POLSKI KLUB EKOLOGICZNY ZARZĄD GŁÓWNY

Komentarze

Transkrypt

POLSKI KLUB EKOLOGICZNY ZARZĄD GŁÓWNY
POLSKI KLUB EKOLOGICZNY ZARZĄD GŁÓWNY
PROJEKT: KLUB (PKE) DLA CIEBIE
ANKIETA
Cześć 1 - Do liderów
1. Pełna nazwa
2. Adres
Zasoby
3. Nazwiska osób zarządzających organizacją
4. Kontakt
5. Termin zakończenia kadencji
6. Warunki lokalowe
7. Samodzielne pomieszczenie
8. UŜywane z inną organizacją
9. Wielkość
10. Czynsz
11. MoŜliwości lokalowe do przeprowadzenia konferencji/ szkoleń
12. Dostęp do telefonu, faxu
13. Dostęp do komputera, rodzaj sprzętu (stacjonarny/laptop,modem, DVD/CD...)
14. Dostęp do Internetu, nieograniczony, w godzinach od – do;
15. Adres mailowy
16. Strona WWW lub link
17. Proszę wskazać sposób informowania o działaniach organizacji
18. Proszę wymienić posiadany przez organizację sprzęt (drukarka, skaner, kser, TV, wideo......)
1
19. Czy organizacja wydaje publikacje
20. Czy organizacja posiada własny rachunek bankowy
21. Czy organizacja posiada wolne środki własne, określić w przedziałach a) do 1 000
b) do 5 000, do 10 000, powyŜej 10 000.
22. Czy organizacja ma stałą obsługę finansową.
23. Ilość członków organizacji
24. Ilość członków aktywnych - proszę określić poprzez ilość osób wpłacające składki lub wskazać
inny mierzalny sposób np. udział w działaniu w ostatnich 12 miesiącach;
25. Ilość osób zatrudnionych (etat, umowa zlecenie)
26. Jaki jest to czas pracy w miesiącu w przeliczeniu na etaty
27. Ilość woluntariuszy, sympatycy – osoby biorący udział w pracach Państwa organizacji a nie
będących formalnymi członkami
28. Jak często odbywają się spotkania w organizacji
Spotkania Zarządu
Zebrania adresowane do wszystkich członków
29. Kiedy odbyło się ostatnie spotkanie organizacji
30. Czy moŜna zapoznać się z protokołem
Osiągnięcia /działania
31. Współpraca z innymi strukturami PKE udokumentowana, podpisane umowy, porozumienia inne
dokumenty
32. Współpraca z innymi NGO udokumentowana, np. poprzez zdjęcia artykuły w mediach
33. Współpraca z biznesem
2
34. Współpraca z samorządem
35. Inny rodzaj współdziałania (wymiar sprawiedliwości, straŜ miejska...)
36. Proszę opisać trzy największe osiągnięcia organizacji w tym jedno z ostatnich 12 miesięcy.
A
B
C
37. BieŜąca aktywność
projekty
interwencje
mediacje
inne
38. Proszę wskazać które z opisanych działań powinno być upowszechnione na potrzeby Klubu, lub
szerzej jako dobra praktyka
39. Udział w szkoleniach podnoszących kwalifikacje
Plany na przyszłość
40. Czy organizacja ma opracowany roczny plan działania, inny dokument planistyczny
41. W jaki sposób dokument jest udostępniony dla członków organizacji
42. Czy w ubiegłych latach taki dokument organizacja opracowała, co się udało zrealizować
43. Czy planuje się opracowanie planów działania na przyszłość, w jakiej formie
44. Jakie są potrzeby Państwa organizacji niezbędne do realizacji zaplanowanych działań.
(lokalowe, szkoleniowe, sprzętowe)
3
45. Proszę wskazać największe problemy z jakimi spotyka się organizacja.
46. Państwa organizacja jest częścią organizacji o zasięgu ogólnopolskim.
Celem dokumentu jest poprawa skuteczności działania PKE jako organizacji ogólnopolskiej. W jaki
sposób moŜna skoordynować obecne i przyszłe działania Państwa organizacji ze strukturą
ogólnopolską
47. Proszę wskazać moŜliwe kierunki zmian wzmacniających PKE
48. Jaką rolę w zaspakajaniu tych potrzeb moŜe mieć Zarząd Główny PKE
Przykłady oczekiwanego wsparcia: pomoc przy opracowaniu strategii działania organizacji na
najbliŜszy rok/na dłuŜszy okres; koordynacja działań lokalnych z ogólnymi, wypracowanie
stanowiska klubu wobec struktur władzy, podnoszenie profesjonalizacji członków organizacji
poprzez organizowanie szkoleń (jak tematyka), udział w spotkaniach, konferencjach,
organizowanie ogólnopolskich projektów, zdobywanie środków na lokalne działania.
4