Sfumato Twórczego Rozwoju

Komentarze

Transkrypt

Sfumato Twórczego Rozwoju
Sfumato Twórczego Rozwoju
Dzień Czwarty
Cytat dnia:
Możesz kontrolować jedynie własne zachowanie.
Ale nie reakcje innych ludzi.
Emily Giffin
Sfumato Twórczego Rozwoju
www.kb-glowacka.pl
[email protected]
W ubiegłym roku oglądałem w hiszpańskiej
telewizji pewną historyjkę o mężczyźnie,
który pukając do drzwi pokoju swego syna
wołał:
– Jaime, obudź się!
Syn w odpowiedzi:
– Nie chcę wstawać, tato.
Poirytowany ojciec:
– Wstawaj, musisz iść do szkoły!
Jaime na to:
– Nie chcę iść do szkoły.
– Dlaczego? – pyta ojciec.
– Są trzy powody ku temu – stwierdził
Jaime.
– Po pierwsze, bo tam jest potwornie
nudno; po drugie, bo mi dzieciaki
dokuczają, a wreszcie po trzecie, bo
nienawidzę szkoły.
Na to ojciec:
– To ja ci podam trzy powody, dla których
powinieneś pójść do szkoły. Po pierwsze,
bo to jest twój obowiązek; po drugie, bo
masz czterdzieści pięć lat; i po trzecie,
ponieważ jesteś dyrektorem szkoły...
Anthony de Mello JS
Sfumato Twórczego Rozwoju
www.kb-glowacka.pl
[email protected]
Em ocje to informacje. Emocje to także nasze skróty myślow e, są bardzo
pożytecznym mechani zmem. Nie musimy każdego dnia na now o
poznaw ać znaj omych nam osób. Po za tym , uczy nas, że zimą należy
ubierać się ciepło a l atem przewiew nie. Emocje na ostrzegają i pomagaj ą
dzi ałać. Emocje to także ocena. Dobre – złe. Miłe – nie miłe. Lubię – nie
lubię. Konotacja pozytyw na i negatyw na. I tu pojaw ia się
ni ebezpieczeństw o, pokusa stw arzaj ąca „łatwiznę” myślenia. Przyklej ani a
etykietek i nnym , ulegania stereotypom i uprzedzeniom. A od tego już
bardzo blisko do agresji. Czy można się ustrzec ocenianiu? I tak i nie. Tak,
gdy chcemy w yjść po za pew ne schematy i nie, bo nie oszukujmy się
w szyscy jesteśmy leniwi.
Pamiętasz, j ak się czułeś w szkole, gdy Ciebie oceniali?
 Przypomnij sobie jakąś sytuację, w której miałeś w rażenie, że
dotykasz nieba. Jakie tow arzyszyły emocje? Co się działo z Tw oim
ciałem? Komu o tym mówiłeś? Gdzie się udałeś?
 A m oment sprawiający Ci duży ból psychiczny? Może byłeś
wyśmiany? Wyzw any? Co chciałeś zrobić? Z kim rozmawiałeś?
Może nikomu nic nie mówiłeś?
 Przypomnij sobie, co było oceniane - Ty? Czy Tw oje zachow anie?
 Jak się czujesz, gdy oceniaj ą Ciebie a co gdy ocenie ulega Tw oje
zachow anie?
Sfumato wskazówka:
Ni e oceniaj nigdy nikogo, bo to nie etyczne, pachnie chamstw em i
drobnomieszczaństw em. Po za tym , nie masz do tego praw a. Może ocenić
zachow anie.
 Np. Darek jest zły. Jest oceną człow ieka. Już napisano „ni e oceniaj ,
aby ciebie nie oceniono”
 Natomiast. Zachow anie Darka jest złe. Nie ocenia osoby i nie mów i
ogól nie – to znaczy dostrzega tylko jednostkow e zachow anie.
 Ni e używ aj ogólnie na dużym poziomie typy. Jesteś Głupi , nic nie
znaczy, po za ładunkiem emocjonal nym. Człow iek nie może być
głupi , może mieć tylko gł upie zachow anie.
Przygotuj sobie miejsce.
Wypow iedz nagłos słow a Emily Grifi n
Pow tórz je kilka razy.
„Możesz kontrolować jedynie własne zachowanie. Anie reakcje innych
ludzi”.
Zam knij oczy i w yobraź kobietę, która mówi do Ciebie te słow a. Jak
wygląda, jaki ma głos, jak się zachow uje mówiąc te słow a?
Zastanów się, czy one przemawiają do Ciebie.
Czy myślisz, że mogą stanow ić część Ciebie?
Czy staną się motyw em przew odnim Tw ojego dnia?
Postanów sobie, „będę kontrolow ać sw oje zachow anie”.
Zastanów się, co to dla Ciebie znaczy, że będziesz kontrol ow ać sw oje
zachow anie?
Pamiętasz, myśli rodzą słow a.
Słow a wibrują przez emocje.
Em ocje budzą zachow anie.
Jakie słow a budzą gniew w Tobie?
Jakie pow odują radość?
Jakie spaw ają, że czujesz się oceniony?
Kiedy Ty oceniasz?
Co Ci daje oceni a innych?
Czujesz zadow olenie, kiedy oceniasz? A może czujesz niezręczność?
Czy często oceniasz siebie?
Jaką sobie dajesz notę?
Sfumato Twórczego Rozwoju
www.kb-glowacka.pl
[email protected]
Ćwiczenie
Kol ejnie ćwiczeni , które nie jest łatw e.
Dobrze by było, abyś stanął przed dużym lustrem. Jeśli nie masz, musi być
mniejsze. Jednak nie mniejsze niż takie, które obejmuje Tw oja tw arz. Takie
łazienkow e będzie dobre.
 Stań przednim
 Spój rz sobie prosto w oczy
 I teraz pow iedz
o Lubię Cię – zobacz, co się z Tobą dzieje, gdy mów isz te
słow a. Jak się czujesz? Co masz ochotę zrobić?
o A teraz powiedź „Kocham Cię” w ażne abyś patrzył sobie
prosto w oczy. Jest to bardzo trudne. Powinieneś zapisać w
sw oim dzienniku, co czułeś? Może pomyślałeś to głupie i
ni edorzeczne. A może miałeś ochotę uciec. A może
pierw szy raz poczułeś się w spaniale.
o A teraz powiedz do siebie tak jak byś mówił do kogoś
bliskiego. Kogoś, kogo kochasz i w ypow iadasz jego imię.
Np. mam na imię Maciej i mów ię „Kocham Ciebie
Maciej u”. Obserw uj siebie.
 To jest bardzo trudne ćw iczenie. Możesz potrzebow ać chusteczek.
Miej je przy sobie.
 Postaraj się je w ykonyw ać każdego dnia rano.
 Jeśli pokochasz siebie, jeśli siebie pol ubisz. Będziesz mógł napraw dę
kochać innych.









Jakie co się tak na praw dę tam dzieje?
Jakie tow arzyszą im przekonani a?
Jakie jaka jest ocena tej sytuacji?
Jaką j ak oceniasz ich zachow anie?
Jakie żywisz emocje do bohaterów ?
Kogo w nich w idzisz?
Co do nich czujesz?
Czy macie w spólne w artości ?
Co Ci się w tej historii podoba a co nie?
Wstań, przejdź się po pokoju. Zrób sobie herbatę.
Teraz chcę abyś dokończył tę historię.
 Napisz, co się dalej zdarzy
 Opisz w szystkie tow arzyszące emocje
 Co now ego zostało odkryte?
 Czego się nauczyłeś?
 Jakie emocje tow arzyszą pracy z lustrem?
Napisz kilka słów , które podsumuj ą dzisiejsze ćwiczenia.
Narysuj siebie, jako parasolkę, która osiągnęła sw ój cel
Pomyśl, co dow iedziałeś się o sobie...
Powiedz sobie coś miłego.
Już j utro kolejny dzień. Zaw sze możesz do mnie napisać.
[email protected] acka.pl
Teraz odpocznij chwilkę. Jeśli potrzebujesz przejdź się.
Przeczytaj jeszcze raz opowiadanie De Mello.
Zam knij oczy i w yobraź sobie tę scenę. Spraw dź, jaka jest godzi na, czy jest
bardzo w cześnie rano, a może już nie. Jak w ygląda jego pokój ? A teraz
zobacz jak w ygląda jego ojciec. Przyw ołaj sobie ich rozmow ę. Poczuj
emocje, jakie t am tow arzyszą.
Zadaj pytania
Sfumato Twórczego Rozwoju
www.kb-glowacka.pl
[email protected]

Podobne dokumenty