ws. hejtu po samochodowym wypadku prezydenta RP

Komentarze

Transkrypt

ws. hejtu po samochodowym wypadku prezydenta RP
Region Gda
ski NSZZ „Solidarno
http://www.solidarnosc.gda.pl
STANOWISKO ZRG NSZZ „Solidarno
samochodowym wypadku prezydenta RP
ws. hejtu po
Zarz d Regionu Gda skiego NSZZ „Solidarno
wyra a swoje oburzenie z powodu skrajnie
nieodpowiedzialnych, ordynarnych i uwłaczaj cych zasadom dobrego wychowania komentarzy
oraz wypowiedzi nosz cych znamiona gró b karalnych, które pojawiły si w internecie po
wypadku samochodowym Prezydenta RP. Przekroczono wszelkie granice publicznej wymiany
my li, okazuj c w sposób najbardziej skrajny sw nienawi
do drugiej osoby, motywowan
wzgl dami politycznymi.
W pa stwie demokratycznym oczywiste s ró nice pogl dów i spory ideowe. Jednak
prawdziwym zagro eniem dla demokracji jest wykorzystywanie wolno ci słowa do szerzenia
nienawi ci mog cej mie nieobliczalne konsekwencje. Na to demokratyczne pa stwo prawa nie
mo e pozwoli .
Gda
sk 10.03.2016 r.
Bogdan Olszewski
Sekretarz ZRG NSZZ „Solidarno
1/1
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Podobne dokumenty