W nagrod´ pojadą do Francji

Komentarze

Transkrypt

W nagrod´ pojadą do Francji
6.
PONIEDZIA¸EK-WTOREK, 8-9 MARCA 2010
AKTUALNOÂCI
MI¢DZYNARODOWE KONTAKTY M¸ODZIE˚Y Z LICEUM AKADEMICKIEGO
W nagrod´ pojadà do Francji
Uczniowie Liceum Akademickiego Akademii Polonijnej
w Cz´stochowie od zesz∏ego roku biorà udzia∏ w mi´dzynarodowym partnerskim projekcie szkó∏ Comenius. Dzi´ki finansowemu wsparciu z Komisji Europejskiej m∏odzie˝ odwiedzi∏a ju˝
Turcj´ i Portugali´. W tym roku m∏odzie˝ pojedzie jeszcze do
Francji. Wyjazd nie jest jednak przeznaczony dla wszystkich. Zas∏u˝yç na niego mo˝na wykazujàc si´ w konkursach szkolnych,
np. do Portugalii pojechali uczniowie, którzy zwyci´˝yli w konkursie literackim na najciekawsze opowiadanie. Pomys∏ si´
sprawdza, bo z ka˝dym kolejnym wyjazdem grupa jest coraz
wi´ksza, a to znaczy, ˝e wycieczki mobilizujà do nauki.
Projekt powsta∏, aby zach´ciç
m∏odych ludzi do czytania oraz pisania. Wyjazdy do krajów partnerskich
to tylko jeden z elementów projektu.
Dodatkowo uczniowie m. in. tworzà
blog, na którym publikujà i komentujà prace uczniów. Sà tak˝e zobowiàzani do przeczytania przynajmniej jednej ksià˝ki co trzy miesiàce.
Z rówieÊnikami ze szkó∏ z krajów
partnerskich prowadzà wideokonferencje, podczas których odbywajà
si´ sesje wspólnego czytania. W projekcie bierze udzia∏ 8 paƒstw z Unii
Europejskiej, poza placówkà z Cz´stochowy sà w nim jeszcze szko∏y
z Portugalii, Bu∏garii, Francji, Niemiec, Hiszpanii, Turcji i W∏och. Ko-
ordynatorem projektu jest Ma∏gorzata Kluza, nauczycielka j´zyka niemieckiego. — Podczas wyjazdów zawsze jest cz´Êç warsztatowa i cz´Êç
turystyczna. Dlatego nie tylko zwiedzamy, ale tak˝e si´ uczymy. M∏odzie˝ przygotowuje prezentacje
i przedstawia je w j´zyku angielskim. Jest to dla nich bardzo dobry
trening przed maturà. Uczniowie poznajà nowe miejsca, kultury, ale
przede wszystkim uczà si´ j´zyków
— mówi nauczycielka koordynujàca
projekt. — Najwa˝niejsze jest prze∏amanie bariery j´zykowej, a nic nie
zastàpi rozmowy w naturalnym Êrodowisku — dodaje Ilona St´belska,
dyrektorka Liceum Akademickiego.
Limeryki w biustonoszu
Prezentowany tekst autorstwa Zbis∏awa Janikowskiego mia∏ swà
premier´ w lutym podczas spotkania literackiego w Domu Haliny
PoÊwiatowskiej. Przeczytany razem z innymi limerykami przyda∏ goÊciom
dobrego humoru. DziÊ prezentujemy pierwszy z tekstów, bo w marcu
panowie myÊlà o kobietach – nie tylko z okazji ich Êwi´ta, wi´c „Limeryki
w biustonoszu”, jak je zatytu∏owa∏ autor, sà „na czasie”. W kolejnych
numerach zaprezentujemy pozosta∏e.
Zbis∏aw Janikowski
Miss Pcimia, która latoÊ tytu∏ ten zdoby∏a,
na swym biuÊcie biustonosza nigdy nie nosi∏a.
Dziwili si´ pospo∏u gawiedê i jurorzy,
˝e natura stworzy∏a taki obiekt ho˝y,
a to silikonowa perfekcja sprawi∏a.
Portugalia. Uczniowie Liceum Akademickiego z grupà m∏odzie˝y z Francji przed szko∏à Escola Secundaria Joao de Deus w Faro. Czekajà
na autokar do Lizbony.
Fot. ARCHIWUM SZKO¸Y
Jakie zdanie na ten temat majà
uczniowie? — Dla mnie by∏ to niezapomniany wyjazd. Bardzo wiele si´
nauczy∏em — mówi Damian Szymaƒski. — Zawieramy tam przyjaênie, myÊl´, ˝e z niektórymi osobami
sà to znajomoÊci na ca∏e ˝ycie — mówi Sara Wróbel. Adam Rakocz dodaje — nie tylko si´ z nimi zaprzyjaêniliÊmy, ale tak˝e zaprosiliÊmy ich do
nas. W marcu 2011 roku poka˝emy
im najpi´kniejsze rejony Polski.
Przed uczniami Liceum Akademickiego wyjazd do Francji. Przez
jeden majowy tydzieƒ b´dà intensywnie zwiedzaç Pary˝ i uczestniczyç w warsztatach z rówieÊnikami
MONIKA WESO¸OWSKA
z Francji.
INFORMATOR KULTURALNY
TEATRY
TEATR IM. ADAMA MICKIEWICZA
ul. Kiliƒskiego 15
Centrala
Kasa teatru
Zamówienia e-mail:
Informacje:
Kasa biletowa czynna:
(34) 372- 33-00
(34) 372 33 06
[email protected]
www.teatr-mickiewicza.pl
wt. – pt. 10.00-18.00
DZIE¡ KOBIET W TEATRZE
17.00, 19.30
8.03 Mi∏oÊç i polityka
FILHARMONIA
FILHARMONIA CZ¢STOCHOWSKA
ul. Wilsona 16,
tel. 0 34 324 42 30
www.filharmonia.com.pl
Kasa czynna
pn.- pt. w godz. 9.00 – 19.00
KINA
CINEMA CITY WOLNOÂå
CINEMA CITY GALERIA JURAJSKA
al. KoÊciuszki 5, rezerwacja tel. 0 34 371 71 71;
rezerwacja grupowa tel. 0 34 371 71 31,
www.cinema-city.pl
fax: 0 34 371 71 02
al. Wojska Polskiego 207
REPERTUAR 5 – 11.03.2010
PREMIERY
Alicja w Krainie Czarów (dubbing) 11:15; 13:30; 15:45;
18:00
Alicja w Krainie Czarów (wersja z napisami) 20:15; 22:30
S∏yszeliÊcie o Morganach? 10:50; 13:00; 15:10; 17:20;
19:30; 21:40
Alicja w Krainie Czarów 3D – dubbing 10:15, 12:30,
14:45, 17:00, 19:15
Alicja w Krainie Czarów 3D – napisy 21:30
Op´tani 15:30, 17:45, 20:00, 22:15
S∏yszeliÊcie o Morganach? 11:30, 13:40, 16:00,
18:10, 20:20, 22:30
NADAL W REPERTUARZE
NADAL W REPERTUARZE
Autor Widmo 10:00; 15:00; 17:30; 20:00; 22:30
Avatar 3D 12:50; 16:00; 19:15
Ciacho 21:20
Ko∏ysanka 17:40; 19:40; 21:50
Ksi´ga ocalenia 22:30
Randka w ciemno 18:30; 20:30; 22:30
W chmurach 12:30; 16:00; 18:10; 20:20; 22:30
Wcià˝ jà kocham 16:15
www.cinema-city.pl
REPERTUAR 5 – 11.03.2010
PREMIERY
Autor Widmo 11:20, 16:20, 19:00, 21:40
Ciacho 14:00, 20:00
Ko∏ysanka 15:15, 18:30, 20:30
Percy Jackson i Bogowie Olimpijscy: Z∏odziej
Pioruna 10:00, 12:30, 17:30
Pozdrowienia z Pary˝a 22:30
Randka w Ciemno 17:15, 19:30, 21:30
Sherlock Holmes 15:00, 22:15
FILMY FAMILIJNE
FILMY 3D
Avatar 3D 12:00, 15:10, 18:20, 21:30
Alvin i wiewiórki 2 11:30; 13:30; 15:30
Toy Story 1 – 3D 10:15
Ksi´˝niczka i ˝aba 10:15; 12:15; 14:15
FILMY FAMILIJNE
Percy Jackson i Bogowie Olimpijscy: Z∏odziej Pioruna
Alvin i wiewiórki 10:30, 12:30, 14:30, 16:30
11:50; 14:20; 16:40; 19:00
Ksi´˝niczka i ˚aba 11:00,13:00
Planeta 51 10:00; 12:00; 14:00
Planeta 51 11:00,13:0011:30,13:30
Toy Story 3D 10:45
Ceny biletów w kinach Cinema City
Filmy w standardowej technologii:
Piàtek po godz. 17:00, sobota, niedziela oraz Êwi´ta:
ulgowy 18, - z∏,
normalny 22, - z∏
Filmy w technologii 3D:
Poniedzia∏ek do- czwartku oraz piàtek do godz. 17:00:
Piàtek po godz. 17:00, sobota, niedziela oraz Êwi´ta:
ulgowy 21, - z∏, normalny 25, - z∏
ulgowy 24, - z∏,
normalny 29, - z∏
Kino jest otwierane o 10.00 i zamykane 15 min po rozpocz´ciu ostatniego seansu.
Poniedzia∏ek do czwartku oraz piàtek do godz. 17:00:
ulgowy 15, - z∏, normalny 18, - z∏
OÂRODEK KULTURY FILMOWEJ
Al. NMP 64, 42-200 Cz´stochowa, tel. 0 34 324 60 58; fax 0 34 324 60 57
e-mail: [email protected] www.okf.czest.pl Kasa czynna od godz. 15.15.
Kino nie prowadzi przedsprzeda˝y ani rezerwacji biletów.
REPERTUAR 5 - 11.03.2010
PRZEGLÑD FILMÓW FREERIDE’OWYCH – godz. 18:30
5.03 Zjazd
6.03 Cz∏owiek, który zjecha∏ z Everestu
7.03 Into the white, nawa∏nica aahhh
CO TY WIESZ O KOBIECIE
OÊwiadczyny po irlandzku 16:30
Nine – dziewi´ç 20:30