Zasady przeliczania punktów 2016/2017

Komentarze

Transkrypt

Zasady przeliczania punktów 2016/2017
ZASADY PRZELICZANIA PUNKTÓW
- REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
ROK SZKOLNY 2016/17
Lp.
OCENIANE KRYTERIUM
PUNKTACJA
ŁĄCZNIE
PRZEDMIOTY WYMIENIONE NA ŚWIADECTWIE UKOŃCZENIA GIMNAZJUM
Język polski
2.
Pierwszy punktowany przedmiot
wskazany przez szkolną komisję rekrutacyjną
3.
Drugi punktowany przedmiot
wskazany przez szkolną komisję rekrutacyjną
4.
Trzeci punktowany przedmiot
wskazany przez szkolną komisję rekrutacyjną
Ocena:
 celująca – 20 punktów
 bardzo dobra – 16 punktów
 dobra – 12 punktów
 dostateczna – 8 punktów
 dopuszczająca – 2 punkty
max 80 punktów
1.
DODATKOWA AKTYWNOŚĆ LUB OSIĄGNIĘCIA KANDYDATA
Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem
6.
Angażowanie się w aktywność społeczną, w tym na rzecz środowiska
szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu
Ważne: Komisja rekrutacyjna uwzględnia aktywność, która jest poświadczona
poprzez wpis na świadectwo ukończenia gimnazjum
5 punktów
max 7 punktów
5.
2 punkty
LAUREACI, FINALIŚCI ORAZ KANDYDACI, KTÓRZY UZYSKALI WYSOKIE MIEJSCA
W ZAWODACH WIEDZY, ARTYSTYCZNYCH I SPORTOWYCH
7.
Szczegółowe informacje dotyczące zawodów uwzględnianych
w postępowaniu rekrutacyjnym zawarte są w załączniku
Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych 2016/17
Ważne: Komisja rekrutacyjna uwzględnia osiągnięcia, które są poświadczone
poprzez wpis na świadectwo ukończenia gimnazjum
max 13 punkt ów
1 – 10 punktów
Szczegółowe informacje dotyczące
punktacji zawarte są załączniku Wykaz
zawodów wiedzy, artystycznych i
sportowych 2016/17
8.
część humanistyczna
 j. polski (100% = 20 pkt.)
 historia i WOS (100% = 20 pkt.)
do 20 punktów
do 20 punktów
część matematyczno-przyrodnicza
 matematyka (100% = 20 pkt.)
 przedmioty przyrodnicze (100% = 20 pkt.)
do 20 punktów
do 20 punktów
część z j. obcego nowożytnego – poziom podstawowy (100% = 20 pkt.)
do 20 punktów
MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW MOŻLIWYCH DO UZYSKANIA PRZEZ KANDYDATA
max 100 punktów
WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO
200
Opracowane przez Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży w Poznaniu na podstawie:
- Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015r.,
- Załącznika 2 do ZARZĄDZENIA NR 110.1.4.2016 WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie szczegółowych terminów
przyjmowania do publicznych szkół na rok szkolny 2016/2017
- dokumentu Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Poznania - ZASADY REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALYCH NA ROK SZKOLNY 2016/2017

Podobne dokumenty