PDF pyłek pszczeli

Komentarze

Transkrypt

PDF pyłek pszczeli
Produkty pszczele
Forever Bee Pollen™
Suplement diety z pyłkiem pszczelim
Pyłek pszczeli to po prostu pyłek kwiatowy, zebrany i poddany odpowiedniej
obróbce przez pszczoły, które nast´pnie
zanoszà go do ula i wykorzystujà
jako po˝ywienie. Pyłek powszechnie
uznawany jest za jeden z najdoskonalszych pszczelich pokarmów,
jakie wyst´pujà w naturze. Warto te˝
pami´taç, ˝e pszczoły sà „miernikami”
czystoÊci otoczenia i wybierajà z niego
tylko to, co w nim najzdrowsze.
Pyłek pszczeli wspiera zdrowie, dzi´ki
temu, ˝e korzystnie wpływa na prac´
serca i pomaga utrzymaç prawidłowy
poziom cholesterolu i lipidów we krwi.
Posiada równie˝ właÊciwoÊci antyoksydacyjne, dzi´ki temu pomaga zwalczaç
wolne rodniki, które niekorzystnie
wpływajà na organizm. Pyłek pszczeli
wspiera równie˝ działanie układu
odpornoÊciowego i korzystnie działa na
sprawnoÊç umysłowà. Bardzo wa˝ne
jest to, ˝e pyłek jest łatwo trawiony
i przyswajany przez ludzki organizm.
ZALECANE SPO˚YCIE:
doroÊli 1-2 tabletki dziennie
Suplement diety nie mo˝e byç stosowany
jako substytut zró˝nicowanej diety.
ZawartoÊç składnika w zalecanej
porcji dziennej
1 tabletka 2 tabletki
Pyłek pszczeli 500 mg 1000 mg
Miód
67 mg 134 mg
• Âwietny suplement diety
z pyłkiem pszczelim prosto
z ula
• P yłek pszczeli doskonale
wpływa na odpornoÊç
i umysł
SK¸ADNIKI:
Granulowany pyłek pszczeli (87%),
miód (12%), substancja wià˝àca
– kwas stearynowy, substancja
przeciwzbrylajàca – dwutlenek
krzemu, mleczko pszczele.
Kod:
026
OPAKOWANIE: 100 tabletek
Prowadzenie zdrowego trybu ˝ycia i stosowanie zrównowa˝onej diety sà niezb´dne dla zachowania dobrego stanu zdrowia.
43

Podobne dokumenty