańców powiatu gostyńskiego.
W odnowionym szpitalu w Gostyniu można
zrobić badanie tomografem komputerowym
w ten sposób jednolite centrum diagnostyczne, ponieważ w tej samej części szpitala znajdują się też pracownie RTG i USG.
Koszt całego przedsięwzięcia, którego
realizację zakończono w 2011 r., wyniósł ponad 11 mln 679 tys. zł. Wydatki w 70 proc.
sfinansowano z unijnej dotacji, która wyniosła ponad 7 mln zł. Projekt powiatu gostyńskiego otrzymał wsparcie z działania w ramach poprawy warunków funkcjonowania
systemu ochrony zdrowia w województwie.
– Do niedawana powiat gostyński charakteryzował się niskim poziomem opieki zdrowotnej. Wynikało to przede wszystkim z braku specjalistycznego sprzętu medycznego
nasz region
10
10
3/2014
oraz niedostosowania obiektów szpitalnych
zarówno do potrzeb pacjentów, jak i wymogów prawa. Dlatego głównym celem projektu było podniesienie jakości usług medycznych w szpitalu w Gostyniu. Za tę placówkę
odpowiedzialny jest bowiem samorząd powiatowy – mówi Robert Marcinkowski. – Modernizacja SP ZOZ w Gostyniu przyczyniła
się do poprawy jakości usług świadczonych
przez szpital i zwiększenia dostępności do
nich dla mieszkańców, a także do zlikwidowania barier architektonicznych w powiecie
i wzrostu jego rangi – podkreśla starosta.
Iwona Połoz
Projekty dla wielkopolski
Trafniejsza diagnoza, celniejszy opis
FOT. MACIEJ ZAKRZEWSKI
We współczesnej medycynie nie można się obyć bez nowoczesnych narzędzi
diagnostycznych. Ma to szczególne znaczenie dla pacjentów z chorobami
nowotworowymi, u których szybka diagnoza i podjęcie odpowiedniego leczenia
stwarzają większe szanse na wyleczenie.
Zakład Radiologii, Pracownia RTG
Ważny jest nie tylko sam proces badania,
czyli badań obrazowych, w dowolne miejsce
ale też to, by każdy przypadek choroby i jej
w szpitalu, przychodni czy nawet poza ośroleczenia był właściwie opisany i zarchiwizodek. Jest dużo tańszy w eksploatacji niż trawany. Nowoczesne wyposażenie pracowni
dycyjne metody, a po odpowiednim skonfigubadań obrazowych pozwala na utrzymanie
rowaniu pozwala znacznie ograniczyć liczbę
dobrej jakości obrazów diagnostycznych,
drukowanych filmów, gdyż umożliwia wydadaje możliwość porównania kolejnych bawanie wyników badań na płycie CD oraz ardań pacjenta przy zapewnieniu tych samych
chiwizację zgodnie z obowiązującymi przepiwarunków ekspozycji.
sami. Dodatkową zaletą systemu jest fakt, że
Wielkopolskie Centrum Onkologii (WCO)
nie wymaga on wymiany sprzętu. Przeciwnie
kupiło w latach 2009-2010 pięć nowocze– jest stosowany właśnie do konwencjonalsnych urządzeń w ramach projektu „Apanych aparatów rentgenowskich, w przypadku
ratura do radiologicznej diagnostyki nowotworów oraz
cyfrowego opracowania i arKupno aparatów w WCO
chiwizacji wyników badań”, na
zlikwidowało przestoje w pracy
które otrzymało ponad 2,5 mln
dofinansowania z Europejskieoraz podniosło komfort pacjentów
go Funduszu Rozwoju Regionalnego. Pierwszym z nich był
system radiografii cyfrowej,
który zastąpił dotychczas stosowaną analogową aparaturę. Nowy system
których mamy do czynienia z obrazem analodaje możliwość cyfrowego tworzenia obrazu,
gowym, a po tzw. ucyfrowieniu otrzymujemy
który można dowolnie modyfikować, czyli
w pełni digitalny zapis obrazu, z wszystkimi
zwiększać, zmniejszać, zmieniać kontrast itp.
jego zaletami – dodaje.
– tłumaczy dr n. med. Ewa Wierzchosławska,
Drugim kupionym w ramach projektu
kierownik Zakładu Radiologii. – Duża toleranurządzeniem był aparat RTG z torem wizyjcja radiografii cyfrowej na błędy w doborze
nym. Sprzęt ten zapewnił przede wszystkim
parametrów ekspozycji prawie całkowicie elimożliwość wykonywania specjalistycznych
minuje konieczność powtórnego naświetlania
badań przewodu pokarmowego oraz popacjenta. System radiografii cyfrowej pozwaprawił jakość wykonywanych badań. WCO
la również na szybkie przesyłanie obrazów,
wzbogaciło się też o nowy aparat USG,
nasz region
11
11
3/2014
dzięki któremu znacznie skrócił się czas
oczekiwania na odpowiednie badania. Jak
mówi dr Ewa Wierzchosławska: – Badanie
USG jest jednym z podstawowych w diagnostyce i leczeniu nowotworów. W Centrum wykonuje się rocznie ok. 25 tys. takich badań
i ok. 3 tys. biopsji pod kontrolą USG. Nowy
aparat obsługuje głównie pacjentów z Oddziału Chirurgii Głowy i Szyi oraz Onkologii
Laryngologicznej.
Dwa ostatnie urządzenia – strzykawka automatyczna i stacja diagnostyczno-opisowa
– zostały zakupione do pracowni rezonansu magnetycznego. Strzykawka automatyczna jest urządzeniem pozwalającym na
podanie środka kontrastowego – szybkie,
w odpowiednim czasie i odpowiedniej objętości. – Wprowadzenie w ten sposób środka
kontrastowego stosuje się w tzw. badaniach
dynamicznych, w których konieczne jest
szybkie wstrzykiwanie środka w trakcie poszczególnych faz skanowania – tłumaczy
kierownik Zakładu Radiologii. Natomiast
stacja diagnostyczno-opisowa to miejsce,
do którego przesyłane są wszystkie wyniki
diagnostyczne wykonywane w pracowni rezonansu magnetycznego. – Tam opracowuje
się badania, uzyskuje wtórne rekonstrukcje
obrazu przy pomocy specjalistycznego
oprogramowania – wyjaśnia dr Ewa Wierzchosławska. Do każdego rodzaju
badania dedykowany jest inny program opisowy. Na stację mogą być
przesyłane także różne badania, np.
z tomografii komputerowej, co daje
możliwość oceny porównawczej kilku
badań jednego pacjenta.
Kupno aparatów wyeliminowało
konieczność papierowej archiwizacji dokumentacji, zlikwidowało
przestoje w pracy oraz podniosło komfort
pacjentów i ich bezpieczeństwo. – Dzięki nowej aparaturze w WCO stosowana
dziś nowoczesna diagnostyka obrazowa, pozwalająca na lepszą ocenę zmian
patologicznych, takich jak ocena stopnia złośliwości nowotworu czy określenie
czynników koniecznych do zaplanowania odpowiedniej terapii – podsumowuje
dr Ewa Wierzchosławska.
Marek Rokita
Zdrowie w perspektywie 2014-2020
Na zdrowie będą
unijne pieniądze
Jakie konkretnie projekty z obszaru opieki zdrowotnej sfinansowane zostaną z funduszy
unijnych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata
2014-2020, tego jeszcze nie wiemy. Zbliża się bowiem faza negocjacji z Komisją
Europejską, których rezultaty poznamy najprawdopodobniej w czwartym kwartale
bieżącego roku. Wiemy jednak, o co „toczy się bój”.
Perspektywa na finiszu
W kwietniu tego roku samorząd województwa złożył w Brukseli projekt WRPO 2014+.
Komisja Europejska w drugiej połowie sierpnia zgłosiła do niego swoje uwagi. Unijny dokument liczy ponad 100 stron, jednak większość komentarzy zgłoszonych przez urzędników KE dotyczy kwestii formalnych.
– Około połowy wskazanych bardzo
szczegółowo uwag odnosi się do aktualizacji naszego programu pod kątem przyjętej
pod koniec maja przez Komisję Europejską
Umowy Partnerstwa, a tym samym modyfikacji m.in. wskaźników realizacji czy alokacji
– mówi Mieczysław Borówka, wicedyrektor
Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. – Najważniejsze jest jednak to, że
merytoryczna zawartość naszego projektu
nie została zakwestionowana i mamy mocne
podstawy do negocjacji.
Rozpoczną się one prawdopodobnie
w połowie października, 2-3 tygodnie po
tym, jak poprawiony projekt WRPO 2014+
trafił do Brukseli. A to oznacza, że o ile nie
będzie nieprzewidzianych przeszkód, to
pierwsze konkursy na projekty ubiegające
się o wsparcie unijne mogą być ogłaszane
na początku przyszłego roku.
Wiele źródeł dla zdrowia
Wprawdzie w perspektywie finansowej
2014-2020 nie znalazł się osobny program
operacyjny dotyczący służby zdrowia, jednak określone zostały obszary działań preferowanych – to szeroko pojęta profilaktyka
Niektóre projekty w obszarze ochrony zdrowia, o których finansowanie z funduszy Unii Europejskiej
ubiega się Wielkopolska:
Przewidywany okres
realizacji
Szacunkowa wartość
projektu (mln zł)
Źródło dofinansowania
Rozbudowa i przebudowa Szpitalnego Oddziału
Ratunkowego w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu
2016-2017
21
POIŚ* 2014-2020
Modernizacja SOR-u w Wojewódzkim Szpitalu
Zespolonym w Kaliszu
2015-2016
16,3
POIŚ* 2014-2020
Budowa lądowiska dla śmigłowców przy Szpitalnym
Oddziale Ratunkowym w Kępnie
2015-2016
3
POIŚ* 2014-2020
Rozbudowa budynków i zakup sprzętu oraz wyposażenia
specjalistycznego dla Szpitala Klinicznego
im. K. Jonschera
2015-2016
31,2
POIŚ* 2014-2020
budżet państwa
Budowa nowego Szpitala Matki i Dziecka w Poznaniu
2014-2019
400
WRPO 2014+
partner prywatny
w formule PPP
Informatyzacja podmiotów medycznych Samorządu
Województwa Wielkopolskiego
2015-2019
brak danych
WRPO 2014+
Programy profilaktyczne i zdrowotne województwa
wielkopolskiego w latach 2015-2021
2015-2021
19,4
WRPO 2014+
Szczepienia przeciwko zakażeniom HPV
2015-2021
0,32
WRPO 2014+
Onkologia i hematologia dziecięca
2015-2021
6,2
WRPO 2014+
budżet państwa
Nazwa przedsięwzięcia / projektu
SUMA
497,42
Finansowanie części z powyższych projektów negocjowane będzie z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju
w ramach tzw. kontraktu terytorialnego, nie zaś w ramach WRPO 2014+
* Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
Źródło: UMWW
nasz region
12
12
3/2014
Zdrowie w perspektywie 2014-2020
chorób, które są główną przyczyną dezaktywacji zawodowej. Chodzi o to, by utrzymywać w jak najlepszej kondycji zdrowotnej,
a tym samym utrzymać w aktywności osoby
w wieku przedemerytalnym. Na wsparcie
funduszy unijnych liczyć zatem będą mogły
projekty obejmujące najróżniejsze aspekty
profilaktyki chorób układu krążenia, chorób
nowotworowych, zaburzeń psychicznych
i schorzeń układu nerwowego, profilaktyki
zapobiegania chorobom układu kostno-stawowego oraz układu oddechowego.
W nowej perspektywie finansowej mają
być wdrożone ogólnopolskie programy profilaktyczne, m.in. wczesnego wykrywania
chorób nowotworowych, które obejmą także
mieszkańców Wielkopolski. Merytoryczna
część tych programów, czyli np. badania
czy testy, finansowana będzie poprzez Ministerstwo Zdrowia, z kolei samorząd regionu
finansować ma tzw. otoczkę, czyli np. informowanie pacjentów o możliwości poddania
się badaniom.
Unia stawia także na informatyzację. Projekty takie jak np. dygitalizacja danych w placówkach ochrony zdrowia czy poszerzenie
dostępu pacjentów do danych informatycznych będą mogły ubiegać się o wsparcie
ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020. Ponadto placówki
ochrony zdrowia, przedsiębiorcy działający
w tym obszarze, lekarze, farmaceuci itd.
otrzymają szansę na wsparcie projektów
dotyczących zakupu nowoczesnego wyposażenia, remontu budynków, szkolenia
pracowników i innych – z różnych krajowych
i regionalnych programów operacyjnych adresowanych do wszystkich, a nie wyłącznie
do podmiotów działających w obszarze służby zdrowia.
Wielkie i ważne
Profilaktyczne programy zdrowotne, które mają być
współfinansowane w ramach WRPO na lata 2014-2020:
• program profilaktyczny schorzeń układu oddechowego dla mieszkańców gmin
województwa wielkopolskiego
• program profilaktyczny wczesnego wykrywania raka płuc*
• program profilaktyczny wczesnego wykrywania gruźlicy*
• program profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów złośliwych dolnego odcinka
przewodu pokarmowego w województwie wielkopolskim
• program profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób układu moczowo – płciowego
mężczyzn w województwie wielkopolskim
• program profilaktyki nowotworów głowy i szyi
• program zapobiegania powstawaniu poważnych powikłań klinicznych i zakrzepowych
u chorych z ostrym zespołem wieńcowym leczonych przezskórną angioplastyką
wieńcową
• program psychiatryczny terapeutyczno-rehabilitacyjny połączony z aktywizacją
pacjentów.
* lata 2014-2016
Źródło: UMWW
wych obiektów – mówi Grzegorz Potrzebowski, dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej UMWW. – Tymczasem nie w każdym
przypadku można poprawić funkcjonowanie
istniejącej już placówki bez rozbudowy czy
budowy nowej.
Z taką sytuacją mamy do czynienia
w przypadku Szpitala Dziecięcego przy ulicy Krysiewicza w Poznaniu. Stary i niefunkcjonalny, nieprzystosowany do wymogów
współczesnej medycyny gmach po prostu
nie ma szans sprostać wyśrubowanym wymaganiom dla tego typu placówek.
Kolejny duży projekt to Instytut Radioterapii Protonowej. Według planów w Poznaniu na Morasku miałby powstać ośrodek
badawczo-leczniczy zajmujący się profi-
W nowej perspektywie
W projekcie WRPO na lata 2014finansowej mają być wdrożone
2020 znalazły się dwie duże inwestycje o znaczeniu także ponadreogólnopolskie programy
gionalnym: budowa Regionalnego
profilaktyczne
Centrum Zdrowia Dziecka oraz
utworzenie drugiego w Polsce Instytutu Radioterapii Protonowej.
Samorządowcy mają nadzieję,
że mimo pewnych oporów Komisja Eurolaktyką, wykrywaniem i leczeniem chorób
pejska zgodzi się na współfinansowanie
nowotworowych, przede wszystkim głowy
budowy nowego szpitala dziecięcego w Poi szyi. Protonoterapia to innowacyjna meznaniu. Obawy o zgodę Komisji Europejskiej
toda diagnostyki i leczenia, która pozwala
na wsparcie tej inwestycji są uzasadnione.
precyzyjnie niszczyć komórki nowotworowe.
– Według przyjętej w ostatnich latach
Powołanie tak nowoczesnej placówki jest
polityki Unii Europejskiej w obszarze opieki
wspólnym projektem Uniwersytetu im. Adazdrowotnej preferuje się projekty poprawy
ma Mickiewicza, Uniwersytetu Medycznego,
funkcjonowania istniejących już placówek,
Politechniki Poznańskiej, Wielkopolskiego
ich doinwestowanie, unowocześnienie czy
Centrum Onkologii i Szpitala Klinicznego
usprawnienie organizacji, natomiast z rezerPrzemienienia Pańskiego UM. Zarząd Wową podchodzi się do projektów budowy nojewództwa postanowił zgłosić ten projekt
nasz region
13
13
3/2014
do Strategii Rozwoju Polski Zachodniej. To
oznacza, że z inwestycji skorzystaliby pacjenci województw dolnośląskiego, opolskiego, zachodniopomorskiego, lubuskiego
i wielkopolskiego. Już na etapie przygotowywania projektu WRPO 2014+ marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak
zabiegał o wsparcie dla tej inwestycji w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, wskazując
na innowacyjność i szeroki zasięg placówki.
Negocjacje
dla zdrowia regionu
Przyszłość obu bardzo ważnych dla poprawy funkcjonowania opieki zdrowotnej
w regionie inwestycji zależy przede wszystkim od wyników negocjacji zarówno kontraktu terytorialnego, jak i nowego
RPO, które samorząd województwa
rozpocznie prawdopodobnie w najbliższych tygodniach. – Jestem dobrej myśli – zapewnia Hubert Zobel,
wicedyrektor Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego UMWW.
– Wprawdzie zauważa się tendencję,
że Bruksela w nowej perspektywie finansowej niechętnie będzie wspierać
budowanie zupełnie nowych obiektów, jednak w mojej ocenie te dwie inwestycje są na tyle ważne, że w jakimkolwiek
kształcie powinny znaleźć uznanie w oczach
decydentów z Komisji Europejskiej. Mówiąc
wprost – tam też pracują ludzie, którzy potrafią zważyć poważne i rzeczowe argumenty,
jakimi dysponują nasi negocjatorzy. Jako
Instytucja Zarządzająca robimy wszystko,
aby przyczynić się do pozytywnego finału
naszych wspólnych wysiłków.
Małgorzata Linettej
WRPO 2014+
Kontrakt na rozwój
Fot. © ISTOCKPHOTO.COM / shironosov
W decydującą fazę weszły prace nad kontraktem terytorialnym, nowym mechanizmem
koordynacji kluczowych działań rozwojowych w regionie. Zarząd Województwa przyjął
projekt stanowiska negocjacyjnego na rozmowy z rządem i przekazał do konsultacji
społecznych.
Budowa Centrum Uniwersytecki Park Hi-
storii Ziemi – etap I (400 mln zł)
Przebudowa ul. Krzywoustego w Poznaniu
(390 mln zł)
Budowa nowego Szpitala Matki i Dziecka
w Poznaniu (400 mln zł)
Dokończenie modernizacji linii kolejowej
E59 (3 mld zł)
Polska Zachodnia
Kontrakt terytorialny jest nowym pomysłem, który po raz pierwszy będzie realizowany właśnie w perspektywie 2014-2020.
Został on zaproponowany w Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020, przyjętej przez Radę Ministrów 13 lipca 2010 r.
Formalne podstawy do jego zawarcia wprowadziła dopiero nowelizacja Ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, która
weszła w życie 8 kwietnia 2014 r.
Zgodnie z tymi dokumentami kontrakt
terytorialny służy koordynacji działań prorozwojowych podejmowanych przez rząd
i samorząd, ukierunkowanych na osiąganie
wspólnych celów. Jego zadaniem jest zapewnienie komplementarności interwencji
z zagranicznych i krajowych źródeł przez realizację przedsięwzięć wspólnych dla rządu
i samorządu, jak i przez integrację projektów
o różnym charakterze (np. miękkich i twardych) w ramach jednego przedsięwzięcia.
– Kontrakt wyznacza cele rozwojowe,
które będą realizowane poprzez konkretne
przedsięwzięcia ze ściśle określonym źródłem finansowania i budżetem – podkreśla
Grzegorz Potrzebowski, dyrektor Departa-
mentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.
Przedsięwzięcia kluczowe
Na finansowanie przedsięwzięć w ramach kontraktu terytorialnego składają się
zarówno Fundusze Europejskie, jak i środki
z budżetu państwa. Kontrakt dotyczy dużych
projektów – co najmniej subregionalnych,
a często ponadregionalnych i krajowych.
W projekcie stanowiska negocjacyjnego
Zarząd Województwa zaproponował ponad
80 przedsięwzięć priorytetowych. Oto te największe:
Budowa Centrum Badań Technologii Informatycznych Beyond.pl (200 mln zł)
Z integrowany rozwój innowacyjnego
przemysłu lotniczego w Wielkopolsce
(180-200 mln zł)
Zintegrowany system transportu zbiorowego Poznań Główny – Rondo Rataje – Franowo – Węzeł Spławie (730 mln zł)
Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego w dolinie rzeki Warty – budowa polderu Golina w powiecie konińskim
(253 mln zł)
nasz region
14
14
3/2014
Od kilku lat Wielkopolska współpracuje
z czterema województwami Polski Zachodniej: dolnośląskim, lubuskim, opolskim i zachodniopomorskim. Polska Zachodnia nie
ma swojego ponadregionalnego programu
operacyjnego, nie ma więc zapewnionego
dedykowanego budżetu z Funduszy Europejskich. W trakcie prac nad Strategią Rozwoju
Polski Zachodniej uzgodniono natomiast ze
stroną rządową, że głównym źródłem finansowania będą środki unijne, zaprogramowane przede wszystkim w krajowych i regionalnych programach operacyjnych, w których
przewidziane zostaną preferencje dla projektów o charakterze ponadregionalnym. Na listę przedsięwzięć kluczowych do kontraktów
terytorialnych każde z województw Polski Zachodniej wpisało kluczowe projekty dla rozwoju całego makroregionu, takie jak budowa
dróg (m.in. S3, S5 i S11), odrzańska droga
wodna, ponadreginalne specjalistyczne centra usług medycznych, sieci energetyczne
czy współpraca ośrodków akademickich.
Decydujące miesiące
Projekt stanowiska został zaopiniowany
przez jednostki samorządu terytorialnego
z terenu województwa. Stanowisko do kontraktu terytorialnego województwa wielkopolskiego jest już gotowe. Swoje wypracowało
jednak także Ministerstwo Infrastruktury
i Rozwoju. Następnie obie strony spotkały
się przy stole negocjacyjnym w celu uzgodnienia ostatecznego kształtu kontraktu.
Procedura kończy się uchwałami Rady Ministrów i Zarządu Województwa, które zatwierdzą wynegocjowany kontrakt terytorialny.
Andrzej Szoszkiewicz
Informacja i promocja
Warto być na bieżąco
W latach 2014-2020 w Polsce realizowanych będzie 6 krajowych programów
operacyjnych, w tym jeden ponadregionalny dla województw Polski Wschodniej,
a także 16 programów regionalnych.
Gdzie szukać informacji o nowych programach:
• strona internetowa Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju www.mir.gov.pl (zakładka Fundusze Europejskie)
• Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich www.funduszeeuropejskie.gov.pl/dzialaniapromocyjne/PI/Strony/Ogolne_
informacje_mapa_wojewodztw.aspx.
We wszystkich Punktach należących do sieci koordynowanej przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju oraz w Centralnym Punkcie
Informacyjnym FE można otrzymać:
•
•
•
•
pomoc w znalezieniu źródeł dofinansowania Twoich pomysłów z Funduszy Europejskich
informacje o projektach dofinansowanych z Funduszy Europejskich, w których można wziąć udział, np. kursy, szkolenia
informacje nt. zasad przygotowania i realizacji oraz rozliczania i kontroli projektów dofinansowanych z Funduszy Europejskich
informacje nt. partnerstwa publiczno-prywatnego w kontekście projektów dofinansowanych z Funduszy Europejskich.
Źródło: MIR
W ramach programów operacyjnych nasz
kraj będzie miał do dyspozycji 320 mld zł
(ponad 76,8 mld euro). Największym z nich
jest Program Operacyjny Infrastruktura
i Środowisko z 27,5 mld euro. Będą z niego finansowane inwestycje infrastrukturalne
przyczyniające się do ochrony środowiska,
zdrowia i kultury.
Na realizację Programu Operacyjnego
Inteligentny Rozwój przeznaczono 8,6 mld
euro. Jego celem jest zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności polskiej gospodarki dzięki umocnieniu współpracy sektora biznesu i nauki, jak również wsparcie instytucji
otoczenia biznesu.
Program Wiedza Edukacja Rozwój, którego budżet wynosi 4,4 mld euro, ma na celu
poprawę kompetencji pracowników i ich sy-
tuacji na rynku pracy, jak również ułatwienie
zatrudnienia osobom młodym.
Nowym pomysłem jest Program Operacyjny Polska Cyfrowa, który ma wesprzeć
technologie informacyjno-komunikacyjne,
w tym rozwój e-administracji oraz tworzenie
sieci szerokopasmowych. Na ten cel przeznaczono 2,2 mld euro.
Program Operacyjny Polska Wschodnia
stanowić ma dodatkowe wsparcie dla pięciu
województw Polski Wschodniej, w tym Warmii i Mazur. Jego budżet to 2,1 mld euro.
Program Pomoc Techniczna (700 mln
euro) ma zapewnić efektywne i sprawne
wdrażanie funduszy w ramach polityki spójności w latach 2014-2020.
Informacje o WRPO 2007-2013 oraz WRPO 2014+ można znaleźć
na stronie Urzędu Marszałkowskiego www.wrpo.wielkopolskie.pl,
a w poszczególnych zakładkach:
• dokumenty regionalne i WRPO 2014+
• dokumenty krajowe i wspólnotowe
• informacje o konkursach i szkoleniach.
nasz region
15
15
3/2014
Źródło: UMWW
Główny Punkt Informacyjny
Funduszy Europejskich:
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań
tel. 61 626 61 92 i 61 626 61 93
mail: [email protected]
[email protected]
www.wrpo.wielkopolskie.pl
KONKURSY
DOBRE PRAKTYKI
SZKOLENIA
WYDARZENIA