Podatki 2013 - terminy

Komentarze

Transkrypt

Podatki 2013 - terminy
PILNE
DO CZŁONKÓW MSM ”GRABÓW”
W związku z przeprowadzonym w latach 2011 – 2012 przeniesieniem własności
nieruchomości zmianom uległ sposób naliczania odpowiednich podatków.
Do tej pory podatek od nieruchomości i opłata za użytkowanie wieczyste gruntu były
naliczane przez Spółdzielnię i płacone przez Państwa na konto Spółdzielni.
Zgodnie z Ustawą o podatkach i opłatach lokalnych, obowiązek podatkowy spoczywa na
właścicielu bądź użytkowniku nieruchomości.
OBECNIE:
1) Członkowie, którzy posiadają Akt Notarialny (własność segmentu, wieczyste
użytkowanie działki) i złożyli stosowne dokumenty w Dzielnicy Ursynów, otrzymają z
Dzielnicy wysokość opłat za podatek od nieruchomości i wieczyste użytkowanie działki na
rok 2013.
2) Członkowie, którzy posiadają Akt Notarialny z 2011 r. lub 2012 r., ale nie złożyli
dokumentów w Dzielnicy Ursynów, winni to zrobić niezwłocznie.
Dzielnica obciąży Państwa za podatek od nieruchomości za rok 2012 (od następnego
miesiąca po dacie Aktu Notarialnego). Kwotę podatku za rok 2012 proporcjonalną do okresu
od dnia podpisania Aktu Notarialnego, zwróci Członkowi Spółdzielnia.
Dzielnica Ursynów prześle również wysokość podatku od nieruchomości i za użytkowanie
wieczyste na rok 2013.
3) Członkowie, którzy nadal posiadają spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu,
wysokość opłat za podatek od nieruchomości i użytkowanie wieczyste otrzymają ze
Spółdzielni.
4) Wszyscy Członkowie zostaną obciążeni przez Spółdzielnię (tak jak w latach ubiegłych)
opłatami (podatek + wieczyste użytkowanie) za mienie spółdzielni, zgodnie z przypadającym
udziałem w roku 2013.
UWAGA!
Członkowie, którzy będą się ubiegać o 50 % bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu
użytkowania wieczystego, jeśli posiadają spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu,
powinny złożyć odpowiednie dokumenty w Spółdzielni do dnia 28 lutego 2013 r.
Pozostali Członkowie składają dokumenty w Dzielnicy Ursynów, w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 31 marca 2013 r.
Zarząd MSM „Grabów”