1 - 2007 - Szkola Podstawowa Nr 40

Komentarze

Transkrypt

1 - 2007 - Szkola Podstawowa Nr 40
PLUSIK
Witam wszystkich po dość
długiej przerwie.
Oto
„Plusik”,
nowa
szkolna gazeta. No, moŜe nie
całkiem nowa, bo jest
przecieŜ
kontynuacją
poprzednich 38 numerów
„Co w 40-ce piszczy?”.
Kolejna ekipa redakcyjna, po
burzliwej
naradzie
zdecydowała się na zmianę
wizerunku naszej gazety.
I oto po siedmiu latach
„odświeŜamy”
nasze
oblicze:
zmniejszamy
objętość, zmieniamy nieco
formę. Niezmiennie jednak
chcemy Was informować,
bawić, trochę uczyć, moŜe
wzruszać...
Jak zawsze czekamy na
Wasze
prace,
którymi
zechcecie
się
podzielić
z innymi. MoŜecie dostarczać
je do mnie – niŜej podpisanej
– lub przekazać swojemu
wychowawcy albo pani
polonistce.
Mam nadzieję, Ŝe moim
młodym redaktorom starczy
zapału i wytrwałości oraz
pomysłów, aby gazeta mogła
stać się znowu stałym
gościem w Waszych klasach.
Dziś zachęcam Was do
lektury wywiadu z Panem
Rafałem Wójtowiczem, który
od września uczy religii
w naszej szkole. W numerze
dominuje
naturalnie
tematyka boŜonarodzeniowa,
bo Święta tuŜ tuŜ...
W związku z tym składam
Wam najpiękniejsze Ŝyczenia
świąteczne
i noworoczne.
śyczę równieŜ dobrego
i zdrowego
wypoczynku
w czasie
przerwy
świątecznej.
A więc miłej lektury
i do zobaczenia po
Nowym Roku.
Jolanta Makuch
SP 40 LUBLIN
Rok szk. 2006/2007
Redaguje kl. VA
Szkolny nieregularnik dla wszystkich
Przedświąteczny plan wydarzeń:
20 XII (środa) – kiermasz stroików i kart świątecznych
21 XII (czwartek) – koncert kolęd w językach obcych, wystawa
o tym, jak świętują BoŜe Narodzenie nasi koledzy w krajach Unii
Europejskiej
22 XII (piątek) – Jasełka i szkolna Wigilia
Z chę
ch ęcią
ci ą bym w rócił do szkoły ....
N ieduŜ
iedu Ŝy w yw iadzik z Panem Rafałem W ójtow iczem
ic zem – nauczycielem religii
1. Jest Pan absolwentem naszej szkoły. Jak Pan się czuje teraz, „z drugiej strony biurka”?
Przede wszystkim jestem niezmiernie rad z moŜliwości odpowiedzenia na te pytania:):):)
Uczę dopiero drugi rok, więc moŜe jeszcze nie do końca jestem z „drugiej strony”... Zarówno
dobry uczeń, jak i nauczyciel muszą się sporo przygotowywać i napracować. Czuję się bardzo
odpowiedzialny, czasem nawet za bardzo. Staram się cieszyć ze wszystkich uczniów, bo kaŜdy
z Was jest niepowtarzalny. Cieszę się, gdy ktoś docenia to, co robię. Ale to chyba jak kaŜdy.
2. Czym dzisiejsza szkoła róŜni się od tamtej, sprzed kilku lat?
To juŜ 10 lat. 10-lecie!!! :) Wtedy było 8 klas. Chyba najbardziej dla mnie zmieniła się sala,
w której teraz głównie uczę – 210. Wtedy to była groźna sala fizyczna z prawdziwego zdarzenia.
Choć wiele się zmieniło, to teŜ wiele mi przypomina o historiach sprzed kilkunastu lat. Są to
zarówno ludzie, dobrzy ludzie, jak i miejsca.
3. Jak wówczas świętowano okres BoŜego Narodzenia?
Choć jestem katechetą, to szczerze powiedziawszy nie pamiętam zbyt dobrze, jak to wtedy było ze
Świętami. Były mikołajki i marudzenie, Ŝe wolałoby się coś innego, choinki w kaŜdej sali. Słabo
pamiętam pewnie dlatego, Ŝe kaŜdy liczył dni do wolnego od szkoły. :) Choć kończąc ją, z chęcią
bym do niej wrócił...
4. Jak nauczyciel religii rozumie, czuje BoŜe Narodzenie? Czym są dla Pana te święta?
Chciałbym przede wszystkim, Ŝeby święta były czymś normalnym... Jeden z zespołów
muzycznych śpiewa, Ŝe „święta są przez cały rok” i Ŝe „nie chcę Ŝyć od świąt do świąt”.
Przychodzący Pan Jezus chce z kaŜdego naszego oddechu uczynić święto. Tak piękne, jak trudne
do zrozumienia dla nas.
5. Z pewnością zdarzyło się Panu w szkole coś śmiesznego albo niezwykłego. Prosimy o tym
opowiedzieć.
Bardzo wiele tego było. Od jedynej bójki w moim Ŝyciu z jednym z najlepszych kolegów. Przeze
mnie miał złamaną rękę (czego do dziś się wstydzę). Do koncertów w szkole, na których byliśmy
przebrani za naszych idoli muzycznych i śpiewaliśmy jak oni, co z tego, Ŝe z playbacku. Nie
sposób zapomnieć klasowych dyskotek i meczów piłkarskich między klasami. To były święta!
6. O co poprosiłby Pan złotą rybkę?
Nie muszę jej prosić, bo wolę św. Mikołaja. Pan Jezus czeka na kaŜde nasze słowo. Zawsze warto
Mu mówić o wszystkim, co nas spotyka. Choć czasem nie ma się na to ochoty. Chciałbym mieć
więcej czasu na swoje zainteresowania.
A więc właśnie tego Panu Ŝyczymy.
Przepytywała klasa VA
Świąteczne przysłowia:
„Przed Adamem wszędzie biało, będzie w zimie śniegu mało”.
„Na Adama pięknie, zima rychło pęknie”,
„Wigilia jasna, święty Jan (27 grudnia) ciemny, obiecują rok przyjemny’’,
„Na pasterkę po wodzie, Alleluja po lodzie”.
Nr 1 (39) 18 XII 2006 r.
Św ię
i ęta
Święta – to jest czas radości.
W kaŜdym sercu zachwyt gości.
Przy dzieleniu się opłatkiem
Łza zakręci się ukradkiem.
Wszyscy są blisko siebie,
Pierwsza gwiazdka świeci na niebie.
Dzieci rozpakowują prezenty,
KaŜdy jest uśmiechnięty.
Ada Pasek, kl. Va
Przebogaty język polski
W tym stałym kąciku prezentujemy Wam prace, zwierające ciekawe
zwroty i wyraŜenia, jakie na stałe zagościły w polszczyźnie, a których
znaczenie jest Wam czasem nieznane. Warto je poznawać, by nasz język
był piękny, ciekawy, bogaty. Dziś frazeologizmy związane z gwiazdką
i zimą. Kontynuujemy cykl Kuby o Janku i Agnieszce.
Bal noworoczny
Janek myślał: „Jak zaprosić Agnieszkę na bal noworoczny?” Gdyby
zechciała z nim pójść, dałby jej gwiazdkę z nieba. On jednak obchodził
ją tyle, co zeszłoroczny śnieg. Agnieszka uwaŜała go za typa spod
ciemnej gwiazdy. KoleŜanka Agnieszki, o której mówią, Ŝe umie czytać
w gwiazdach, stwierdziła, Ŝe jednak Janek jest inny, niŜ jej się wydaje,
jest wartościowym człowiekiem, a do tego powiadają, Ŝe urodził się pod
Kiedy za oknami
szczęśliwą gwiazdą.
śnieŜek wreszcie prószy,
Agnieszka niczym gwiazda filmowa przyjęła więc jego propozycję.
wnet Mikołaj z prezentami
Janek z wraŜenia był biały niby opłatek.
do dzieci wyruszy.
W dniu balu Agnieszka w swojej śnieŜnobiałej sukni wyglądała jak
anioł. Wśród zebranych jaśniała jak gwiazda pierwszej wielkości. Na jej
JuŜ się karp w wannie pluska,
widok klasowy przystojniak Tomek zaczął robić szopkę: podrygiwał,
a na stole stoją uszka.
wymachiwał
rękami, aŜ potknął się, uderzył głową w murek i zobaczył
Wszyscy w rodzinie
wszystkie
gwiazdy...
kolędy śpiewają,
Śnieg prószył, płatki tańczyły, gwiazdy iskrzyły i mrugały na nocnym
a zwierzęta ludzkim głosem
niebie...
mówić zaczynają.
„Słownik frazeologiczny” przeszukały dla Was: AndŜelika,
Terazchristmas
wszyscy razem
merry
christmas merry były sobie renifery
miały bardzo
śmieszne
bo urwały
Klaudia,
dwie Magdy
i dwie minki
Ole z klasy
VIC się z choinki i
na choinkę
patrzą
znalazły
ciepły
kąt ze
by wzruszeniem,
ci Ŝyczyć happy swiąt!!!
bo to dzisiaj przecieŜ
BoŜe Narodzenie!
Klaudia Gągoł, kl. V C
KrzyŜówka zimowa
Merry christmas
christmas merry
były sobie renifery
miały bardzo śmieszne minki
bo urwały się z choinki
i znalazły ciepły kąt
by ci Ŝyczyć happy swiąt!!!
W ten wigilijny dzień zaśnieŜony
kiedy w kościele biją dzwony,
przyjmij Ŝyczenia pełne radości,
a w nowym roku szczęścia, zdrowia
i pomyślności!!!
1
2
3
4
X
5
6
7
8
9
10
11
12
1. Kulki na choince
2. ZłoŜyli go trzej królowie
3. SłuŜył Jezuskowi za kołyskę
4. Miasto narodzin Jezusa
5. Zwiastował dobrą nowinę
6. Tam schronili się Józef z
Maryją
7. Matka Jezuska
8. Świąteczne pieśni
9. Wigilijny solenizant
10. Zaczyna się 22 XII
11. Wigilijna solenizantka
12. Prószy z nieba
13. Jeden z królewskich darów
14. Zimowy kolor
wg pomysłu Karoliny Harasim
i Agaty Łęgosz, kl. VA
13
14
Połam język ☺
W gąszczu szczawiu we Wrzeszczu klaszczą kleszcze na deszczu,
szepcze szczygieł w szczelinie, szczeka szczeniak w Szczuczynie,
piszczy pszczoła pod Pszczyną, świszcze świerszcz pod leszczyną,
a trzy pliszki i liszka taszczą płaszcze w Szypliszkach.
Świąteczny serwis
Specjalnie dla Was poszperaliśmy w róŜnych źródłach Oto
garść informacji na temat Wigilii oraz
Świąt BoŜego
Narodzenia. Warto znać takie ciekawostki, tym bardziej, Ŝe
coraz mniej osób dokładnie pamięta polskie zwyczaje
i obrzędy. Dbajmy więc o to, aby były zawsze Ŝywe, bo są
piękną częścią naszej historii i tradycji.
* jednym ze zwyczajów był zakaz szycia, tkania, motania i przędzenia.
Były to czynności szczególnie lubiane przez demony wody, które mogły
zjawić się wszędzie tam, gdzie zakaz złamano.
* Do dzisiaj przestrzega się, aby w Wigilię nie kłócić się i okazywać
sobie wzajemnie Ŝyczliwość.
* Przetrwał teŜ przesąd, Ŝe jeśli w wigilijny poranek pierwszym gościem
w domu będzie młody chłopiec, przyniesie to szczęśliwy rok.
*Myśliwi tego dnia tradycyjnie udają się na polowanie, którego
pomyślny wynik zapewni opiekę na cały rok patrona łowiectwa św.
Huberta.
*Nieodłącznym elementem kolacji wigilijnej jest obdarowywanie się
prezentami, które w polskiej tradycji przynosi pod choinkę, w zaleŜności
od regionu: św. Mikołaj, aniołek lub Gwiazdor.
*Do tradycji naleŜy równieŜ rodzinne śpiewanie kolęd.
* O północy w kościele odbywa się uroczysta msza zwana pasterką.
* Pod jemiołą zakochani całują się, zwaśnione osoby łatwiej się godzą,
a zawarta przyjaźń jest trwała. Zgodnie z tradycją gałązki jemioły
zawiesza się nad wigilijnym stołem, najpóźniej przed pojawieniem się
pierwszej gwiazdki
*KaŜdą potrawę naleŜy chociaŜby spróbować, aby jej nie zabrakło na
stole w przyszłym roku.
* W tym dniu obowiązuje zasada: "Jak w Wigilię, tak i przez cały rok".
Dlatego dobrze jest zabrać się rano do nieuciąŜliwej pracy, aby
być zdrowym, rześkim i pracowitym przez cały rok. Nie naleŜy
się teŜ przemęczać ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺
Plusik. Szkolny nieregularnik dla wszystkich.
Redaguje zespół klasy V A. Opieka – Jolanta Makuch.
Nasz adres: Szkoła Podstawowa nr 40, ul. RóŜy Wiatrów 9,
20-648 Lublin, e-mail: [email protected]
DO ZOBACZENIA
Nr 1 (39) 18 XII 2006 r.

Podobne dokumenty