Polska-Warszawa: Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne

Komentarze

Transkrypt

Polska-Warszawa: Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne
Dz.U./S S31
13/02/2016
49496-2016-PL
- - Dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
1/3
Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:49496-2016:TEXT:PL:HTML
Polska-Warszawa: Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne
2016/S 031-049496
Centrum Usług Logistycznych, ul. Słoneczna 37, Warszawa 00-789, POLSKA.
Tel.: +48 226013973. Faks: +48 226013362. E-mail: [email protected]
(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 6.2.2016, 2016/S 026-041686)
Przedmiot zamówienia:
CPV:15100000
Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne
Zamiast:
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Sukcesywna dostawa mięsa, drobiu, wędlin oraz podrobów dla Centrum Usług Logistycznych z podziałem na 3 części
według lokalizacji,
II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu:
1.1 Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa mięsa, drobiu, wędlin dla Centrum Usług Logistycznych.
Zamówienia zostało podzielone na 3 części wg. lokalizacji:
a) Cz. I – Sukcesywna dostawa mięsa, drobiu, wędlin oraz podrobów dla jednostki CUL położonej w Ustce: OSW Ustka
Uroczysko, adres Ustka – Uroczysko, opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2a do SIWZ.
b) Cz. II – Sukcesywna dostawa mięsa, drobiu, wędlin oraz podrobów dla jednostek CUL położonych w Poznaniu: Obiekt
„OLIMPIA” przy ul. Taborowej 8 oraz obiekt „Jowisz” przy ul. Dojazd 34, opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr
2b do SIWZ.
c) Cz. III – Sukcesywna dostawa mięsa, drobiu, wędlin oraz podrobów dla jednostek CUL położonych w Zakopanem:
OSW „DAFNE” przy ul. Jagiellońskiej 30 oraz OSW „Pod Kozińcem” przy ul. Broniewskiego 10a, opis przedmiotu
zamówienia stanowi załącznik nr 2j do SIWZ.
Wykonawca może złożyć ofertę zarówno do danej/danych części przedmiotowego postępowania jak i do wszystkich.
1.2. Dostarczane artykuły spożywcze oraz sposób dostawy wykonywane muszą być zgodnie z przepisami ustawy z dnia
25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności
i żywienia Dz. U. z 2010 r. nr 136 poz.914 ze zm i ustawy z 16.12.2005 r.
o produktach pochodzenia zwierzęcego Dz. U. z 2006 r. nr 17 poz.127 ze zm. Dostawca przedmiotu zamówienia
z wyłączeniem producentów produkcji pierwotnej winien posiadać opracowany, wdrożony i utrzymany jeden z
obowiązujących systemów bezpieczeństwa żywności zgodnie z Ustawą z 25 sierpnia 2006 r.
o bezpieczeństwie żywności Dz. U. z 2010 r. nr 136 poz. 914 ze zm. oraz Rozporządzeniem WE nr 852/2004 Parlamentu
Europejskiego i rady z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie środków spożywczych. Zamawiający wymaga, aby dostawy
artykułów żywnościowych realizowane były środkami transportu spełniającymi odpowiednie wymogi sanitarne określone
w obowiązujących przepisach.
1.3. Wykonawca gwarantuje zachowanie wymagań przedmiotowych zamówienia zgodnie z Formularzem specyfikacji
asortymentu odpowiednio do każdej części zamówienia – załączniki nr 2a – 2c do SIWZ.
Informacje o częściach zamówienia:
Cz. I – Sukcesywna dostawa mięsa, drobiu, wędlin oraz podrobów dla jednostki CUL położonej w Ustce: OSW USTKA
UROCZYSKO, adres Ustka – Uroczysko, opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2a do SIWZ.
13/02/2016
S31
http://ted.europa.eu/TED
- - Dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
1/3
Dz.U./S S31
13/02/2016
49496-2016-PL
- - Dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
2/3
(...)
Cz. II – Sukcesywna dostawa mięsa, drobiu, wędlin oraz podrobów dla jednostek CUL położonych w Poznaniu: Obiekt
„OLIMPIA” przy ul. Taborowej 8 oraz obiekt „JOWISZ” przy ul. Dojazd 34, opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik
nr 2b do SIWZ,
(...)
Cz. III – Sukcesywna dostawa mięsa, drobiu, wędlin oraz podrobów dla jednostek CUL położonych w Zakopanem:
OSW „DAFNE” przy ul. Jagiellońskiej 30 oraz OSW „POD KOZIŃCEM” przy ul. Broniewskiego 10a, opis przedmiotu
zamówienia stanowi załącznik nr 2c do SIWZ.
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
Cz. II, III – 2 000 PLN
Cz. I – Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w tej części postępowania,
III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego:
2) Posiadanie wiedzy i doświadczenia.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w
tym okresie minimum 1 dostawę mięsa lub produktów mięsnych
o wartości min:
Cz. II, III – 100 000 PLN brutto;
Cz. I – 20 000 PLN brutto,
Powinno być:
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Sukcesywna dostawa mięsa, drobiu, wędlin oraz podrobów dla Centrum Usług Logistycznych z podziałem na 2 części
według lokalizacji:
II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu:
1.1 Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa mięsa, drobiu, wędlin dla Centrum Usług Logistycznych.
Zamówienia zostało podzielone na 2 części wg. lokalizacji:
a) Cz. I – Sukcesywna dostawa mięsa, drobiu, wędlin oraz podrobów dla jednostek CUL położonych w Poznaniu: Obiekt
„OLIMPIA” przy ul. Taborowej 8 oraz obiekt „JOWISZ” przy ul. Dojazd 34, opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik
nr 2a do SIWZ,
b) Cz. II – Sukcesywna dostawa mięsa, drobiu, wędlin oraz podrobów dla jednostek CUL położonych w Zakopanem:
OSW „DAFNE” przy ul. Jagiellońskiej 30 oraz OSW „POD KOZIŃCEM” przy ul. Broniewskiego 10a, opis przedmiotu
zamówienia stanowi załącznik nr 2b do SIWZ,
Wykonawca może złożyć ofertę zarówno do danej/danych części przedmiotowego postępowania jak i do wszystkich.
1.2. Dostarczane artykuły spożywcze oraz sposób dostawy wykonywane muszą być zgodnie z przepisami ustawy z
25.8.2006 o bezpieczeństwie żywności
i żywienia Dz. U. z 2010 r. nr 136 poz.914 ze zm i ustawy z 16.12.2005
o produktach pochodzenia zwierzęcego Dz. U. z 2006 r. nr 17 poz.127 ze zm. Dostawca przedmiotu zamówienia
z wyłączeniem producentów produkcji pierwotnej winien posiadać opracowany, wdrożony i utrzymany jeden z
obowiązujących systemów bezpieczeństwa żywności zgodnie z Ustawą z 25.8.2006
o bezpieczeństwie żywności Dz. U. z 2010 r. nr 136 poz. 914 ze zm. oraz Rozporządzeniem WE Nr 852/2004 Parlamentu
Europejskiego i rady z 29.4.2004 w sprawie środków spożywczych. Zamawiający wymaga, aby dostawy artykułów
żywnościowych realizowane były środkami transportu spełniającymi odpowiednie wymogi sanitarne określone w
obowiązujących przepisach.
1.3. Wykonawca gwarantuje zachowanie wymagań przedmiotowych zamówienia zgodnie z Formularzem specyfikacji
asortymentu odpowiednio do każdej części zamówienia – załączniki nr 2a – 2b do SIWZ.
13/02/2016
S31
http://ted.europa.eu/TED
- - Dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2/3
Dz.U./S S31
13/02/2016
49496-2016-PL
- - Dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
3/3
Informacje o częściach zamówienia:
Cz. I – Sukcesywna dostawa mięsa, drobiu, wędlin oraz podrobów dla jednostek CUL położonych w Poznaniu: Obiekt
„OLIMPIA” przy ul. Taborowej 8 oraz obiekt „JOWISZ” przy ul. Dojazd 34, opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik
nr 2a do SIWZ
(...)
Cz. II – Sukcesywna dostawa mięsa, drobiu, wędlin oraz podrobów dla jednostek CUL położonych w Zakopanem:
OSW „DAFNE” przy ul. Jagiellońskiej 30 oraz OSW „POD KOZIŃCEM” przy ul. Broniewskiego 10a, opis przedmiotu
zamówienia stanowi załącznik nr 2b do SIWZ
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
Cz. I, II – 2 000 PLN.
III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego:
2) Posiadanie wiedzy i doświadczenia.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w
tym okresie minimum 1 dostawę mięsa lub produktów mięsnych
o wartości min:
Cz. I, II – 100 000 PLN brutto,
Inne dodatkowe informacje
Przedmiotowe sprostowanie dot. ogłoszenia 2016/S 026-041686, w którym Zamawiający podał informacje o podziale
przedmiotowego postępowania przetargowego na 3 części, zamiast podziału na 2 części, wskutek omyłki.
13/02/2016
S31
http://ted.europa.eu/TED
- - Dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
3/3