Specyfikacja istotnych warunków rokowań na sprzedaż

Komentarze

Transkrypt

Specyfikacja istotnych warunków rokowań na sprzedaż
Specyfikacja istotnych warunków rokowań na sprzedaż
nieruchomości położonej w Bielsku-Białej przy
ul. Pocztowej 18 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste na
okres 99 lat parceli stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała
I. WSTĘP
Rokowania dotyczą sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem usługowomieszkalnym położonej w Bielsku-Białej przy ul. Pocztowej 18 wraz z jednoczesnym
oddaniem w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat parceli ozn. jako dz. 1121/1
o pow. 22.254 m2 obj. Kw BB1B/00071282/0 obręb Mikuszowice Śląskie.
Rokowania organizowane są na podstawie ustawy z 21 sierpnia 1997r. o gospodarce
nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 1774 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania
przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz. U. z 2014r. poz. 1490) oraz
kodeksu cywilnego.
II. SZCZEGÓŁOWY OPIS NIERUCHOMOŚCI
Przedmiotowa nieruchomość zabudowana budynkiem usługowo-mieszkalnym
przeznaczona jest do sprzedaży wraz z jednoczesnym oddaniem w użytkowanie
wieczyste na okres 99 lat parceli ozn. jako dz. 1121/1 o pow. 22.254 m2,
obj. Kw BB1B/00071282/5 obręb Mikuszowice Śląskie – zgodnie z przepisami prawa
i uchwałą Rady Miejskiej w Bielsku-Białej Nr LXI/1943/2006 z dnia 29 sierpnia 2006r.
oraz uchwałą Rady Miejskiej w Bielsku-Białej Nr VI/79/2015 z dnia 24 marca 2015r.
i zarządzeniem Prezydenta Miasta Bielska-Białej Nr ON.0050.355.2015.MGR z dnia
12 maja 2015r. – w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego. Przetargi
przeprowadzone 11 września 2015r. oraz 18 lutego 2016r. nie dały rezultatu, wobec
powyższego nieruchomość została przeznaczona do zbycia w drodze rokowań.
Budynek usytuowany przy ul. Pocztowej 18 to willa Oswalda Molendy, wzniesiona po
1905r. w stylu modernizmu, wg projektu nieznanego autora związanego ze szkolą
wiedeńską. Obiekt o wyjątkowo unikalnej historycznej architekturze. Wokół budynku
zieleń parkowa ze starodrzewiem oraz aleja lipowa, która prowadzi do wejścia budynku.
Budynek o dwóch kondygnacjach, podpiwniczony z użytkowym poddaszem
o pow. użytkowej 1219,08 m2 i pow. zabudowy 452 m2.
Budynek willi przy ul. Pocztowej 18 wpisany jest indywidualnie do Rejestru Zabytków
Nieruchomych Województwa Śląskiego pod numerem A/434/15 na podstawie decyzji
Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach z dnia 27 lutego 2015r.
Nr K-RD.5130.7.2014.KL RPW/2440/2014. Wpis do rejestru zabytków obejmuje
nieruchomość w obrębie działki 1121/1.
Nieruchomość podlega szczególnej ochronie zgodnie z przepisami ustawy z dnia
23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014r. poz. 1446
ze zm.), oraz ujawnieniu zabytkowego charakteru nieruchomości w księdze wieczystej.
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach Delegatura w Bielsku-Białej
pismem Nr B-NR.5173.1.2015.KJ, RPW/4841/2015 z dnia 30 kwietnia 2015r. wyraził
zgodę na zbycie nieruchomości – Pozwolenie Nr 703/2015, zmienione decyzją
Nr 2428/2015 z dnia 9.12.2015r.
Nieruchomość jest wolna od obciążeń.
1
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi (netto) 7.016.988,00 zł
w tym:
grunt
3.827.688,00 zł
budynek
3.093.500,00 zł
składnik roślinny
95.800,00 zł
Wysokość zaliczki
700.000,00 zł
Zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami,
uchwałą Nr LXIII/850/98 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 18 czerwca 1998r. oraz
uchwałą Nr LV/1758/2006 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 14 marca 2006r. –
cena budynku osiągnięta w przetargu zostanie obniżona o 70 %.
Do pierwszej opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntu oraz opłat rocznych
zostanie doliczony podatek VAT określony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
W/w opłaty netto zostaną obniżone o 50 %.
Ustala się harmonogram przeprowadzenia remontu budynku w następujących
terminach i zakresie:
 remont dachu i elewacji – do 2,5 roku od dnia zawarcia umowy notarialnej,
 pozostałe roboty remontowo-konserwatorskie – do 5 lat od dnia zawarcia
umowy notarialnej.
Przed prowadzeniem prac remontowych, robót budowlanych, modernizacyjnych należy
wykonać dokumentację konserwatorską określającą stan zachowania zabytku i możliwość
jego adaptacji, z uwzględnieniem jego funkcji i wartości tego zabytku.
Przystąpienie do prac remontowo-konserwatorskich wymaga sporządzenia pełnej
dokumentacji remontu konserwatorskiego i uzyskania stosownych pozwoleń.
Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego przyjętym uchwałą
Nr XIII/294/2011 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 22 listopada 2011r.
nieruchomość znajduje się w jednostce ozn. symbolem: „131_U,ZP-03” – przeznaczenie
terenu – zabudowa usługowa (oświaty, kultury, administracji, szkolnictwa wyższego,
hotelarstwa i gastronomii, zdrowia i opieki społecznej, turystyki), zieleń parkowa,
dopuszczenie przeznaczenia budynku na cele mieszkaniowe, możliwość lokalizacji
obiektów i urządzeń związanych z infrastrukturą techniczną oraz możliwość lokalizacji
parkingów.
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków dla budynku przy ul. Pocztowej 18
określone w planie zagospodarowania przestrzennego miasta Bielska-Białej to –
utrzymanie bryły, gabarytów, wysokości budynku oraz kształtu dachu budynku
(naczółkowy i dwuspadowy i czterospadowy z facjatkami) z detalem elewacji (zaokrąglony
ryzalit w elewacji frontowej, wieloboczny ryzalit elewacji ogrodowej, tarasy w elewacji
wschodniej i weranda w elewacji południowej, konstrukcja szachulcowa w szczytach,
dekoracyjne wsporniki, trójboczne wykusze, kamienna podmurówka fundamentów
i tarasów, okładzina naroży, drewniane obramienia okien, dekoracyjne żeliwne okapy nad
bramą i arkadowym oknem, żeliwna balustrada tarasów i werandy z kamiennymi
słupkami, dekoracyjnymi żeliwnymi kwietnikami, kute balustrady okien werandy, wysokie
kominy z dekoracyjnymi zwieńczeniami), zachowanie rozmieszczenia, wielkości i kształtu
otworów okiennych (arkadowe w parterze i prostokątne z oryginalną stolarką –
trójskrzydłowa z drobnym podziałem drobnych kwater, w oknach arkadowych
czteroskrzydłowa, ośmiokwaterowa, w werandzie okna porte-fenetre), zachowanie
stolarki bramy głównej, czteroskrzydłowej, z dekoracją snycerską i przeszklonym
2
naświetlem, z dekoracyjnym podziałem kwater, utrzymanie wyposażenia wnętrza –
dębowa boazeria holu o kasetonowych płycinach, drewniane stopnie z mosiężnymi
uchwytami do chodników, balustrada i słupki z wolutowym zwieńczeniem i kulistymi
kloszami lamp, figuralna dekoracja rzeźbiarska filaru piętra, okno empory z łukowym
parapetem i witrażowym przeszkleniem, boazeria pomieszczeń parteru z wnęką okienną
i przeszkleniem werandy, drewniany kasetonowy strop, profilowane drewniane gzymsy
i podział lizenowy, dekoracja sztukatorska – fryz z antykizującym korowodem, kominek
z dekoracją rzeźbiarską (scena bitwy), filar z trapezowym kapitelem i ornamentalną
dekoracją, docelowo- utrzymanie tynków gładkich (szlachetnych) z wyeksponowaniem
konstrukcji szachulcowych i kamiennej okładziny, uzupełnienie ubytków balustrady
i drobnych podziałów górnych kwater okiennych, wprowadzenie ceramicznego pokrycia
dachowego, przywrócenie pierwotnego układu wnętrz, likwidacji wtórnych ścian
działowych, likwidacji elementów szpecących (lampy, szyldy).
Podstawowe wyposażenie techniczne budynku:
Instalacja wodociągowa, kanalizacyjna, elektryczna, gazowa oraz centralnego ogrzewania
z własną kotłownią. Instalacje wymagają remontu.
III. ZOBOWIĄZANIA OFERENTA
Podmiot wyłoniony w drodze rokowań jest zobowiązany do:
 realizowania remontu zgodnie z przedstawioną i wybraną przez Komisję koncepcją
zagospodarowania i użytkowania budynku (programem użytkowym),
 przeprowadzenia remontu zgodnie z terminem określonym w ofercie, o ile jest
krótszy niż podany w specyfikacji, w innym przypadku obowiązujący jest termin
podany w specyfikacji,
 w przypadku niedotrzymania terminu remontu gmina może zgodnie z art. 63 ust. 2
i 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami ustalić dodatkowe opłaty,
 zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości i oddania gruntu w wieczyste użytkowanie
w terminie do 2 miesięcy od dnia rozstrzygnięcia rokowań.
 poniesienia wszelkich kosztów związanych z zawarciem przedmiotowej umowy,
 zapłaty całej zaoferowanej kwoty za budynek, pomniejszonej o wpłaconą zaliczkę
oraz pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu brutto (po
uwzględnieniu stosownych bonifikat) – przed dniem zawarcia umowy notarialnej,
Na wniosek nabywcy cena nieruchomości może zostać rozłożona na raty, na czas
nie dłuższy niż 3 lata. Wierzytelność z tego tytułu podlega zabezpieczeniu poprzez
ustanowienie hipoteki. Pierwsza rata w wysokości 30 % ceny nieruchomości lub 50 %
w przypadku, gdy cena rozkładana jest tylko na dwie raty – podlega zapłacie
przed zawarciem umowy przenoszącej własność nieruchomości.
Rozłożona na raty nie spłacona część ceny podlega oprocentowaniu. Następne raty
wraz z oprocentowaniem podlegają zapłacie w terminach ustalonych przez strony
w rokowaniach.
 ponoszenia na rzecz gminy należnych z tytułu użytkowania wieczystego opłat
rocznych, przez cały czas trwania użytkowania wieczystego, w terminie do 31 marca
każdego roku, z góry za dany rok, bez wezwania. Wysokość opłaty rocznej podlega
aktualizacji nie częściej niż raz na 3 lata, jeżeli wartość nieruchomości ulegnie zmianie.
 przeprowadzenia remontu i użytkowania nieruchomości zgodnie z jej
przeznaczeniem. W przypadku niedotrzymania terminu remontu budynku oraz
użytkowania nieruchomości w sposób oczywiście sprzeczny z jej przeznaczeniem,
3
zbywcy przysługuje prawo żądania rozwiązania umowy użytkowania wieczystego
przed upływem ustalonego okresu stosownie do art. 240 Kodeksu cywilnego,
 w przypadku rozwiązania umowy wieczystego użytkowania z przyczyn leżących po
stronie nabywcy gmina zobowiązana będzie do zwrotu jedynie kwoty faktycznie
poniesionej z tytułu nabycia budynku oraz udokumentowanych nakładów
koniecznych, poczynionych przez nabywcę na nieruchomość zgodnych ze
sporządzoną i zatwierdzoną dokumentacją remontu konserwatorskiego.
IV. FORMA UDOSTĘPNIENIA NIERUCHOMOŚCI
Nieruchomość zostanie oddana w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat z równoczesną
sprzedażą usytuowanego na niej budynku na rzecz osoby wyłonionej w drodze rokowań.
Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste gruntu wynosić będą 6 % od ustalonej w drodze
rokowań ceny gruntu stosownie do uchwały Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
Nr XV/347/07 z dnia 18 września 2007r., z tym że za pierwszy rok użytkowania
wieczystego należy wnieść pierwszą opłatę wynoszącą 25 % tej ceny. Do w/w opłat
zostanie doliczony podatek VAT określony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
W/w opłaty (netto) zostaną obniżone o 50 %.
Opłaty roczne za wieczyste użytkowanie gruntu wnosi się przez cały okres użytkowania
wieczystego, w terminie do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok bez
wezwania. Od nieuiszczonych w terminie opłat naliczane będą ustawowe odsetki za
zwłokę. Co do wskazanych obowiązków płatniczych nabywca zobowiązany jest do
złożenia w akcie notarialnym oświadczenia o poddaniu się egzekucji z art.777 § 1 pkt 4
Kodeksu postępowania cywilnego. Wysokość opłaty rocznej podlega aktualizacji nie
częściej niż raz na 3 lata, jeżeli wartość nieruchomości ulegnie zmianie.
Gminie przysługuje prawo pierwokupu zgodnie z art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy
o gospodarce nieruchomościami, które podlega ujawnieniu w księdze wieczystej
urządzonej dla przedmiotowej nieruchomości.
V. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA ZGŁOSZENIA I KRYTERIA OCENY
Zgłoszenie powinno zawierać:
- imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest
osoba prawna lub inny podmiot,
- datę sporządzenia zgłoszenia,
- oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje
te warunki bez zastrzeżeń,
- proponowaną cenę i sposób jej zapłaty,
(w przypadku ustalenia odrębnej ceny budynku, gruntu oraz składnika roślinnego
należy przyjąć proporcje zachodzące między nimi w cenie wywoławczej),
- proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków rokowań określonych
w specyfikacji tj. koncepcję zagospodarowania i użytkowania budynku (program
użytkowy) wraz z harmonogramem przeprowadzonych prac.
Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki.
Komisja Przetargowa dokonuje wyboru oferty w oparciu o następujące kryteria:
- oferowana cena
70 %
- termin przeprowadzenia remontu
10 %
- koncepcja użytkowania budynku
20 %
4
-
-
-
Zgłoszenie udziału w rokowaniach powinno być przygotowane w formie pisemnej
w języku polskim oraz podpisana przez oferenta, bądź upoważnionego przez niego
przedstawiciela lub przedstawicieli przy zachowaniu formy przewidzianej prawem.
Wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenie oferenta winny być również
podpisane przez oferenta bądź upoważnionego przez niego przedstawiciela.
W przypadku dołączenia do oferty dokumentu w języku obcym, wymagane jest
tłumaczenie przysięgłe na język polski.
Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika
to z innych dokumentów załączonych przez oferenta.
W przypadku, gdy oferent jako załącznik do oferty dołączył kopie dokumentu,
powyższa kopia winna być potwierdzona przez organ wydający dokument lub
osobę zaufania publicznego (notariusz, adwokat), ewentualnie oferent
zobowiązany jest przedstawić Komisji przeprowadzającej rokowania oryginały
tych dokumentów.
Zgłoszenie udziału w rokowaniach należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej
imieniem, nazwiskiem i adresem oferenta lub nazwą albo firmą oraz siedzibą, jeżeli
oferentem jest osoba prawna - w terminie do 3 czerwca 2016r. w sekretariacie
Wydziału Mienia Gminnego i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, plac
Ratuszowy 5, pok. 202 (II piętro) od poniedziałku do piątku w godzinach pracy
Urzędu Miejskiego. Na kopercie należy zamieścić oznaczenie nieruchomości.
VI. INFORMACJA O DOKUMENTACH JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
OFERENCI
Osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej
1. Zgłoszenie udziału w rokowaniach.
2. Nazwa i adres banku oraz nr rachunku oferenta.
3. Oświadczenie o braku zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego i ZUS.
4. Oświadczenie oferenta o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym
nieruchomości i nie wnoszeniu żadnych zastrzeżeń.
Podmioty gospodarcze, w tym osoby fizyczne prowadzące działalność
gospodarczą
1. Zgłoszenie udziału w rokowaniach.
2. Decyzja o nadaniu nr Regon, NIP.
3. Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub wydruk z Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
4. Nazwa i adres banku oraz nr rachunku podstawowego oferenta.
5. Zaświadczenie o uregulowaniu zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego i ZUS.
6. Oświadczenie oferenta o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym
nieruchomości i nie wnoszeniu żadnych zastrzeżeń.
VII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZALICZKI
Zaliczkę w wysokości 700.000,00 zł (słownie: siedemset tysięcy złotych 00/100) należy
wpłacić nie później niż do 3 czerwca 2016r. przelewem na konto: Urząd Miejski
w Bielsku-Białej Wydział Finansowo-Księgowy 25 1240 4142 1111 0000 4822 9638 Pekao
S.A. Oddział w Bielsku-Białej. Potwierdzeniem wpłaty zaliczki jest wpływ pieniędzy
na konto Urzędu w wyżej podanym terminie.
Zaliczkę zwraca się w terminie do 3 dni od daty zamknięcia rokowań, a wpłaconą przez
uczestnika, który rokowania wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
5
Zaliczka ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał rokowania, od
zawarcia umowy notarialnej.
VIII. TERMIN PRZEPROWADZENIA ROKOWAŃ
Rokowania odbędą się 9 czerwca 2016r. o godz. 1000 w sali nr 208 (II piętro) w gmachu
Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej plac Ratuszowy 5. Obecność oferentów lub ich
pełnomocników jest obowiązkowa.
IX. SZCZEGÓŁOWY TRYB PROWADZENIA ROKOWAŃ
Przy przeprowadzaniu rokowań komisja w obecności uczestników:
- podaje liczbę otrzymanych zgłoszeń oraz sprawdza dowody wpłaty zaliczek,
- otwiera koperty zawierające zgłoszenia, sprawdza dane w nich zawarte, nie
ujawniając ich treści uczestnikom oraz sprawdza tożsamość uczestników rokowań,
- przyjmuje wyjaśnienia lub oświadczenia zgłoszone przez uczestników rokowań,
- ogłasza, które zgłoszenia zostały zakwalifikowane do ustnej części rokowań.
Komisja przeprowadzająca rokowania odmawia udziału w ustnej części rokowań osobom,
których zgłoszenia:
- nie odpowiadają warunkom rokowań,
- zostały złożone po wyznaczonym terminie,
- nie zawierają danych, które powinno zawierać zgłoszenie lub dane te
są niekompletne oraz nie zawierają dowodów wpłaty zaliczki,
- są nieczytelne lub budzą wątpliwości co do ich treści.
Komisja przeprowadza ustną część rokowań w zakresie wszystkich warunków
koniecznych do zawarcia umowy oraz dodatkowych propozycji uczestników rokowań,
osobno z każdą z osób zakwalifikowanych do udziału w tej części.
Dodatkowe propozycje uczestników rokowań złożone w trakcie ustnej części rokowań
nie mogą być mniej korzystne od zawartych w pisemnym zgłoszeniu.
W przypadku złożenia przez uczestników rokowań równorzędnych propozycji komisja
może zorganizować dodatkowe ustne rokowania z tymi osobami.
Rokowania mogą zostać zamknięte bez wybrania nabywcy nieruchomości.
Powiadomienie o wyniku rokowań nastąpi bezpośrednio po ich zamknięciu.
Wyłoniony w rokowaniach nabywca zobowiązany jest do zawarcia umowy sprzedaży
nieruchomości i oddania gruntu w użytkowanie wieczyste w terminie do 2 miesięcy od
dnia rozstrzygnięcia rokowań. W przypadku, uchylenia się od zawarcia w/w umowy,
wpłacona zaliczka ulegnie przepadkowi.
Wydanie przez Gminę nieruchomości nastąpi w dniu zawarcia umowy notarialnej.
X. DODATKOWE INFORMACJE I WYJAŚNIENIA
Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej, pl. Ratuszowy 5
(Biuro Obsługi Interesanta – parter, stanowisko nr 4 - tel. 33-4971-806) lub 33-4701- 231.
Z up. Prezydenta Miasta
Waldemar Jędrusiński
Zastępca Prezydenta
6